fbpx

Treść artykułu

Istotne zmiany w podatkach, które czekają nas w 2021 roku sprawią, że rok 2020 gdy zostały uchwalone zapamiętamy nie tylko z powodu pandemii SARS-CoV-2. Dla wielu  polskich przedsiębiorców rok 2020 kojarzyć się będzie np. z niespodziewaną i szybką decyzją objęcia podatkiem CIT spółek komandytowych a dla Polaków, płacących podatki w Polsce, a osiągających dochody poza granicami Polski, z likwidacją tzw. ulgi abolicyjnej.

Co nas czeka podatkowo w 2021 roku?

Stan epidemii częściowo odroczył wejście zmian w rozliczeniach podatkowych oraz odsunął w czasie wiele obowiązków, ale nie na tyle, żeby móc przestać o nich myśleć w roku 2020 i w związku z nadchodącym 2021 rokiem.

Zebraliśmy dla Państwa najistotniejsze, w naszej ocenie, zmiany podatkowe, które weszły w życie w drugiej połowie 2020 lub wejdą z początkiem 2021 roku lub w jego trakcie.

W przypadku, gdyby byli Państwo zainteresowani pogłębieniem wiedzy w wybranych obszarach, zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami podatkowymi.

1. Estoński CIT – ryczałt od dochodów spółek kapitałowych

Od 1.01. 2020 spółki z o.o. oraz spółki akcyjne mogą wybrać ryczałt od dochodów spółek kapitałowych, będący alternatywą dla tradycyjnego CIT. Podstawową korzyścią tego rozwiązanie jest odroczenie momentu opodatkowania do wypłaty zysku, zmniejszona liczba obowiązków dokumentacyjnych oraz możliwość osiągnięcia efektywnie niższego opodatkowanie z punktu widzenia udziałowca lub akcjonariusza.

Estoński CIT adresowany jest do małych i średnich przedsiębiorców o obrotach poniżej 100 mln. zł, którzy:

 • działają w formie sp. z o.o. lub S.A., a ich udziałowcami lub akcjonariuszami są wyłącznie osoby fizyczne,
 • nie mają udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej,
 • dochody pasywne nie stanowią 50% lub więcej procent przychodów,
 • zatrudniają co najmniej 3 pracowników, (wyjątek przewidziano dla start-upów).
 • poniosą określone nakłady inwestycyjne na środki trwałe z grup 3-8.

W okresie stosowania opodatkowania Ryczałtem podatnikowi nie przysługuje prawo do rozliczeń ulg podatkowych ani strat z lat ubiegłych.

Zachowane zostanie opodatkowanie na dwóch poziomach:

 • Ryczałtem CIT w momencie transferów na rzecz wspólników (15% lub 25%) oraz
 • PIT od osób fizycznych od dywidendy.

Wprowadzona zostanie jednak możliwość odliczenia od dywidendy wspólnika części podatku zapłaconego na poziomie spółki (CIT), tak aby zapewnić łączne opodatkowania na poziomie:

 • 25% dla podatnika małego (z możliwością obniżenia o 5 % przy znacznych nakładach inwestycyjnych)
 • 30% dla pozostałych (z możliwością obniżenia o 5%).

Nie każdy transfer na rzecz wspólnika może jednak z tego odliczenia skorzystać. Decyzja o wyborze Ryczałtu powinna być każdorazowo poprzedzona dokładną analizą korzyści i strat.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w naszym Purpurowym Informatorze „Estoński” CIT – sprawdź, czy możesz zyskać.

Masz pytanie lub wątpliwości? Skontaktuj się z naszym ekspertem! Małgorzata Samborska, tel. +48 661 538 580, malgorzata.samborska@pl.gt.com

2. 9% CIT

Od 1 stycznia 2021 r. zwiększony zostanie limit przychodów z obowiązujących obecnie 1,2 mEUR do 2 mEUR. uprawniający do stosowania stawki 9% dla opodatkowania dochodów osiąganych przez podatników podatku CIT. Tak jak obecnie ze stawki tej będą mogli korzystać mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności w roku rozpoczęcia tej działalność (bez zmian pozostaje limit dla ustalenia statusu małego podatnika – 2 mEUR przychodu ze sprzedaży wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług w poprzednim roku podatkowym). Należy pamiętać, że stawkę 9% można stosować dla opodatkowania dochodów innych niż z zysków kapitałowych.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2123).

