Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi wydarzeniami podatkowymi.

 

Zakup przed rejestracją na VAT

http://sip.mf.gov.pl/

interpretacja indywidualna z dnia 31 marca 2017 r. nr 1462-IPPP3.4512.86.2017.1.IG

Podatnik chciał wiedzieć czy ma prawo odliczyć podatek VAT z faktur dokumentujących nabycie nieruchomości w sytuacji, gdy nabycie nastapiło przed datą dokonania rejestracji na potrzeby podatku VAT.

Organ wydający interpretację stwierdził, że prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących zakupy związane z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą, wynika z samej konstrukcji podatku VAT i zapewnia neutralność tego podatku dla czynnych podatników VAT. W stosunku do faktur lub dokumentów celnych podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał fakturę lub dokument celny, będący podstawą odliczenia lub za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Pewne ograniczenia w prawie do odliczenia podatku VAT zawarte są w art. 88 Ustawy VAT, m.in. w ust. 4 wskazano, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7. Podatnik nabywa więc prawo do odliczenia podatku naliczonego w momencie otrzymania faktury, lecz aby uprawnienie to zrealizować musi posiadać status podatnika VAT czynnego. Prawo to podatnik może zrealizować dopiero w dniu złożenia rozliczenia (deklaracji) dla podatku od towarów i usług w obowiązującym do jej złożenia terminie.

 

Odwrotne obciążenie w budowlance

http://sip.mf.gov.pl/

interpretacja indywidualna z 21.04.2017 r. nr 2461-IBPP2.4512.131.2017.2.PG

Wnioskodawca we wniosku o interpretację wskazał, że wykonał usługę polegającą na naniesieniu powłoki anty graffiti na powierzchnię ekranów akustycznych, które to ekrany dostarczył mu generalny wykonawca. Następnie, po zakończeniu prac, ekrany akustyczne zostały przetransportowane na teren budowy w celu ich montażu przez innych wykonawców. Zdaniem Wnioskodawcy w opisanym stanie faktycznym należy zastosować odwrotne obciążenie, gdyż Wnioskodawca jest podwykonawcą a jego usługa mieści się w zakresie usług opisanych w pozycji 17 załącznika nr 14 do Ustawy VAT.

Organ wydający interpretację potwierdził stanowisko Wnioskodawcy. Wskazał, że mechanizm odwrotnego obciążenia ma zastosowanie, jeżeli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca.
Oznacza to, że główny wykonawca – nabywca usług budowlanych wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy, świadczonych przez podwykonawcę, staje się odpowiedzialny za rozliczenia podatku VAT od tych usług. Z kolei świadczenie ww. usług budowlanych przez wykonawcę (głównego wykonawcę) na rzecz inwestora jest opodatkowane według zasad ogólnych, tj. podatek od towarów i usług rozliczany jest przez głównego wykonawcę, natomiast inwestor otrzymuje fakturę na kwotę należności za wykonane świadczenie zawierającą podatek VAT.

Wskazał, że podwykonawca jest podatnikiem działającym na zlecenie głównego wykonawcy, co sprowadza sie do następujących uogólnień:
– nie są usługami świadczonymi przez podwykonawców usługi budowlane świadczone bezpośrednio na rzecz inwestorów, gdyż są one świadczone bezpośrednio na rzecz zleceniodawcy usług (a nie wykonawcy);
– podobnie jest z usługami budowlanymi świadczonymi na rzecz deweloperów budujących nieruchomości na sprzedaż, gdzie deweloper zleca wykonanie przedmiotowych usług np. generalnemu wykonawcy (który nie jest podwykonawcą, lecz wykonawcą).

 

Organ wydający interpretacje dokonuje również klasyfikacji PKWiU

http://orzeczenia.nsa.gov.pl

wyrok WSA w Krakowie z 11 kwietnia 2017 r. sygn. akt I SA/Kr 71/17

Podatnik chciał wiedzieć, po wskazaniu całego cylku produkcyjnego, czy prawidłowo zakwalifikował swoje produkty do PKWiU i w związku z tym dostawa tych produktów podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 5%.

