Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi wydarzeniami podatkowymi.

Minimalne wynagrodzenie – nowe obowiązki

http://isap.sejm.gov.pl/

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z dnia 10 października 2002 r. (tj. Dz. U. 2015 r. poz. 2008)

W nowym roku pojawiły się nowe obowiązki dokumentacyjne dla przedsiębiorców dających zlecenie osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz osobom fizycznym prowadzącym taką działalność, ale nie zatrudniających pracowników. Art. 8b ust. 1 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, który wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r. przewiduje obowiązek określenia w umowie sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług.

Przedsiębiorca powinien więc ustalić w umowie, w jaki sposób dokonywać będzie potwierdzania godzin ze zleceniobiorcą. W przypadku gdy strony w umowie nie określą sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi będzie zobowiązany przedłożyć w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informację o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia. Jeżeli wysokość wynagrodzenia ustalonego w umowie nie zapewnia przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi otrzymania za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług wynagrodzenia w wysokości co najmniej minimalnej stawki godzinowej, przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi przysługuje wynagrodzenie w wysokości obliczonej z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej. Należy więc ze wzgledów bezpieczeństwa zadbać w nowym roku o prawidłowość wymaganej przepisami prawa dokumentacji.

 

Ochrona podatników po nowemu

http://orka.sejm.gov.pl

Podatników, którzy starają się zabezpieczać przed chwiejną linią interpretacyjną Ministra Finansów czekają w tym roku rewolucyjne zmiany. Od 1 stycznia obowiązuje przepis, który stanowi wyłom w funkcji ochronnej interpretacji indywidualnych. Zgodnie z nowymi przepisami Interpretacja podatkowa uzyskana przed 2017 r. nie będzie podatnika chroniła, jeżeli korzyść podatkowa wynikająca ze stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem interpretacji indywidualnej została uzyskana od dnia 1 stycznia 2017 r.

Jednocześnie rzutem na taśmę (publikacja ustawy miała miejsce 30 grudnia) wprowadzona została ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców wchodząca w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., wprowadzając nową instytucję objaśnień podatkowych oraz możliwość powoływania się na utrwaloną praktykę interpretacyjną Ministra Finansów. Jak wynika z uzasadnienia ustawy, w odróżnieniu od interpretacji ogólnych nie będą one dotyczyły wyłącznie wykładni przepisów, lecz obejmować będą również praktyczne ich zastosowanie – wraz z podaniem przykładowych sytuacji. Wyjaśnienia te mają być zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, pod nazwą „Objaśnienia podatkowe”.

Oprócz instytucji objaśnień podatkowych ustawodawca przewidział rozszerzenie ochrony podatników poprzez możliwość powoływania się na utrwaloną praktykę interpretacyjną. Przez utrwaloną praktykę interpretacyjną rozumie się wyjaśnienia zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego, dominujące w interpretacjach indywidualnych wydawanych w takich samych stanach faktycznych lub w odniesieniu do takich samych zdarzeń przyszłych oraz w takim samym stanie prawnym, w trakcie okresu rozliczeniowego oraz w okresie 12 miesięcy przed rozpoczęciem tego okresu rozliczeniowego. Niestety ustawodawca nie wyjaśnił co należy rozumieć przez zwrot „dominujący”, w związku z czym stosowanie tej instytucji będzie obarczone mniejszą pewnością, niż otrzymanie interpretacji indywidualnej. Wątpliwości może budzić także to, na ile stan faktyczny musi być tożsamy ze stanem faktycznym, który zaistniał u podatnika. Rodzi to obawy, że organy podatkowe będą doszukiwały się w takiej sytuacji rozbieżności.

 

Kontrola decyzji o umorzeniu zaległości podatkowej

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query

wyrok NSA z 18 października 2016 r. sygn. akt II FSK 2579/14

Z końcem roku pojawiły się korzystne wyroki sądów administracyjnych w sprawie uznaniowych decyzji organu podatkowego dotyczących umorzenia zaległości podatkowej. Dotychczas niekwestionowano w orzecznictwieże, że sądowa kontrola decyzji uznaniowej obejmowała samo postępowanie poprzedzające jej wydanie, ale nie rozstrzygnięcie, będące wynikiem dokonania określonego wyboru. W wyroku z dnia 18 października 2016 r. syg. akt II FSK 2579/14 NSA uznał, że „Wyłączenie z zakresu kontroli sądowo-administracyjnej decyzji uznaniowych obarczonych takimi wadami, stanowiłoby realne ograniczenie drogi sądowej, która umożliwiać ma przecież również podatnikom dochodzenie naruszonych w sposób oczywisty praw”.

Dla podatników oznacza to, że kwestionować będzie można nie tylko samą procedurę podjęcia decyzji, ale także merytoryczną część decyzji. Nieliczne wyroki nie świadczą jeszcze o zmianie linii interpretacyjnej, natomiast dają podatnikom nadzieję na pozytywne rozstrzygnięcie ich sprawy.

 

Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencji na kasach

http://sip.mf.gov.pl/sip/

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Minister Finansów znów nie dał podatnikom zbyt wiele czasu na zapoznanie się ze zmianami w rozporządzeniu w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Rozporządzenie opublikowano 28 grudnia, a jego wejście w życie zostało przewidziane na 1 stycznia. Pocieszające jest jednak to, że nie pojawiły się radykalne zmiany dotychczasowych zwolnien z obowiązku prowadzenia ewidencji.

Główne zmiany dotyczą usług świadczonych przez prawników i doradców podatkowych. Zwolnione z ewidencji będą usługi świadczone na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła. W pozostałym zakresie nowe rozporządzenie pozostawiają limity znane z poprzednich lat i wprowadzają zmiany porządkujące.

 

Wyjaśnienia MF w sprawie statusu przedsiębiorcy na potrzeby JPK

http://www.mf.gov.pl

Ustalenie statusu przedsiębiorcy dla potrzeb obowiązku JPK od 1 stycznia 2017 r.

Na stronach ministerstwa pojawiły się wyjaśnienia, w jaki sposób ustalać status przedsiębiorcy dla potrzeb obowiązku JPK od 1 stycznia 2017 r. Jak wynika z wyjaśnień mali i średni przedsiębiorcy są obowiązani składać JPK_VAT począwszy od rozliczenia za miesiąc styczeń 2017 r. Nie dotyczy to jednak mikroprzedsiębiorców.

Zgodnie z treścią wyjaśnień, aby przedsiębiorca miał status mikroprzedsiębiorcy i tym samym nie musiał przesyłać JPK od 1 stycznia 2017 r., nie może w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
• zatrudniać średniorocznie 10 i więcej pracowników oraz
• przekroczyć równowartości w złotych 2 milionów euro w odniesieniu do jednego ze wskaźników finansowych (tj. roczny obrót netto lub suma aktywów bilansu).

Minister wyjaśnił także, że lata obrotowe ustala się zgodnie z przepisami o rachunkowości, a jeżeli lata kalendarzowe i obrotowe nie pokrywają się, to dla określenia statusu przedsiębiorcy w 2017 r. (jako mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy) bierze się pod uwagę lata 2015 i 2016. Wyjaśniono także, że w przypadku obliczania średniorocznego zatrudnienia pracowników nie zaokrągla się wyniku do pełnej osoby.

 

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Tygodniowy przegląd podatkowy nr 37

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.