Po raz kolejny polscy przedsiębiorcy są bombardowani nowelizacjami przepisów podatkowych z początkiem kolejnego roku kalendarzowego. Tym razem jedną ze zmian należy ocenić pozytywnie. Od 1 stycznia wzrośnie limit przychodów – z 1,2 mln EUR do 2 mln EUR – decydujący o możliwości stosowania stawki obniżonej w wysokości 9% przez podatników CIT.

Kto jest małym podatnikiem?

W pierwszej kolejności należy ustalić, czy podatnik będzie posiadał w 2021 roku status tzw. małego podatnika.

Jeżeli przychody podatnika ze sprzedaży brutto czyli z uwzględnieniem kwoty należnego podatku od towarów i usług za rok 2020, nie przekroczyły/nie przekroczą kwoty 9 031 000 zł (tj. 2 000 000 EUR w przeliczeniu wg kursu z dnia 1 października 2020 r. czyli 4,5153 zł/euro), to podatnik będzie uznany za małego podatnika (dla celów podatku dochodowego).

Warto pamiętać, że limit małego podatnika w VAT pozostał bez zmian na poziomie 1,2 mln EUR.

Kiedy mały podatnik będzie mógł skorzystać z 9%-owej stawki CIT?

Zgodnie z właśnie opublikowaną nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która wprowadza również opodatkowanie podatkiem dochodowym spółek komandytowych (Dz. U. z 2020 poz. 2123), wprowadziła zwiększenie limitu przychodów uprawniających do stosowania stawki obniżonej 9% z 1,2 mln EUR do 2 mln EUR.

W świetle znowelizowanego przepisu art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatek wynosi 9% podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych – w przypadku podatników, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 mln EUR przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Nie należy zapominać, iż omawianą preferencyjną stawkę mogą stosować tylko i wyłącznie podatnicy, którzy posiadają status małego podatnika (art. 19 ust. 1d Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) lub nowi podatnicy w pierwszym roku rozpoczęcia działalności (art. 19 ust. 1e Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), z pewnymi zastrzeżeniami.

Ważny fragment

Dodatkowo trzeba pamiętać, że podatnik będzie musiał badać na bieżąco czy przychody osiągane w 2021 roku nie przekroczą limitu przychodów. W tym przypadku jest on limitem netto, a nie brutto, i jego kwotę w złotych należy ustalić w dniu 4 stycznia 2021 roku jako iloczyn 2 mln EUR i średniego kursu NBP ogłaszanego tego dnia.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Doradztwo podatkowe
Dowiedz się więcej

Do omawianego limitu zaliczane są nadto wszelkie przychody netto, a zatem również takie, które zaliczają się do źródła przychodów CIT – zyski kapitałowe; niemniej 9% stawka CIT będzie możliwa do zastosowania tylko i wyłącznie do podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych (dla tych w dalszym ciągu obowiązującą stawką jest 19%).

Podsumowując, stawkę preferencyjną w wysokości 9% będą mogli stosować w 2021 roku:

  • Podatnicy, którzy w 2020 roku osiągną przychody brutto ze sprzedaży nie wyższe niż 9 031 000 zł, oraz
  • Podatnicy, którzy w 2021 roku osiągną przychody netto nie wyższe niż 2 mln EUR w przeliczeniu według kursu z dnia 4 stycznia 2021 roku (po zaokrągleniu do 1000 zł).

Dodatkowo ustawa nowelizująca wprowadziła, iż w przypadku podatników CIT:

  • których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2021 r., a zakończy się po dniu 31 grudnia 2020 r. (przykładowo początek roku przypada na 1 marca, a koniec na 28 lutego następnego roku) i
  • których przychody osiągnięte od początku roku podatkowego do dnia 31 grudnia 2020 r. nie przekroczyły kwoty 2 000 000 euro

– mogą stosować stawkę podatku 9% do końca miesiąca, w którym ich przychody osiągnięte od początku roku podatkowego nie przekroczą tej kwoty. Należy jednakże odpowiednio przeliczyć limit dla tych podatników. W tym celu należy zastosować kurs wymiany PLN/EUR z pierwszego dnia roku podatkowego tego podatnika (przykładowo: gdy podatnik ma rok podatkowy rozpoczynający się 1 marca a kończący się 28 lutego następnego roku, należy zastosować dla niego kurs z dnia 2 marca 2020 r., a zatem w tym przypadku limit wynosi 8 647 400 zł).

Począwszy od następnego miesiąca, podatnicy są obowiązani do stosowania stawki podatku w wysokości 19%.

Omawianą nowelizację przepisów podatkowych należy rozpatrywać w pozytywnym świetle, gdyż umożliwia ona zastosowanie stawki obniżonej przez większą liczbę podatników. Nowelizacja nie zapomina również o spółkach z przesuniętym rokiem obrotowym, które również będą uprawnione do stosowania wyższego limitu już w trwającym właśnie roku obrotowym (podatkowym). Nie zapominajmy również, iż od 1 stycznia 2021 r. spółki komandytowe jako nowi podatnicy CIT będą uprawnieni do stosowania stawki obniżonej.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.