Obowiązywanie:: od 1 stycznia 2021 r.

Czytaj więcej w artykule 9% CIT od stycznia 2021 roku dla większej liczby małych podatników

Masz pytanie lub wątpliwości? Skontaktuj się z naszym ekspertem! Dariusz Gałązka, tel. +48 605 828 912, dariusz.galazka@pl.gt.com

3. Zwolnienie z podatku CIT/PIT przychodów z budynków

Z uwagi na trwający stan epidemii, ustawodawca zdecydował na wydłużenie okresu, w którym obowiązuje zwolnienie od podatku od przychodów z budynków, uregulowanego w art. 24b Ustawy CIT oraz art. 30g Ustawy PIT.

Zwolnienie wprowadzone art. 38ha Ustawy CIT i art. 30g Ustawy PIT w ramach pakietu rozwiązań antykryzysowych w związku z epidemią SARS-CoV-2, obowiązujące początkowo od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. zostało obecnie wydłużone o okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do końca miesiąca, w którym stan epidemii zostanie odwołany, jeżeli po dniu 31 grudnia 2020 r. stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 będzie nadal obowiązywał.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.z 2020 r.  poz. 2123).

Obowiązywanie: od 1 grudnia 2020 r.

Masz pytanie lub wątpliwości? Skontaktuj się z naszym ekspertem! Katarzyna Ciesielska, tel. +48 601 723 540, katarzyna.ciesielska@pl.gt.com

Sprawdź Doradztwo podatkowe Grant Thornton

4. Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych

Znowelizowane przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne znacznie poszerzają krąg podmiotów, które od nowego roku będą mogły rozliczać podatek dochodowych w formie uproszczonej.

Istotną zmianą jest poszerzenie katalogu wolnych zawodów m.in. o psychologów, fizjoterapeutów, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, architektów, biegłych rewidentów, doradców podatkowych i wiele innych, które będą mogły płacić podatek w formie ryczałtu. Ponadto ustawodawca zrezygnował w ustawie z zapisu, że ryczałt mogą opłacać tylko ci podatnicy wykonujący wolny zawód, którzy świadczą usługi na rzecz podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej. Od nowego roku, ryczałtowcy wykonujący wolny zawód będą mogli świadczyć swoje usługi także na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nich pozarolniczej działalności gospodarczej oraz na rzecz osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Warto też wspomnieć o zwiększeniu limitu osiągniętych w ciągu roku przychodów, warunkującego możliwość opłacania podatku w formie ryczałtu przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą lub w formie spółki cywilnej albo jawnej. Nowelizacja zwiększa próg z 250 kEUR do 2 mEUR

Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r.  poz. 2123).

Obowiązywanie: od 1 stycznia 2021 r.

Masz pytanie lub wątpliwości? Skontaktuj się z naszym ekspertem! Dominika Dobek, tel. +48 693 332 618, dominika.dobek@pl.gt.com

5. Hipotetyczne odsetki w rozliczeniu CIT

Od 2019  r. przepisy Ustawy CIT przewidują nieznaną wcześniej w polskim prawie podatkowym możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych hipotetycznych odsetek od kapitału własnego – kapitału zapasowego utworzonego z zysków i dopłat wniesionych do podatnika

Kwota kosztu uzyskania przychodów zależna jest od wartości pozostawionych zysków lub wniesionych dopłat i ustala jest jako iloczyn ww. wartości i stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego obowiązującą w ostatnim dniu roboczym roku poprzedzającego rok podatkowy powiększoną o 1 punkt procentowy. Kwota kosztów uzyskania przychodów uwzględniona w wyniku podatkowym w danym roku podatkowym nie może przekroczyć kwoty 250.000 PLN.

Należy wskazać, że 1 stycznia 2021 r., w wyniku nowelizacji przepisów, odliczenia nie stosuje się, jeżeli podatnik lub podmiot z nim powiązany dokonał czynności prawnej albo powiązanych czynności prawnych bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, głównie w celu skorzystania z odliczenia. Klauzula powyższa jest więc podobna do licznych innych obowiązujących już w Ustawy CIT.

Obowiązywanie: od 1 stycznia 2020 r (uwzględnienie w rozliczeniach podatkowych).

