Nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, w którym m.in. rozszerzono katalog czynności, do których nie mają zastosowania zwolnienia zostało ogłoszone w Dz. U. 7 listopada 2014 r. pod poz. 1544.

W nowym rozporządzeniu rozszerzono katalog czynności, do których nie mają zastosowania zwolnienia. Obowiązkiem ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących, bez względu na poziom osiąganych obrotów objęto:

USŁUGI

 • naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
 • w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 • w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
 • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
 • prawnicze, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia (tj. czynności notarialnych – bez względu na symbol PKWiU),
 • doradztwa podatkowego,
 • związane z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:
  • świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz
  • przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering, z pewnymi wyjątkami)
 • fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne,

DOSTAWY

 • perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,
 • zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych (rozszerzenie dotychczasowego katalogu)

przy czym pozostają dotychczasowe zwolnienia dokonywane na rzecz pracowników.

 

Podatnicy korzystający obecnie ze zwolnienia z tytułu obrotu, a którzy będą kontynuować świadczenie ww. usług, świadczenie tych usług jest  zwolnione z obowiązku ewidencjonowania do 28 lutego 2015 r.

Podatnicy, którzy zaprzestali świadczenia ww. usług do końca 2014 r., ale po 1 stycznia 2015 r. będą je świadczyć, świadczenie tych usług jest zwolnione z obowiązku ewidencjonowania przez okres 2 miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik wykonał taką usługę, nie dłużej jednak niż do dnia utraty mocy zwolnień z tytułu przekroczenia 20 000 zł obrotu;

Podatnicy, którzy po dniu 31 grudnia 2014 r. rozpoczynają świadczenie ww. usług, świadczenie tych usług jest zwolnione z obowiązku ewidencjonowania przez okres 2 miesięcy następujących po miesiącu, w którym wykonano taką usługę, nie dłużej jednak niż do dnia utraty mocy zwolnień z tytułu przekroczenia 20 000 zł obrotu.

Z kolei w przypadku podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2014 r. świadczenie ww. usług, którzy przed wykonaniem takiej usługi nie dokonywali sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, świadczenie tych usług jest zwolnione z obowiązku ewidencjonowania przez okres 2 miesięcy następujących po miesiącu, w którym wykonano taką usługę.

Istotną zmianą jest również objęcie obowiązkiem ewidencjonowania świadczeń na rzecz indywidualnych klientów nawet wówczas, gdy płatność będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy, czy też liczbę odbiorców (obecnie 20).

Natomiast nowością jest objęcie zwolnieniem od ewidencjonowania na kasie dostawy towarów i świadczenia usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. Dodatkowo, uzyskane z powyższego tytułu obroty (jak i z tytułu dostawy nieruchomości) nie są uwzględniane w limicie 20 000 zł (kryterium wysokości obrotów zostało utrzymane na niezmienionym poziomie). Tym samym sprzedaż środków trwałych nie spowoduje już utraty zwolnienia, jednakże wyłączenie obejmuje transakcje po 1 stycznia 2015 r.

 

 Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Kasy fiskalne bardziej powszechne

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.