Uruchomiony został program wsparcia dedykowany sektorom HoReCa, turystyki i kultury. Możliwe jest dofinansowanie nawet do 90% na inwestycje, szkolenia i doradztwo. Celem programu jest wzmocnienie odporności działalności na sytuacje kryzysowe. Program skierowany jest dla firm z sektora MŚP.

Dotacje dla firm z branży HoReCa – nabór wniosków

Uruchomione zostały długo oczekiwane środki z Krajowego Programu Odbudowy i Zwiększania Odporności dla firm działających w sektorze HoReCa, turystyki i kultury. Firmy będą mogły składać wnioski od 6 maja 2024 r. do 5 czerwca 2024.

Wnioski oceniane będą w III turach

 • I tura – oceniane będą wnioski złożone od 6 do 14 maja
 • II tura – oceniane będą wnioski złożone od 15 do 31 maja
 • III tura – oceniane będą wnioski od 1 do 5 czerwca

Może się zdarzyć tak, że w I turze będzie tyle wniosków rekomendowanych do dofinansowania, że wyczerpie się cała pula. Warto więc złożyć wniosek do 14 maja, gdyż przed tym terminem konkurs nie będzie zakończony. Wszystkie wnioski z danej tury będą oceniane wg kryteriów oceny, nie liczy się więc kolejność zgłoszeń.

Wielkość dofinansowania i rodzaj pomocy

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych to 600 000 zł, przy czym projekt może opiewać na wyższą kwotę.

Maksymalna wartość dofinansowania to 540 000 zł, co stanowi 90% intensywności wsparcia.

Minimalna wartość dofinansowania to 50 000 zł

Maksymalny % dofinansowania: 90%

Pomoc będzie udzielana w formie pomocy de minimis, więc trzeba mieć na uwadze dostępne limity tego rodzaju pomocy, które przysługują firmie. Finansowanie będzie w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Nie będzie więc możliwości zaliczkowania.

Alokacja

Alokacja na konkurs jest zależna województwa, w którym zlokalizowane jest przedsięwzięcie i tak dla:

a) kujawsko-pomorskiego wynosi 46 713 639 zł

b) pomorskiego wynosi 118 618 397 zł

c) zachodniopomorskiego wynosi 98 563 330 zł

d) mazowieckiego wynosi 187 713 248,00 zł

e) podlaskiego wynosi 22 990 287,00 zł

f) warmińsko-mazurskiego wynosi 38 031 806,00 zł

g) lubelskiego wynosi 42 433 462,00 zł

h) małopolskiego wynosi 128 523 259,00 zł

i) podkarpackiego wynosi 48 670 083,00 zł

j) świętokrzyskiego wynosi 26 169 340,00 zł

k) łódzkiego wynosi 55 640 429,00 zł

l) opolskiego wynosi 29 471 083,00 zł

ł) śląskiego wynosi 125 588 393,00 zł

m) dolnośląskiego wynosi 99 175 302,00 zł

n) lubuskiego wynosi 27 147 863,00 zł

o) wielkopolskiego wynosi 94 406 083,00 zł

Warto zaznaczyć, że Polska w tym konkursie została podzielona na 5 regionów. Dla każdego z regionów został wybrany w konkursie jeden Operator :

 • Polska Fundacja Przedsiębiorczości dla Regionu 1 – województwa kujawsko-pomorskie, pomorskie, zachodniopomorskie
 • Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. dla Regionu 2 – województwa mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie,
 • Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. dla Regionu 3 – województwa lubelskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie,
 • Agencja Rozwoju Regionalnego dla Regionu 4 – województwa łódzkie, opolskie, śląskie,
 • Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości dla Regionu 5 – województwa dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie
Skorzystaj z naszych usług z zakresu: Dotacje dla firm
Dowiedz się więcej

Kto może być Wnioskodawcą?

O wsparcie może wnioskować przedsiębiorstwo MŚP z sektora HoReCa, turystyka lub kultura, który spełnia warunki:

 1. W latach 2020 lub 2021 odnotowało spadek obrotów co najmniej 30% liczony rok do roku. Przychody rozumiane są jako przychody dotyczące produktów towarów lub usług (nie ma nigdzie wzmianki, że to mają być przychody dotyczące działalności objętej wsparciem, więc liczymy wszystkie).
 2. Na dzień złożenia wniosku prowadzi działalność gospodarczą w sektorze HoReCa, turystyka lub kultura
 3. Na dzień 31 grudnia 2019 lub najpóźniej od 20 marca 2020 r. prowadziło działalność gospodarczą w sektorze (HoReCa), turystyka, kultura.
 4. W okresie od 20 marca 2020 r. do 15 maja 2022 r. prowadziło działalność gospodarczą w sektorze hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura, nieprzerwanie przez co najmniej 6 następujących po sobie miesięcy,
 5. Przynależy do branży wg kodu PKD działalności:
 • 10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 30.Z – Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
 • 10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 10.B – Ruchome placówki gastronomiczne
 • 21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
 • 29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • 30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów
 • 14.Z – Działalność związana z projekcją filmów
 • 21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • 34.Z – Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego
 • 35.Z – Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego
 • 11.A – Działalność agentów turystycznych
 • 11.B – Działalność pośredników turystycznych
 • 12.Z – Działalność organizatorów turystyki
 • 90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
 • 90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej
 • 79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • 91.02.Z – Działalność muzeów
 • 91.03.Z – Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
 • 91.04.Z – Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody
 • 96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Bardzo ważne jest, by PKD widniał jako przeważający, odpowiednio w KRS lub CEiIDG. Jeśli ten wymóg nie będzie spełniony, to wniosek zostanie odrzucony.

Warto mieć też na uwadze fakt, że inne kody nie są dopuszczalne w konkursie. Nawet jeśli bardzo zbliżone do wyżej wskazanych.

Typy projektów z branży HoReCa, na które można uzyskać wsparcie

Komponent inwestycyjny

Obejmujący inwestycje w projektowanie i produkcję swoich towarów i usług, takich jak:

 • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług,
 • roboty budowlane, w tym budowa nowych linii produkcyjnych,
 • inwestycje związane z zieloną transformacją, w szczególności zachęcające do zapobiegania powstawaniu odpadów, recyklingu/ponownego wykorzystania odpadów oraz wdrożenia rozwiązań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych,
 • działania związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych (konieczność dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa lub wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych kryzysów w sektorze)

Komponent szkoleniowy

Podnoszenie/zmiana kwalifikacji pracowników dzięki zapewnieniu szkoleń w zakresie:

 • nowych rozwiązań informatycznych,
 • nowych technologii,
 • analizy potrzeb klienta,
 • zarządzania informacjami/danymi,
 • zarządzania ryzykiem;

Komponent doradczy

Realizacja przedsięwzięcia MŚP;

Łączne wydatki kwalifikowalne na komponent szkoleniowy i doradczy nie mogą przekroczyć 30% kwoty wydatków kwalifikowalnych w przedsięwzięciu.

Ważne wymogi konkursowe dla branży HoReCa

Oprócz przynależności do wskazanych kodów PKD oraz spełnienia wymogu spadku obrotów w czasach pandemii, projekt musi spełniać inne warunki:

 • Projekt musi przyczynić się do zwiększenia odporności przedsiębiorstwa na sytuacje kryzysowe (np. powodujące istotną zmianę dla przedsiębiorstwa lub branży), a rozszerzenie lub dywersyfikacja prowadzonej działalności przyczyni się do pozyskania szerszej grupy klientów dla oferowanych produktów i usług lub do wejścia i zaangażowania przedsiębiorstwa w nowe obszary działania, w tym w nowe technologie lub rynki w ramach sektora hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka, kultura.
 • Obowiązkowym komponentem w projekcie musi być komponent inwestycyjny w zakresie zakupu maszyn i urządzeń lub robót budowlanych. Inwestycje w zakresie zielonej lub cyfrowej transformacji oraz wydatki na szkolenia i doradztwo mogą być jedynie elementem wspierającym główną inwestycję.
 • Obligatoryjnym efektem projektu musi być nowy produkt lub usługa, która będzie w obrębie wskazanych kodów PKD. Jeśli nowy produkt lub usługa wiąże się z nowym kodem PKD, to ten kod musi się znaleźć w dokumencie rejestrowym najpóźniej w dniu zakończenia inwestycji. Nowy produkt lub usługa – oznacza to zakończenie fazy testów lub badań, w wyniku których został opracowany produkt końcowy tzn. Wnioskodawca będzie dysponować gotowym produktem lub usługą.
 • Przedsięwzięcie musi dotyczyć rozszerzenia lub dywersyfikacji działalności Wnioskodawcy, w szczególności poprzez unowocześnienie bazy usługowej lub produkcyjnej, zmianę sposobu produkcji lub dostarczania produktów lub usług, zmiany w asortymencie produktów lub usług będących w ofercie Wnioskodawcy, pozyskanie nowych dostawców, dystrybutorów lub usługodawców, zwiększenie grupy potencjalnych odbiorców, wdrożenie metod odmiennych od dotychczas stosowanych metod produkcji lub zastosowanie rozwiązań nowszych niż dotychczas stosowane, zapewniających w szczególności niższe niż dotychczas koszty stosowania rozwiązania, lub niższe niż dotychczas zużycie zasobów, lub materiałów lub energii, lub niższe niż dotychczas obciążenie dla środowiska, np. mniej będzie wytwarzanych odpadów, albo będą one efektywniej wykorzystane, itp.

Dywersyfikacja nie może prowadzić do rezygnacji Wnioskodawcy w branży HoReCa.

Przez rozszerzenie lub dywersyfikację prowadzonej działalności gospodarczej rozumiane jest wzmocnienie prowadzonej działalności przedsiębiorstwa, realizacja nowych projektów, jak również przejście z jednego profilu działalności na inny profil działalności w ramach sektorów hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura objętych w każdym przypadku ww. kodami PKD.

Koszty kwalifikowane

Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie kosztów w ramach 3 typów projektu:

Komponent inwestycyjny:

 • Nowe środki trwałe, inne niż nieruchomości, w tym maszyny i urządzenia związane z rozszerzeniem lub dywersyfikacją działalności oraz koszty instalacji i uruchomienia środków trwałych. W ramach środków trwałych kwalifikowalny jest zakup sprzętu turystycznego i rekreacyjnego, takiego jak: kajak, rower wodny, hulajnoga, bezemisyjny lub napędzany siłą mięśni i spełniający warunki wynikające z zasady DNSH.
 • Środki transportu – tylko w zakresie amortyzacji na czas planowanej inwestycji. Środki transportu muszą być zeroemisyjne. Nie mogą to być samochody osobowe.
 • Wartości niematerialne i prawne
 • Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji projektu
 • Roboty budowlane – jeśli zwiększają odporność i gotowość przedsiębiorstwa na sytuacje kryzysowe, służą rozszerzeniu lub dywersyfikacji działalności, mają na celu dostosowanie działalności do zmieniających się trendów i potrzeb rynku. Niekwalifikowana jest natomiast zwykła modernizacja czy remont służący wykonywaniu dotychczasowej działalności
 • Koszty związane z zieloną transformacją – mają charakter wspierający lub uzupełniający główny cel, jakim jest rozszerzenie lub dywersyfikacja działalności. Mogą obejmować wydatki związane z gospodarką obiegu zamkniętego, poprawą efektywności energetycznej i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.
 • Koszty związane z transformacją cyfrową – mają charakter wspierający lub uzupełniający główny cel, jakim jest rozszerzenie lub dywersyfikacja działalności. Wydatki zmierzające do automatyzacji lub robotyzacji procesów w prowadzonej działalności, oprogramowania do zarządzania zamówieniami, płatności elektroniczne, analiza danych, czy automatyzacja procesów biznesowych, systemy kontroli dostępu, monitoring wizyjny, inwestycje w rozwój sklepu internetowego, platformy sprzedażowej lub systemu e-commerce.

Komponent szkoleniowy

 • Koszty bezpośrednio związane z usługami szkoleniowymi: mających na celu podnoszenie kwalifikacji/ przekwalifikowanie pracowników,

Komponent doradczy

 • Koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia innowacji świadczonych przez doradców zewnętrznych. Usługi doradcze nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego, nie mogą być związane z bieżącą działalnością operacyjną MŚP, w szczególności w zakresie doradztwa podatkowego, księgowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy, nie może dotyczyć kosztów związanych z zarządzaniem przedsięwzięciem MŚP.
Skorzystaj z naszych usług z zakresu: Dotacje dla firm
Dowiedz się więcej

Terminy realizacji projektu z branży HoReCa

 • realizacja przedsięwzięcia MŚP nie może zostać rozpoczęta przed dniem ani w dniu złożenia wniosku
 • okres realizacji przedsięwzięcia MŚP – nie może być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy, licząc od dnia rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia MŚP,
 • okres realizacji przedsięwzięcia MŚP nie może wykraczać poza datę 31 stycznia 2026 r
 • rozpoczęcie przedsięwzięcia nie może rozpocząć się później niż w ciągu 3 miesięcy od złożenia wniosku o dofinansowanie,

Inne ważne informacje

 • kryteria formalne nie podlegają poprawie (regulamin nie przewiduje poprawek do wniosku), dlatego bardzo ważne jest prawidłowe przygotowanie wniosku.
 • przedsiębiorstwo w dniu podpisaniu umowy musi mieścić się w limitach pomocy de minimis (fakt przekroczenia przysługującego limitu pomocy na etapie podpisania umowy nie dyskwalifikuje projektu – możliwe jest zmniejszenie dofinansowania tak, by zmieścić się w limicie)
 • można ubiegać się o wsparcie na projekt wyłącznie w ramach jednego województwa.
 • można złożyć tylko 1 wniosek

Nabór wniosków o dotacje dla firm MŚP z branży HoReCa, turystyki i kultury rozpocznie się już niedługo, dlatego już teraz konieczne jest wcześniejsze zapoznanie się z regulaminem, kryteriami oraz wzorami dokumentów. Warto wziąć pod uwagę fakt, iż nie będzie możliwości poprawy wniosku, dlatego tak ważne jest prawidłowe wcześniejsze przygotowanie się do naboru. Zachęcam do skorzystania i współpracy z naszym zespołem Doradztwa Europejskiego, którego doświadczenie w pozyskiwaniu środków z UE obejmuje okres od 2004 r.

AUTOR: Aleksandra Bąkowska, Specjalista ds. funduszy unijnych, Dotacje dla firm

Czytaj więcej: Dotacje dla firm dostępne w 2024 r.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Dotacje dla firm

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.