Czytaj więcej w artykule 50 tys. zł za darmo, czyli odsetki od kapitału własnego

Masz pytanie lub wątpliwości? Skontaktuj się z naszym ekspertem! Dariusz Gałązka, tel. +48 605 828 912, dariusz.galazka@pl.gt.com

6. Quick fixes

1 lipca 2020 r. weszły w życie  zmiany znane bliżej jako tzw. Quick fixes. Dotyczą one zasadniczo magazynów typu call of stock, transakcji łańcuchowych oraz zasad stosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (WDT).

Magazyny typu call of stock

Pierwsza ze zmian dotyczy tzw. magazynów typu call of stock (magazynów konsygnacyjnych). Utworzenie takiego magazynu w kraju wiąże się z brakiem obowiązku rejestracji na terytorium Polski w związku z przemieszczeniem towarów do tego magazynu oraz powstaniem obowiązku podatkowego z tytułu dokonanej dostawy dopiero w momencie przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (czyli zasadniczo: pobrania towarów z magazynu przez nabywcę).

Wcześniej korzystanie z magazynów konsygnacyjnych było obwarowane warunkami formalnymi, przez co wielu przedsiębiorców z nich nie korzystało.

Zgodnie z nowelizacją, towary pobierane z magazynów typu call of stock mogą być przeznaczone do celów handlowych (wcześniej nie było takiej możliwości), a magazyn może być prowadzony także przez podmiot trzeci. Znowelizowane regulacje umożliwią również dokonanie zmiany nabywcy towarów dostarczonych do magazynu w trakcie przechowywania towarów. Termin na zrealizowanie dostawy na rzecz nabywcy został skrócony do 12 miesięcy.

Transakcje łańcuchowe

Transakcje łańcuchowe niewątpliwie są jednymi z najciekawszych, ale też często najtrudniejszych w ocenie transakcji na gruncie Ustawy VAT, a ich prawidłowe ujęcie w rozliczeniu podatku VAT wymaga gruntownej analizy całego przebiegu danej transakcji.

Z uwagi na powyższe, pozytywnie należy ocenić zmiany w Ustawie VAT w zakresie transakcji łańcuchowych. Ustawodawca wprowadził bowiem definicję tzw. podmiotu pośredniczącego i przyjął, że dostawę ruchomą stanowiącą w łańcuchu dostaw będzie co do zasady stanowiła dostawa realizowana na rzecz tego podmiotu. Wyjątek będzie dotyczył sytuacji, gdy podmiot pośredniczący przekażę swojemu dostawcy numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nadany mu przez państwo członkowskie, z którego towary są wysyłane lub transportowane. W takim przypadku dostawę ruchomą (stanowiącą odpowiednio wewnątrzwspólnotową dostawę i nabycie towarów) będzie stanowiła dostawa realizowana przez podmiot pośredniczący.

Zaznaczyć należy, że znowelizowane zasady mają zastosowanie tylko do transakcji unijnych – dostawy do państw trzecich są rozliczane na zasadach dotychczasowych.

Powyższe zmiany zdecydowanie należy uznać za korzystne dla podatników.

WDT

Zmiany dotyczące WDT wiążą się z wprowadzeniem dodatkowych warunków w zakresie zastosowania stawki 0% dla tego typu dostaw. Ustawodawca powiązał prawo do stosowania stawki 0% z koniecznością nie tylko posiadania numeru identyfikacyjnego VAT UE nabywcy, ale również od jego podania podatnikowi dokonującemu dostawy. Poza tym, prawo do stawki 0% przy WDT uzależnione jest od złożenia prawidłowej informacji podsumowującej.

Warto również wskazać, że 1 stycznia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie wykonawcze do Dyrektywy VAT, które. określa sposób dokumentowania WDT, aby możliwe było zastosowanie stawki 0%. Katalog dokumentów potwierdzających wywóz towarów do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej określa listę dokumentów potwierdzających wywóz towarów. Nowe regulacje jednocześnie nie przekreślają całkowicie innych form dokumentowania WDT. Ponadto przepisy unijne wprowadzają domniemanie, że WDT miało miejsce, a dopiero w toku kontroli organ podatkowy może domniemanie to obalić przedstawiając odpowiednie dowody przeczące dokonaniu WDT

