Negocjacje dotyczące umowy handlowej pomiędzy UE a Kanadą rozpoczęły się w 2009 r. W 2014 r. na szczycie UE-Kanada zakończono rozmowy, a 30.09.2016 r. podpisano tzw. umowę CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement)-Kompleksową umowę gospodarczo-handlową między Kanadą, z jednej strony, a Unią Europejską i jej państwami członkowskimi. 15 lutego Parlament UE wyraził zgodę na jej zawarcie.

Parlament UE zatwierdził umowę CETA

Zgoda Parlamentu UE stanowiła warunek rozpoczęcia tymczasowego stosowania Umowy po jej ratyfikacji przez Kanadę. Do pełnego wcielenia w życie jej postanowień tej Umowy konieczna jeszcze będzie jej akceptacja przez poszczególne Państwa Członkowskie w drodze krajowych procedur ratyfikacyjnych. Z punktu widzenia obrotu towarowego kluczowe znaczenie ma zniesienie większości ceł nakładanych przez Kanadę na towary eksportowane do niej z UE oraz ceł na towary importowane z Kanady do UE.

Zniesienie barier celnych

Harmonogram liberalizacji ceł jest sformułowany w ten sposób, że o ile w Umowie nie postanowiono inaczej, Strony znoszą wzajemnie wszelkie cła na towary z nich  pochodzące, objęte działami od 1 do 97 Systemu Zharmonizowanego. Zatem cła na towary zostaną zniesione wraz z wejściem Umowy w życie, chyba że w stosunku do niektórych z nich przewidziane są kilkuletnie okresy przejściowe. Natychmiastowe zniesienie ceł dotyczyć będzie ponad 98% wysyłanych do Kanady unijnych towarów przemysłowych, rolnych oraz produktów rybołówstwa. Okresy przejściowe przewidziane są dla niektórych towarów rolnych, wyrobów motoryzacyjnych (samochodów) oraz statków.

Komisja Europejska przewiduje, że od pierwszego dnia stosowania Umowy CETA Kanada zniesie cła o wartości 400 mln euro na towary pochodzące z UE. Pod koniec okresów przejściowych przewidzianych na zniesienie ceł wartość ta wzrośnie do ponad 500 mln euro rocznie.

Istotny z punktu widzenia procedur celnych Protokół w sprawie reguł pochodzenia i procedur dotyczących pochodzenia stanowi Załącznik nr 5 do Umowy. Opisano w nim m.in. sposób dokumentowania pochodzenia towarów oraz wymieniono reguły pochodzenia dotyczące konkretnych produktów.

Sprawdź Akcyza, cło, klasyfikacja CN i PKWiU Grant Thornton

Skutki dla Polski

Jeśli chodzi o polską gospodarkę i branże, na jaki będzie miała wpływ liberalizacja ceł między UE a Kanadą, warto zwrócić uwagę na strukturę obrotów towarowych między Polską a Kanadą. Eksport towarów z Polski do Kanady osiągnął w 2015 r. poziom 1,2 mld USD, natomiast import z Kanady do Polski – niecałe 400 mln USD . Eksport z Polski dotyczy głównie wyrobów przemysłu elektromaszynowego (ponad 50%), następnie skór (ponad 20%) i produktów rolno-spożywczych (6,5 %). Jeśli chodzi o przywóz towarów z Kanady, to były to również głównie wyroby elektromaszynowe (niecałe 50%) a ponadto wyroby przemysłu chemicznego (16%) oraz produkty rolno-spożywcze (ok. 12%).  Należy więc przypuszczać, że na te właśnie branże pozytywnie wpłynie zniesienie ceł w obrocie towarowym z Kanadą.

Proces wdrażania w życie postanowień umowy CETA zmierza więc ku finałowi i należy się spodziewać, że wkrótce  zostanie ukończony. Już teraz warto więc się zainteresować tym, jakie korzyści przynieść  może zniesienie barier celnych w obrocie z Kanadą polskim przedsiębiorcom, i jakie szanse otwierają się w związku z tym przed nimi.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Kolejny krok na drodze do liberalizacji handlu między UE a Kanadą (CETA)

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Usługi Grant Thornton z obszaru: Akcyza, cło, klasyfikacja CN i PKWiU

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów