Treść artykułu

Negocjacje dotyczące umowy handlowej pomiędzy UE a Kanadą rozpoczęły się w 2009 r. W 2014 r. na szczycie UE-Kanada zakończono rozmowy, a 30.09.2016 r. podpisano tzw. umowę CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement)-Kompleksową umowę gospodarczo-handlową między Kanadą, z jednej strony, a Unią Europejską i jej państwami członkowskimi. 15 lutego Parlament UE wyraził zgodę na jej zawarcie.

Parlament UE zatwierdził umowę CETA

Zgoda Parlamentu UE stanowiła warunek rozpoczęcia tymczasowego stosowania Umowy po jej ratyfikacji przez Kanadę. Do pełnego wcielenia w życie jej postanowień tej Umowy konieczna jeszcze będzie jej akceptacja przez poszczególne Państwa Członkowskie w drodze krajowych procedur ratyfikacyjnych. Z punktu widzenia obrotu towarowego kluczowe znaczenie ma zniesienie większości ceł nakładanych przez Kanadę na towary eksportowane do niej z UE oraz ceł na towary importowane z Kanady do UE.

Zniesienie barier celnych

Harmonogram liberalizacji ceł jest sformułowany w ten sposób, że o ile w Umowie nie postanowiono inaczej, Strony znoszą wzajemnie wszelkie cła na towary z nich  pochodzące, objęte działami od 1 do 97 Systemu Zharmonizowanego. Zatem cła na towary zostaną zniesione wraz z wejściem Umowy w życie, chyba że w stosunku do niektórych z nich przewidziane są kilkuletnie okresy przejściowe. Natychmiastowe zniesienie ceł dotyczyć będzie ponad 98% wysyłanych do Kanady unijnych towarów przemysłowych, rolnych oraz produktów rybołówstwa. Okresy przejściowe przewidziane są dla niektórych towarów rolnych, wyrobów motoryzacyjnych (samochodów) oraz statków.

Komisja Europejska przewiduje, że od pierwszego dnia stosowania Umowy CETA Kanada zniesie cła o wartości 400 mln euro na towary pochodzące z UE. Pod koniec okresów przejściowych przewidzianych na zniesienie ceł wartość ta wzrośnie do ponad 500 mln euro rocznie.

Istotny z punktu widzenia procedur celnych Protokół w sprawie reguł pochodzenia i procedur dotyczących pochodzenia stanowi Załącznik nr 5 do Umowy. Opisano w nim m.in. sposób dokumentowania pochodzenia towarów oraz wymieniono reguły pochodzenia dotyczące konkretnych produktów.

Potrzebujesz wsparcia?

Sprawdź Podatek akcyzowy Grant Thornton

Skutki dla Polski

Jeśli chodzi o polską gospodarkę i branże, na jaki będzie miała wpływ liberalizacja ceł między UE a Kanadą, warto zwrócić uwagę na strukturę obrotów towarowych między Polską a Kanadą. Eksport towarów z Polski do Kanady osiągnął w 2015 r. poziom 1,2 mld USD, natomiast import z Kanady do Polski – niecałe 400 mln USD . Eksport z Polski dotyczy głównie wyrobów przemysłu elektromaszynowego (ponad 50%), następnie skór (ponad 20%) i produktów rolno-spożywczych (6,5 %). Jeśli chodzi o przywóz towarów z Kanady, to były to również głównie wyroby elektromaszynowe (niecałe 50%) a ponadto wyroby przemysłu chemicznego (16%) oraz produkty rolno-spożywcze (ok. 12%).  Należy więc przypuszczać, że na te właśnie branże pozytywnie wpłynie zniesienie ceł w obrocie towarowym z Kanadą.

Proces wdrażania w życie postanowień umowy CETA zmierza więc ku finałowi i należy się spodziewać, że wkrótce  zostanie ukończony. Już teraz warto więc się zainteresować tym, jakie korzyści przynieść  może zniesienie barier celnych w obrocie z Kanadą polskim przedsiębiorcom, i jakie szanse otwierają się w związku z tym przed nimi.

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Podatek akcyzowy Zobacz wszystkie

Czy wynajem samochodu za granicą podlega akcyzie?

Ostatni wyrok Naczelnego Sądu administracyjnego w Warszawie z 20 lutego br. musiał zaniepokoić tych przedsiębiorców, którzy wykorzystują w kraju samochody osobowe wynajęte w innym kraju członkowskim. Okazuje się bowiem, że powinni oni zapłacić z tego…

Zwrot akcyzy od energii elektrycznej

Ten rok jest kolejnym rokiem, w którym przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w tzw. branżach energochłonnych, czyli wykorzystujący znaczne ilości energii elektrycznej, mogą występować o zwrot akcyzy zawartej w cenie nabycia tej energii.

Pakiet paliwowy do poprawki

Krótko po wprowadzeniu tzw. Pakietu paliwowego, czyli regulacji zmieniającej między innymi przepisy VAT, akcyzowe i prawa energetyczne, ogłoszono wielki sukces – dochody skarbu państwa z tytułu obrotu paliwami wyraźnie wzrosły. Okazało się jednak, że według…

Najczęściej czytane