Zaznaczyć również należy, że pomimo wejścia w życie rozporządzenia i tym samym nowego sposobu dokumentowania transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadal obowiązują przepisy Ustawy VAT w tym zakresie. Tym samym należy w naszej ocenie przyjąć, że stosowanie dokumentów wynikających z Ustawy VAT powinno być wystarczające do zastosowania stawki 0%.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1106) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2020 r.
  Obowiązywanie:: od 1 lipca 2020 r.
 • Rozporządzenie Wykonawcze Rady (UE) 2018/1912 z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 w odniesieniu do niektórych zwolnień związanych z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi

Masz pytanie lub wątpliwości? Skontaktuj się z naszym ekspertem! Dominika Dobek, tel. +48 693 332 618, dominika.dobek@pl.gt.com

7. Zmiany w zakresie rozliczania importu towarów na zasadach uproszczonych

Z dniem 1 lipca 2020 r. znowelizowano również zasady rozliczenia importu towarów w sposób uproszczony. Do 30 czerwca 2020 r. z uproszczonego rozliczania podatku z tytułu importu (rozliczania podatku należnego w deklaracji) mogli korzystać tylko podatnicy, którzy importowali towary w określonych procedurach celnych. Od 1 lipca rozliczeniem podatku bezpośrednio w deklaracji podatkowej będzie mógł być objęty cały import towarów, tj. zarówno objęty uproszczeniami celnymi jak i objęty zgłoszeniami celnymi na ogólnych zasadach. Nowelizacją wprowadzono również inne uproszczenia, np. obowiązek składania zaświadczeń/oświadczeń do jednego naczelnika, a nie jak dotychczas do każdego, przed którym dokonywany jest import.

Zaznaczyć również należy, że w związku z nowelizacją Ustawy VAT wprowadzoną 1 października 2020 r. w zakresie obowiązku składania nowego JPK odstąpiono od obowiązku przedstawiania dokumentów potwierdzających rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu realizowanego przez importerów korzystających z rozliczenia podatku VAT z tytułu importu bezpośrednio w deklaracji.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1495)

Obowiązywanie: od 1 lipca 2020 r.

 • Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1520)

Obowiązywanie: od 1 października 2020 r.

Masz pytanie lub wątpliwości? Skontaktuj się z naszym ekspertem! Dominika Dobek, tel. +48 693 332 618, dominika.dobek@pl.gt.com

8. SLIM VAT

Na 2021 rok planowanych jest szereg zmian w Ustawie VAT, które w założeniu mają uprościć lub ułatwić rozliczanie podatku VAT. Należą do nich:

 • uproszczenia przy korektach faktur, przede wszystkim brak konieczności posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej;
 • ułatwienia dla eksporterów wydłużenie terminu wywozu towarów z 2 do 6 miesięcy dla zastosowania stawki 0%, co ma  rozwiązać problem dostaw długoterminowych;
 • ułatwienia w zakresie stosowania kursu walut – wybór zasady przeliczenia kursu walut jak dla przeliczenia przychodu w podatku dochodowym i stosowanie ich przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy;
 • wydłużenie prawa do odliczenia podatku naliczonego z 3 do 4 miesięcy;
 • prawo do odliczania podatku naliczonego z faktur za nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży, tj. za usługi noclegowe nabyte na rzecz swojego klienta biznesowego.

Podstawa prawna: projekt ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Obowiązywanie: 2021 r.

Czytaj więcej: Nowe objaśnienia Ministerstwa Finansów: SLIM VAT w zakresie rozliczania faktur korygujących „in minus”

Masz pytanie lub wątpliwości? Skontaktuj się z naszym ekspertem! Dorota Borkowska-Chojnacka, tel. +48 661 538 554, dorota.borkowska-chojnacka@pl.gt.com

9. Ulga na robotyzację

Aktualizacja Krajowego Programu Rozwoju (dalej: KPR) zapowiada wprowadzenie nowego wsparcia dla przedsiębiorców, w postaci ulgi podatkowej związanej z wydatkami ponoszonymi na automatyzację i robotyzację działalności gospodarczej podatników (Ulga na roboty). Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów, ulga na robotyzację miałaby zacząć obowiązywać od II kwartału 2021 roku.

