Ogłoszona 3 października 2014 ustawa o zmianie m.in. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, określa nowe obowiązki dla podatników korzystających ze wsparcia od podmiotów powiązanych. Ograniczeniom niedostatecznej kapitalizacji podlegać będą bowiem pożyczki udzielone nie tylko przez bezpośrednich udziałowców czy tzw. spółki – siostry, ale także przez udziałowców pośrednich.

Ogłoszone regulacje z założenia mają ograniczyć możliwości wykorzystywania różnic między systemami prawnymi poszczególnych państw w celu optymalizacji podatkowej, a także zmniejszyć zakres istniejących zwolnień podatkowych.

W zakresie poziomu odsetek, które mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów ustawodawca wprowadza, poza zmianami przepisów w zakresie tzw. cienkiej kapitalizacji, także nową, alternatywną, metodę.

W przypadku tzw. cienkiej kapitalizacji wyłączeniu z kosztów podatkowych podlegać będą odsetki od pożyczek udzielonych m. in. od podmiotów, które posiadają pośredni udział w kapitale pożyczkobiorcy. Tak więc poszerzony zostaje krąg pożyczkodawców, od których udzielone pożyczki podlegać będą ocenie, w kontekście możliwości zaliczenia odsetek do kosztów uzyskania przychodu. Ponadto zmianie ulega mechanizm wyliczenia odsetek, które podlegają wyłączeniu z rozliczenia podatku CIT. Od nowego roku poziom zadłużenia na moment spłaty odsetek będzie porównywany z poziomem kapitałów własnych pożyczkobiorcy. Oba te parametry należy określić  na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty odsetek.

 

Rozwiązaniem alternatywnym (w przypadku zaciągnięcia pożyczek od podmiotów, do których stosuje się przepisy o cienkiej kapitalizacji), będzie wybór nowej metody, przy czym decydując się na tę metodę, jej zasadom podlegać będą wszystkie pożyczki i kredyty (a więc i od podmiotów, do których nie stosuje się przepisów o cienkiej kapitalizacji). W uproszczeniu metoda ta polegać będzie na możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zapłaconych odsetek, w wysokości iloczynu wartości stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego obowiązującej w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok podatkowy powiększonej o 1,25 punktu procentowego i wartości podatkowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, w tym ujętych zgodnie z wartością nominalną kwot udzielonych pożyczek, z wyjątkiem wartości niematerialnych i prawnych (wartość tych aktywów określa się według stanu na ostatni dzień danego roku podatkowego) ale nie więcej niż 50% zysku operacyjnego pożyczkobiorcy za dany rok podatkowy, ustalonego zgodnie z zasadami rachunkowości. O  wyborze tej metody podatnicy będą musieli zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego.

Ustawodawca zwiększa obciążenia w zakresie przygotowania dokumentacji podatkowych. Obowiązek dokumentacyjny powstanie np. w przypadku zawarcia umowy spółki osobowej, umowy wspólnego przedsięwzięcia (joint venture) lub innej o podobnym charakterze, w tym z podmiotem mającym siedzibę / zarząd w tzw. raju podatkowym. Reżimowi dokumentacji podlegać będą również operacje pomiędzy polskim podatnikiem, a jego zagranicznym zakładem (permanent establishment), w zakresie transakcji przypisanych do tego zakładu.

Wprowadzono nową daninę – w określonych przypadkach, polscy podatnicy będą zobowiązani do opodatkowania 19% podatkiem dochodów osiąganych przez kontrolowane przez nich spółki zagraniczne.

Ponadto, jako udogodnienie, wprowadzono możliwość posługiwania się certyfikatami rezydencji, które nie będą zawierały okresu ważności, przez kolejne 12 miesięcy od dnia ich wydania.

 

 Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Zmiany w CIT na 2015 r.

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.