Samo sporządzenie sprawozdania finansowego, choć często pracochłonne, nie kończy jeszcze ogółu prac związanych z zamknięciem roku. Przed jednostkami sporządzającymi sprawozdanie jeszcze zatwierdzenie i złożenie sprawozdań w odpowiednich instytucjach.

W przypadku spółek kapitałowych spółek komandytowo-akcyjnych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych, kierownik jednostki sporządza, wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym, sprawozdanie z działalności jednostki.

Roczne sprawozdanie finansowe powinno zostać zatwierdzone nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

W jednostkach objętych obowiązkiem badania, zatwierdzenie sprawozdania następuje po wyrażeniu przez biegłego rewidenta opinii o tym sprawozdaniu. Niepoddanie sprawozdania badaniu mimo obowiązku, czyni podział zysku nieważnym z mocy prawa.

W zależności od formy prawnej organem zatwierdzającym sprawozdanie finansowe jednostki jest: w Sp. z o.o.  – zwyczajne zgromadzenie wspólników,  w SKA i SA – walne zgromadzenie akcjonariuszy, w SC, SJ, SP SK – wspólnicy.

Sprawdź Outsourcing rachunkowości Grant Thornton

 

Sprawozdanie powinno zostać złożone we właściwym rejestrze, w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia. Wraz ze sprawozdaniem należy złożyć odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania i podziale zysku lub pokryciu straty. Jeżeli sprawozdanie podlegało badaniu – również opinię biegłego rewidenta.

Kierownicy oddziałów przedsiębiorców zagranicznych składają roczne sprawozdanie finansowe oddziału we właściwym rejestrze sądowym.

W przypadku sprawozdań finansowych, które nie zostały zatwierdzone w terminie 6 m-cy od dnia bilansowego, kierownik jednostki jest zobowiązany do złożenia sprawozdania w rejestrze w ciągu 15 dni od upłynięcia tego terminu. Sprawozdanie to powinno zostać ponownie złożone we właściwym rejestrze w ciągu 15 dni po jego zatwierdzenia.

Spółki cywilne i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które są objęte obowiązkiem badania sprawozdania finansowego jako niepodlegające ustawie o KRS są zobowiązane do ogłoszenia wpisu w MSiG.

W terminie 10 dni od zatwierdzenia, roczne sprawozdanie finansowe podmiotów podlegających przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego,  powinno zostać złożone do Urzędu Skarbowego. Spółki przekazują również w tym terminie odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, wspólnicy spółek nieposiadających osobowości prawnej składają sprawozdanie wraz z zeznaniem o wysokości osiągniętego dochodu w terminie złożenia zeznania rocznego.

 

 Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Jakie obowiązki związane są ze sporządzonym sprawozdaniem finansowym?

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Skontaktuj się

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.