Organ wydajacy interpretację wezwał Podatnika do uzupełnienia wniosku, a nastepnie – po otrzymaniu wyjasnień – stwierdził, iż wnioskodawca nie uzupełnił wniosku w sposób wskazany w wezwaniu i tym samym wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia. Organ odwoławczy podtrzymał to stanowisko.

Spór, którego istotą jest ocena, czy zakwalifikowanie produktu, towaru lub usługi do konkretnego grupowania PKWiU może być przedmiotem indywidualnej interpretacji został rozstrzygniety na korzyść podatnika. Wprawdzie w tym temacie nie ma jednoznacznego stanowiska, niemniej Sąd podzielił pogląd prezentowany przez korzystną dla pytającego linię orzeczniczą podkreślającą, że to do kompetencji organów podatkowych należy ustalenie odpowiedniego przedmiotu opodatkowania, stawki podatkowej, czy też zwolnienia, uzależnionych od zaklasyfikowania określonej usługi lub towaru według systematyki tych klasyfikacji.

 

Stawka podstawowa na e-booki

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-390/15

wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 7 marca 2017 r. w sprawie C-390/15

TSUE, na wniosek Trybunału Konstytucyjnego, rozpoznał zasadność różnicowania stawki VAT na książki w zależności od sposobu ich dostarczenia. TSUE potwierdził, że odmienne traktowanie jest uzasadnione, jeżeli pozostaje w związku z dopuszczalnym prawnie celem realizowanym przez przepis skutkujący ustanowieniem takiej różnicy oraz gdy różnica ta jest proporcjonalna do tego celu.

Wyłączenie stosowania obniżonej stawki VAT do dostawy książek cyfrowych drogą elektroniczną jest konsekwencją szczególnego systemu VAT mającego zastosowanie do handlu elektronicznego. Wobec tego, jeżeli książki cyfrowe są dostarczane poprzez pobranie z Internetu lub streaming, obowiązuje podstawowa stawka podatku, natomiast ksiąka na nośniku np. CD-ROM opodatkowana jest stwaką obniżoną.

Wyrok potwierdza zatem zasadę, że do usług świadczonych drogą elektroniczną zastosowanie znajduje stawka podstawowa.

 

Usługi pomocnicze ze stawką podstawową

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160002024

ustawa
z dnia 1 grudnia 2016 r.
o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 2024)

Z dniem 1 lipca 2017 r. przestaje obowiązywać zwolnienie od podatku VAT w zakresie usług pomocniczych stanowiących element usługi wymienionej w art. 43 ust. 1 pkt 7 i 37-41 Ustawy VAT.

Wszelkie usługi pomocnicze nabywane przez zakłady ubezpieczeń, instytucje finansowe, które mogły dotychczas korzystać ze zwolnienia, po 1 lipca obciążone będą VAT.

Ustawodawca uchylenie tego przepisu argumentuje koniecznością usunięcia z regulacji dotyczących zwolnień z VAT, zwolnienia dla usług stanowiących element usługi finansowej lub ubezpieczeniowej zwolnionej od podatku, stanowiących odrębną całość oraz będących właściwymi i niezbędnymi do świadczenia usługi zwolnionej, bowiem uregulowane w prawie krajowym ma szerszy zakres niż zwolnienie wynikające z Dyrektywy 2006/112/WE.

 

Blokada rachunków bankowych na 72 godziny

http://legislacja.rcl.gov.pl/

projekt z 20 marca 2017 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywania sektora finansowego dla wyłudzeń skarbowych

Projekt wprowadza zmiany m.in. w Ordynacji podatkowej skutkujące mozliwością wystąpienia przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z zażądaniem od banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej blokady rachunku przedsiębiorcy na okres nie dłuższy niż 72 godziny, jeżeli posiadane informacje, w szczególności wyniki analizy ryzyka, wskażą, że rachunek ten może być wykorzystywany do celu mającego związek z wyłudzeniem skarbowym.

Blokada ma być nakładana niezwłocznie, natomiast właściciel rachunku nie będzie o tym informowany, taką informację uzyska po złożeniu wniosku.

Blokadę będzie można przedłużyć, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że przedsiębiorca nie wykona istniejącego lub mającego powstać zobowiązania podatkowego lub zobowiązania z tytułu odpowiedzialności podatkowej osób trzecich.

 

 

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Tygodniowy przegląd podatkowy nr 43

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.