Ulga na roboty ma stanowić preferencję podatkową dostępną dla wszystkich podatników podatku dochodowego. Jednocześnie prawo do skorzystania z ulgi nie ma być zależne od branży, w której działa przedsiębiorca, czy od wielkości jego biznesu, co świadczy o ogólnodostępności proponowanego rozwiązania. Nowa ulga podatkowa ma funkcjonować na wzór ulgi na działalność badawczo-rozwojową – ulga B+R, tj. ma dać możliwość podatnikom ponownego odliczenia od podstawy opodatkowania tzw. kosztów kwalifikowanych, czyli określonych w katalogu zamkniętym wydatków. Ulga na roboty zakłada możliwość odliczenia 50% ww. kosztów kwalifikowanych.

Planowanym rozwiązaniem jest wprowadzenie terminowości obowiązywania i stosowania ulgi. Zgodnie z zapowiedziami ulga ma mieć zastosowanie do wydatków poniesionych na robotyzację i automatyzację działalności, poniesionych w latach 2021-2025. Odliczenia natomiast będzie można dokonać zarówno w latach wskazanych powyżej, jak i w 6 kolejno następujących. Oznacza to, że ostatnim momentem na odliczenie kosztów kwalifikowanych będzie rok 2031.

Podstawa prawna:

Obowiązywanie: II kwartał 2021 roku

Czytaj więcej w artykule: Ulga na roboty – znane są nowe szczegóły

Masz pytanie lub wątpliwości? Skontaktuj się z naszym ekspertem! Michał Rodak, tel. +48 661 538 594, michal.rodak@pl.gt.com

Sprawdź Doradztwo podatkowe Grant Thornton

1. Opodatkowanie podatkiem CIT spółek komandytowych i jawnych

Od roku 2021 spółki komandytowe oraz spółki jawne, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne staną się podatnikami podatku CIT. Ta zmiana zasad opodatkowania spółek osobowych budziła największe emocje w ostatnim czasie i 30 listopada 2020 roku stała się faktem.

W zakresie spółek komandytowych ustawodawca przewidział możliwość odroczenia zmiany statusu spółki komandytowej do 30 kwietnia 2021 roku, pozostawiając w tym zakresie decyzję spółce komandytowej, czyli de facto zarządowi komplementariusza lub wspólnikom. Niestety w przepisach nie wskazano  formy wyrażenia woli spółki komandytowej  To jeden z kilku problemów, z którymi będą musiały zmierzyć się spółki komandytowe i ich wspólnicy. Dużo niepewności bowiem dotyczy kwestii zamykania ksiąg rachunkowych czy przesunięcia roku obrotowego, co ma wpływ nie tylko na kwestie podatkowe ale także obowiązki wynikające z ustawy o rachunkowości.

W przypadku spółek jawnych staną się one podatnikami CIT z dniem 1 stycznia 2021 roku, jeżeli do dnia 31 stycznia 2021 roku do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę spółki jawnej oraz naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla każdego podatnika osiągającego dochody z takiej spółki nie zostanie złożona informacja, według ustalonego wzoru, o podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych oraz o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych, posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku tej spółki.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2123).

Obowiązywanie: od 1 stycznia 2021 r.

Czytaj więcej: Spółki komandytowe podatnikiem CIT – 10 kluczowych wniosków z analizy uchwalonych zmian przepisów

Masz pytanie w sprawie swojej spółki? Skontaktuj się z naszym ekspertem! Grzegorz Szysz, tel. +48 661 530 233, grzegorz.szysz@pl.gt.com

2. Opodatkowanie sprzedaży spółki nieruchomościowej

Zgodnie z obecnymi przepisami opodatkowaniu w Polsce podlega zbycie przez nierezydenta m. in. udziałów (akcji) w spółce czy też ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej, jeżeli co najmniej 50% wartości jeżeli wartości aktywów takiej spółki, , bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości. Przepisy w zakresie opodatkowania ww. transakcji w Polsce stosuje się z uwzględnieniem przepisów ustaw o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Od 1 stycznia 2021 roku do Ustawy CIT wprowadzona została nowa podstawa prawna do opodatkowania zbycia m. in. udziałów (akcji) w spółce czy też ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej Tym samym na gruncie Ustawy CIT będą istniały 2 podstawy prawne do opodatkowania takich transakcji. Zgodnie z nowymi przepisami Ustawy CIT opodatkowaniu w Polsce będzie podlegać zbycie przez nierezydenta tzw. spółki nieruchomościowej. Spółką nieruchomościowa jest podmiot inny niż osoba fizyczna, obowiązany do sporządzania bilansu na podstawie przepisów o rachunkowości, w którym:

