W ramach Polskiego Ładu wprowadzono tzw. ulgę 4+, czyli preferencję podatkową dla rodzin wychowujących co najmniej czworo dzieci. Ulga obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku i ma zastosowanie do przychodów uzyskanych od tego dnia.

Kto może skorzystać z ulgi 4+

Rozwiązanie jest nie tylko  dla podatnika będącego rodzicem, ale także rodzicem zastępczym, czy opiekunem prawnym, bez względu na stan cywilny. Aby ulga przysługiwała w roku podatkowym należy wychowywać co najmniej czworo dzieci, nawet jeśli czwarte dziecko urodzi się w trakcie roku.

Rodzice lub opiekunowie prawni, którzy chcą skorzystać ze zwolnienia, muszą wychowywać dzieci, za które uznaje się:

 • Małoletnich,
 • Pełnoletnich, otrzymujących zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną (niezależnie od wieku),
 • Pełnoletnich, do ukończenia 25. roku życia, które wciąż się uczą lub studiują (w przypadku tej grupy dzieci wymagane jest spełnienie dodatkowych warunków ustawowych).

Podatnicy mogą korzystać z ulgi w trakcie roku, przy obliczaniu zaliczek na podatek lub dopiero w rocznym zeznaniu podatkowym. Jeżeli nie mają pewności, czy spełnią warunki do ulgi, przykładowo w związku z przekroczeniem limitu dochodów przez pełnoletnie, uczące się dziecko, mogą skorzystać z ulgi dopiero na etapie złożenia zeznania podatkowego.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Ulga: B+R, IP Box, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację
Dowiedz się więcej

Ponad 230 000 zł bez podatku dla rodzin 4+

Co do zasady, każdy rodzic co najmniej czwórki dzieci, będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania przychodów wynoszących rocznie 85 528 zł. W przypadku obojga rodziców, będzie to 171 056 zł. Przy rozliczeniu się według skali podatkowej ulgę sumuje się z kwotą wolną od podatku (30 000 zł), oznacza to w praktyce, że w przypadku wspólnego rozliczenia małżonków nie zapłacą podatku dochodowego nawet od przychodów wynoszących 231 056 zł.

Ważny fragment

Ulga 4+ przysługuje w całej wartości rocznie – nie dzieli się go w stosunku do okresu, w którym urodzone zostało czwarte dziecko. Wystarczy zatem, aby urodziło się 31 grudnia, aby przysługiwało prawo do pełnej kwoty zwolnienia.

Przychody objęte ulgą 4+

Zwolnienie dotyczy pracujących rodziców – niezależnie od tego czy są zatrudnieni na etacie czy umowie zlecenia. Ulga 4+ obejmuje również przychody z :

 1. Zasiłku macierzyńskiego,
 2. Działalności gospodarczej opodatkowanej:
 • Według skali podatkowej 12% i 32%;
 • Podatkiem liniowym 19%;
 • Stawką 5% (tzw. Ulga IP Box);
 • Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (niezależnie od stawki podatku).

Przychody nieobjęte ulgą 4+

Należy jednak pamiętać, że ulga 4+ nie obejmuje m.in. przychodów:

 1. z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem zasiłku macierzyńskiego;
 2. z umów o dzieło;
 3. z praw autorskich (z wyjątkiem tych uzyskanych z umowy o pracę).

Ulga prorodzinna a ulga 4+

Ulga podatkowa 4+ nie wyklucza możliwości uwzględnienia ulgi prorodzinnej (na dziecko), czyli odliczenia od podatku kwoty zależnej od wychowywanych dzieci. W przypadku czwórki dzieci będzie to kwota 6 924,12 zł w skali roku. Kwoty ulgi na dziecko w zależności od ich ilości kształtuje się następująco:

 • 1 112,04 zł – na pierwsze dziecko;
 • 1 112,04 zł – na drugie dziecko;
 • 2 000,04 zł – na trzecie dziecko;
 • 2 700 zł – na czwarte i każde kolejne dziecko.

Podsumowując, ulga 4+ stanowi element polityki prorodzinnej rządu. Ulga będzie przysługiwała za cały rok podatkowy w pełnej wysokości, nawet, gdy czwarte dziecko urodzi się w ostatnich dniach roku.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Ulga: B+R, IP Box, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.