Bezpłatny webinar: Praktyczne aspekty kontroli w cenach transferowych – na co zwrócić uwagę i o czym pamiętać?

Darmowa rejestracja

Rejestrację obsługuje platforma ClickMeeting

23

Maja 2024

Czwartek

online

10:00 - 11:30

O wydarzeniu

W ostatnim czasie istotność obszaru cen transferowych nieustannie rośnie, co jest efektem większego nacisku podatników na zarządzanie ryzykiem w ramach tego obszaru oraz zwiększonego zainteresowania organów podatkowych tym tematem, przede wszystkim w kontekście weryfikowania rozliczeń stosowanych przez podmioty działające w grupach kapitałowych. W związku z rosnącym zainteresowaniem organów podatkowych rośnie liczba kontroli cen transferowych i jednocześnie mają one coraz bardziej restrykcyjny charakter. Podstawowym narzędziem do typowania podatników do kontroli cen transferowych jest formularz TPR, w którym podatnicy ujawniają kluczowe dane oraz wyniki osiągnięte na realizacji transakcji z podmiotami powiązanymi. Dla organów podatkowych to nieocenione źródło informacji o rozliczeniach pomiędzy podmiotami powiązanymi, które dzięki swojej strukturze może stanowić szeroką bazę danych dotyczącą wszystkich podatników raportujących ceny transferowe.

Serdecznie zapraszamy na bezpłatny webinar, podczas którego eksperci z Grant Thornton omówią podstawowe kwestie związane z kontrolami podatkowymi cen transferowych oraz przedstawią ich praktyczny wymiar na wybranych case study.

23

Maja 2024

Czwartek

online

10:00 - 11:30

Kontakt w sprawie wydarzeń

Katarzyna Skibińska

Starszy specjalista

Prelegenci

Agenda

Podczas spotkania omówimy następujące zagadnienia:

 • Kontrole podatkowe cen transferowych – co każdy podatnik wiedzieć powinien?

   • Omówienie przebiegu kontroli podatkowej
   • Trendy w kontrolach cen transferowych – najczęściej kontrolowane transakcje
   • Typowanie podmiotów do kontroli
   • Omówienie statystyk dotyczących kontroli cen transferowych w Polsce
 • Praktyczny wymiar kontroli cen transferowych – omówienie wybranych przykładów

Współorganizator

Business Centre Club (BCC)

Business Centre Club (BCC)

Formularz rejestracyjny
23 Maja 2024 • 10:00 - 11:30 • online,
Bezpłatny webinar: Praktyczne aspekty kontroli w cenach transferowych – na co zwrócić uwagę i o czym pamiętać?

Pole obowiązkowe

Regulamin wydarzenia dostępny >>tutaj>>
Polityka Prywatności dostępna >>tutaj>>

 

Klauzula informacyjna dla uczestników wydarzenia

 W związku z wypełnieniem obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przekazujemy informacje na temat przetwarzania danych osobowych.

I. Administrator Danych Osobowych

Grant Thornton Frąckowiak P.S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Abpa. A. Baraniaka 88 E (61-131 Poznań) wpisana do Rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0001002536.

II. Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych został powołany. Kontakt z Inspektorem jest możliwy:

 1. drogą korespondencji tradycyjnej na adres wskazany powyżej
 2. drogą elektroniczną: iod@pl.gt.com

III. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawne, na których Administrator opiera przetwarzanie danych osobowych

Lp. Cel przetwarzania Podstawa prawna Okres przetwarzania
1. Obsługa organizacyjna, administracyjna oraz informatyczna wydarzenia Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu podmiotu danych,

Przez okres obowiązywania umowy (regulaminu), a następnie przez czas przedawnienia potencjalnych roszczeń.

2. Prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora lub partnerów biznesowych Administratora w przypadku udzielenia dobrowolnej zgody Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO  Do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu podmiotu danych. 
3. Dochodzenia i obrony przed roszczeniami oraz w celach archiwalnych Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO Przez okres przedawnienia roszczeń (min. 6 lat od zapisu na wydarzenie).
4. Wykonanie      obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym wynikających z przepisów prawa podatkowego Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO Przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. przez 5 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku).
5. Wykorzystanie wizerunku uczestników wydarzenia do działań promujących Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO Przez okres obowiązywania umowy (regulaminu), a następnie przez czas przedawnienia potencjalnych roszczeń.
6. Przeprowadzenie konkursu oraz licytacji, wyłonienie zwycięzców oraz przekazanie nagród Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO Przez okres obowiązywania umowy (regulaminu), a następnie przez czas przedawnienia potencjalnych roszczeń (min. 6 lat).

 IV. Podanie danych

 Podanie danych związanych z rejestracją na wydarzenie jest dobrowolne, jednak brak podania tych danych skutkuje brakiem możliwości udziału w wydarzeniu.

V. Odbiorcy danych

 Administrator może udostępniać dane osobowe operatorom pocztowym, uprawnionym na mocy przepisów organom państwowym, spółkom powiązanym kapitałowo z Administratorem (ew. innym podmiotom zrzeszonym w ramach Grant Thornton International, w ramach realizacji wewnętrznych celów administracyjnych, jak również w przypadkach powierzenia danych osobowych, gdzie podmiot występuje jako podwykonawca Administratora). Dodatkowo dane mogą być powierzane w szczególności dostawcom oprogramowania, podmiotom świadczącym obsługę informatyczną, dostawcom wsparcia administracyjnego podmiotom świadczącym usługi niszczenia dokumentów, dostawcom usług marketingowych, doradczych w zakresie ochrony danych osobowych oraz innym dostawcom spółki.

VI. Przekazywanie danych osobowych do kraju trzeciego

 Dane osobowe, co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.  W przypadku jednak, gdy Administrator korzysta z dostawców usług spoza EOG, transfer danych opiera na decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopnień ochrony danych osobowych, lub w przypadku braku decyzji, transfer odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską, Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Kopię standardowych klauzul umownych oraz stosowanych środków bezpieczeństwa transferu można uzyskać u Administratora Danych Osobowych. 

VII. Katalog praw podmiotów danych.  

 W związku z wyżej opisanymi procesami przetwarzania przysługują poniższe prawa:

 1. dostępu do danych osobowych,
 2. sprostowania danych,
 3. usunięcia danych, w przypadku, kiedy nie zachodzą przesłanki z art. 17 ust. 3 RODO,
 4. ograniczenia przetwarzania,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 6. przenoszenia danych.
 7. wniesienia skargi do Prezesa UODO, w zakresie dotyczącym przetwarzania danych realizowanych przez Administratora.

Jednocześnie wskazujemy, że preferowaną formą kontaktu podczas realizowania ww. katalogu praw jest poczta elektroniczna, kierowana na adres: iod@pl.gt.com.

VIII. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. 

W procesie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do profilowania, w tym zautomatyzowanego podejmowania decyzji.