 • A – na pierwszy dzień roku podatkowego, a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego – na pierwszy dzień roku obrotowego, co najmniej 50% wartości rynkowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość rynkowa nieruchomości położonych na terytorium Polski lub praw do takich nieruchomości oraz wartość rynkowa tych nieruchomości przekraczała 10 000 000 zł albo równowartość tej kwoty określoną według kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego pierwszy dzień roku podatkowego – w przypadku podmiotów rozpoczynających działalność,
 • B – na ostatni dzień roku poprzedzającego rok podatkowy, a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego – na ostatni dzień roku poprzedzającego rok obrotowy, co najmniej 50% wartości bilansowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość bilansowa nieruchomości położonych na terytorium Polski lub praw do takich nieruchomości i wartość bilansowa tych nieruchomości przekraczała 10 000 000 zł albo równowartość tej kwoty określoną według kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego odpowiednio rok podatkowy albo rok obrotowy oraz w roku poprzedzającym odpowiednio rok podatkowy albo rok obrotowy przychody podatkowe, a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego – przychody ujęte w wyniku finansowym netto, z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, leasingu i innych umów o podobnym charakterze lub z przeniesienia własności, których przedmiotem są nieruchomości lub prawa do nieruchomości, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4, oraz z tytułu udziałów w innych spółkach nieruchomościowych, stanowiły co najmniej 60% ogółu odpowiednio przychodów podatkowych albo przychodów ujętych w wyniku finansowym netto – w przypadku podmiotów innych niż określone w lit. a.

Różnica pomiędzy zbyciem spółki, której wartość aktywów stanowią co najmniej 50% nieruchomości lub prawa do nieruchomości a spółką nieruchomościową polega na tym,  że w przypadku spółki nieruchomościowej będzie ona pełniła funkcję płatnika, a wiec będzie zobowiązana do pobory podatku od nierezydenta w wysokości 19% od uzyskanego dochodu ze sprzedaży. Jeżeli spółka nieruchomościowa nie będzie posiadała informacji o parametrach transakcji, wówczas będzie zobowiązana do poboru i zapłaty podatku w wysokości 19% wartości rynkowej zbywanych udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków

Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2123).

Obowiązywanie: od 1 stycznia 2021 r.

Masz pytanie lub wątpliwości? Skontaktuj się z naszym ekspertem! Katarzyna Ciesielska, tel. +48 601 723 540, katarzyna.ciesielska@pl.gt.com

3. Opodatkowanie majątku likwidowanej spółki

Od 1 stycznia 2021 roku w przypadku likwidacji spółek, , gdy w wyniku likwidacji wspólnikom takiej spółki wydany zostanie majątek inny niż środki pieniężne taka spółka (lub jej w wspólnicy w przypadku spółek transparentnych podatkowo) zobowiązana będzie do rozpoznania przychodów w wysokości wartości zobowiązania z tytułu podziału majątku pomiędzy wspólników likwidowanej spółki. Należy wskazać, że jeżeli wartość zobowiązania jest niższa niż wartość majątku, przychód należy rozpoznać w wartości rynkowej świadczenia niepieniężnego. Przy ustalaniu dochodu z ww. operacji spółki rozliczą koszty podatkowe, nie ujęte w rozliczeniach podatkowych, dotyczące wydawanych wspólnikom w ramach likwidacji składników majątku. Do zmiany przepisów powyższa reguła była przedmiotem sporów pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi i w większości przypadków nie znalazła aprobaty w rozstrzygnięciach sądów administracyjnych

Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2123).

Obowiązywanie: od 1 stycznia 2021 r.

Masz pytanie lub wątpliwości? Skontaktuj się z naszym ekspertem! Dariusz Gałązka, tel. +48 605 828 912, dariusz.galazka@pl.gt.com

Sprawdź Doradztwo podatkowe Grant Thornton

4. Zakaz obniżania stawek amortyzacyjnych

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami Ustawy PIT i Ustawy CIT podatnicy mają prawo do podwyższania lub obniżania stawek amortyzacyjnych dla poszczególnych środków trwałych. Takie prawo od 1 stycznia 2021 roku nie będzie przysługiwało w zakresie amortyzacji środków trwałych wykorzystywanych przez podatników w działalności, z której dochody podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym – w okresie korzystania z takiego zwolnienia. Zmiana ta, ma na celu ograniczenie w zakresie możliwości optymalizacji wysokości odpisów amortyzacyjnych, gdy podatnik korzysta ze zwolnienia i dotyczyć będzie środków trwałych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych po dniu 31 grudnia 2020 r. i spowoduje spadek dochodów objętych zwolnieniem z opodatkowania podatkiem dochodowym i wydłużenie okres „konsumpcji” zwolnienia , a w skrajnych przypadkach – powstanie strat podatkowych.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2123).

Obowiązywanie: od 1 stycznia 2021 r.

Masz pytanie lub wątpliwości? Skontaktuj się z naszym ekspertem! Łukasz Kempa tel. +48 693 141 146, lukasz.kempa@pl.gt.com 

5. Podatek od sprzedaży detalicznej

Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej formalnie weszła w życie w dniu 1 września 2016 r., lecz jej stosowanie było kilkakrotnie odraczane w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie jej zgodności z prawem UE w zakresie pomocy publicznej. W wydanej 15 października 2020 r. opinii (sprawa C‑562/19) rzecznik generalny TSUE uznał, że polski podatek od sprzedaży detalicznej nie narusza prawa UE w dziedzinie pomocy państwa. Mimo, że Trybunał Sprawiedliwości UE nie wydał jeszcze wyroku w tej sprawie to stosowanie przepisów o podatku od sprzedaży detalicznej nie będzie po raz kolejny odraczane. Zgodnie z obecnie obowiązującą wersją ustawy, jej przepisy stosuje się do przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych od dnia 1 stycznia 2021 r.

Podatnikami podatku od sprzedaży detalicznej są sprzedawcy detaliczni, czyli podmioty dokonujące na terytorium Polski, w ramach działalności gospodarczej, odpłatnego zbywania towarów konsumentom na podstawie umowy zawartej w lokalu przedsiębiorstwa lub poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta (z wyłączeniem niektórych kategorii towarów, takich jak m.in. paliwa stałe, leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych).

Opodatkowaniu podlegać będzie osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodów ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17 mPLN. Przychód ze sprzedaży detalicznej określany będzie się na podstawie wielkości sprzedaży zaewidencjonowanej przy użyciu kas rejestrujących oraz sprzedaży niezaewidencjonowanej (w przypadku korzystania ze zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących). Przychód ze sprzedaży detalicznej nie obejmuje należnego podatku od towarów i usług. Przychód osiągnięty w danym miesiącu pomniejsza się o kwoty wypłacone w tym miesiącu z tytułu zwrotu towarów po odliczeniu podatku od towarów i usług.

Przewidziane są dwie stawki podatku:

 • 0,8% podstawy opodatkowania – w części, w jakiej podstawa opodatkowania nie przekracza kwoty 170 mPLN,
 • 1,4% nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę 170 mPLN – w części, w jakiej podstawa opodatkowania przekracza kwotę 170 mPLN.

Podatek od sprzedaży detalicznej będzie podlegał wpłacie w okresach miesięcznych, do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego podatek dotyczy. Wraz z zapłatą podatku podatnicy będą zobowiązani do złożenia odpowiedniej deklaracji. zł.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1293).

Obowiązywanie: od 1 stycznia 2021 r.

Masz pytanie lub wątpliwości? Skontaktuj się z naszym ekspertem! Karol Witkowski tel. +48 885 887 144, karol.witkowski@pl.gt.com

6. Podatek cukrowy – opłata od środków spożywczych

Wraz z początkiem 2021 roku wejdą w życie przepisy regulujące zasady ustalania i pobierania opłaty od napojów z dodatkiem substancji o właściwościach słodzących (Opłata od środków spożywczych – zwana potocznie „Podatkiem cukrowym”).

Nowym regulacjom będzie podlegało wprowadzenie na rynek krajowy napojów z dodatkiem cukrów będących monosacharydami lub disacharydami oraz środków spożywczych zawierających te substancje, a także substancji słodzących oraz kofeiny lub tauryny. Do zapłaty podatku będą natomiast zasadniczo zobowiązani przedsiębiorcy wprowadzający takie napoje na rynek, tzn. dokonujący sprzedaży do pierwszego punktu detalicznego. Wyłączone od opłaty będą m.in. wyroby medyczne, suplementy diety oraz wyroby akcyzowe (w rozumieniu odrębnych przepisów). Wysokość opłaty jest uzależniona od zawartości cukru lub substancji słodzącej. Na wysokość podatku wpływa również zawartość kofeiny lub tauryny.

Co istotne, ustawa przewiduje dość surowe sankcje za niedokonanie opłaty w terminie – dodatkowa opłata w wysokości odpowiadającej 50% kwoty należnej opłaty.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1492)

Obowiązywanie: od 1 stycznia 2021 r.

Masz pytanie lub wątpliwości? Skontaktuj się z naszym ekspertem! Dominika Dobek, tel. +48 693 332 618, dominika.dobek@pl.gt.com

7. WHT – nowe/stare obowiązki od 2021?

Na mocy nowelizacji ustaw o PIT i CIT w 2018 roku, w przepisach podatkowych znalazła się regulacja nakładająca pierwotnie od 2019 roku na płatników obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego według maksymalnej  stawki podatku, w przypadku dokonania w ciągu roku podatkowego wypłat należności na rzecz nierezydentów powyżej 2 mln PLN z określonych tytułów w przepisach ustaw o podatkach dochodowych . Powyższy obowiązek, był już wielokrotnie odraczany, a ostatnie zawieszenie stosowania regulacji do 31 grudnia 2020 r. zostało uzasadnione sytuacją wynikającą z pandemii SARS-CoV-2.

Przypomnijmy, że w przypadku wypłat powyżej 2 mln PLN co do zasady nie ma możliwości stosowania preferencji wynikających z ustawy PIT i CIT, czy właściwych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania do wypłat należności powyżej wskazanego limitu,. Przepisy podatkowe przewidują jednak pewne wyjątki od zasady ogólnej, takiej jak oświadczenie kwalifikowane, czy opinia o stosowaniu zwolnienia,

Warto jednak pamiętać, że ewentualne ponowne odroczenie obowiązków, nie wpłynie na brak konieczności dochowania „należytej staranności” przy weryfikacji podmiotów zagranicznych, w tym wymaganego przez organy podatkowe kwalifikowania odbiorcy należności jako rzeczywistego beneficjenta (eng. beneficial owner).

Czytaj więcej w artykule Podatek u źródła – obowiązki w przypadku należności powyżej 2 mln PLN

Masz pytanie lub wątpliwości? Skontaktuj się z naszym ekspertem! Małgorzata Samborska, tel. +48 661 538 580, malgorzata.samborska@pl.gt.com

8. Likwidacja Ulgi abolicyjnej

Od 1 stycznia 2021 r. osoby wykonujące pracę za granicą w wielu przypadkach zapłacą wyższy podatek. Znika bowiem tzw. „ulga abolicyjna” w kształcie, a jakim obowiązywała do tej pory. To dzięki tej uldze osoby będące polskimi rezydentami podatkowymi, pracujące za granicą nie musiały „dopłacać” w Polsce podatku od dochodów zagranicznych, jeśli podatki w kraju wykonywania pracy były niższe niż w Polsce, a umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania przewidywała tzw. kredyt podatkowy jako metodę unikania podwójnego opodatkowania.

Problem w tym, że Polska ratyfikowała tzw. Konwencję MLI, która przewiduje automatyczną zmianę stosowanej metody unikania podwójnego opodatkowania z wyłączenia z progresją na kredyt podatkowy właśnie.  Zmiany dotkną więc zarabiających w wielu krajach. To dobry moment dla tych pracodawców, którzy delegują pracowników do pracy za granicą, aby podjęli stosowne zmiany w wewnętrznych procedurach delegowania, a w przypadku ich braku, aby rozważyli wdrożenie odpowiednich regulaminów.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w naszym Purpurowym Informatorze Ulga abolicyjna – zmiany w zakresie opodatkowania dochodów zagranicznych

Masz pytanie lub wątpliwości? Skontaktuj się z naszym ekspertem! Michał Rodak, tel. +48 661 538 594, michal.rodak@pl.gt.com

Sprawdź Doradztwo podatkowe Grant Thornton

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Najczęściej czytane