Country-by-Country Reporting – narzędzie do przeciwdziałania przerzucania dochodów przez podmioty powiązane?16.12.2015

Nowelizacja przepisów dotyczących cen transferowych wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. z wyjątkiem regulacji dotyczących raportu Country-by-Country Reporting (CbcR), który będzie musiał zostać sporządzony po raz pierwszy za 2016 r. i złożony do końca 2017 r.

UWAGA! ZMIANY WESZŁY JUŻ W ŻYCIE – więcej w artykule >>Nowe regulacje w zakresie cen transferowych od 2017 roku<< oraz >>Zmiany w cenach transferowych – ważne interpretacje i wyroki<<

Country-by-Country Reporting – co to takiego?

Country-by-Country Reporting to sprawozdanie o wysokości dochodów i zapłaconego podatku oraz miejscach prowadzenia działalności, jednostek zależnych i zagranicznych zakładów należących do grupy kapitałowej, w której funkcjonuje podatnik.

Podmioty, zobowiązane do sporządzenia raportu CBcR, będą musiały przygotować go w formie tabelarycznej, zgodnie z wzorem przedstawionym w załączniku do projektu rozporządzenia Ministerstwo Finansów uszczegółowiających zapisy znowelizowanych ustaw o podatkach dochodowych. Rozporządzenie uwzględnia w szczególności treść ustaleń w zakresie wzoru sprawozdania, podjętych przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) zawartych w Wytycznych dotyczących Dokumentacji Cen Transferowych i Raportowania z odpowiednich krajów z września 2014 r. (Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting), opublikowanych jako tzw. rezultat działania 13 (Action 13) projektu BEPS.

Celem nowych regulacji/rozporządzenia jest wprowadzenie sprawozdania, w formie zunifikowanej w skali międzynarodowej, w którym przedstawiane będą zagregowane informacje na potrzeby analizy zjawiska zaniżania podstawy opodatkowania i przerzucania dochodów przez podmioty powiązane, działających w więcej niż jedna jurysdykcjach podatkowych. Przedstawienie danych w układzie tabelarycznym ma na celu zachowanie ich przejrzystości i czytelności. Zagregowanie danych w tabeli ułatwić ma również ich późniejsze wykorzystanie i analizę przez fiskusa.

Ceny transferowe

Zapoznaj się z usługą

 

Country-by-Country Reporting – kto będzie zobligowany sporządzać raport?

Zgodnie z nowelizacją ustawy o CIT, podmioty krajowe, które jednocześnie:

 • spełniają kryteria jednostki dominującej oraz nie spełniają kryteriów jednostki zależnej w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości,
 • są jednostką konsolidującą sprawozdanie finansowe w rozumieniu przepisów o rachunkowości,
 • posiadają poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład lub jedną lub więcej jednostek zależnych w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości,
 • których skonsolidowane przychody w rozumieniu przepisów o rachunkowości, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej terytorium, przekroczyły w poprzednim roku podatkowym równowartość 750 000 000 euro

będą zobowiązane do sporządzania raportu CbcR  i przekazania go do urzędu skarbowego w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia roku podatkowego podmiotu krajowego, za który jest składany raport.

Country-by-Country Reporting –  w jakim celu?

Sprawozdanie ma umożliwić analizę aktywności grup kapitałowych na poziomie globalnym poprzez analizę skali prowadzonej działalności w poszczególnych krajach, wykazywanego tam zysku i zapłaconego podatku, co w efekcie ma umożliwić łatwiejszą analizę i ocenę ryzyka zaniżania dochodów w obszarze cen transferowych.  Raport ma zapewnić również większą przejrzystość – podatnicy będą zobowiązani ujawniać dodatkowe informacje dotyczące podmiotów powiązanych, a organy podatkowe będą uprawnione do ich wymiany pomiędzy sobą  (przewiduje się, iż  informacje ze składanych corocznie formularzy będą wymieniane między administracjami podatkowymi).

Komentarz eksperta

Ewelina Wilczyńska, 

Doradca w Zespole cen transferowych

Raport Country-by-County Reporting umożliwi ustalenie jak międzynarodowe grupy rozdysponowują swoje dochody pomiędzy poszczególnymi podmiotami w różnych jurysdykcjach podatkowych i w jakiej wysokości płacą podatki. Country-by-Country Reporting będzie również ułatwiał organom podatkowym selekcjonowanie podmiotów do kontroli na podstawie analizy informacji w nim zawartych. Niewątpliwie, raport CbcR stanowi realizację celu jakim jest przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom powodującym zaniżanie podstawy opodatkowania i przerzucania dochodów przez podmioty powiązane.

AUTOR: Ewelina Wilczyńska, Doradca, Zespół Cen Transferowych

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd
Newsletter Cen Transferowych
Imię i Nazwisko/Firma*:
Email*:
 
* Zamawiam wykonywanie na moją rzecz na podany przeze mnie adres e-mail usługi newsletter przez Grant Thornton Frąckowiak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., w tym obejmującej przesyłanie informacji handlowej.
 
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Grant Thornton Frąckowiak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k z siedzibą w Poznaniu (61-131), przy ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E w celu korzystania z usługi newsletter, obejmującej otrzymywanie informacji handlowych. Moja zgoda może być odwołana w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
*-pola wymagane

Informujemy, że w związku z podaniem przez Ciebie danych osobowych celem otrzymywania newsletter:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Grant Thornton Frąckowiak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k z siedzibą w Poznaniu (61-131), przy ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000369868, posiadająca NIP: 7781476013, z którą możesz kontaktować się na adres e-mail: info@pl.gt.com;
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych dostępne są w Polityce Prywatności;
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu korzystania przez Ciebie z usługi newsletter, obejmującej przesyłanie informacji handlowej, na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 4. Twoje dane będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody;
 5. Przysługuje Tobie prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
 6. W zakresie jakim Twoje dane przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, przysługuje Tobie prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa;
 8. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne;
 9. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany;
 10. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie, to jest agencjom marketingowym, partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych);
 11. Twoje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 12. Twoje dane mogą być przetwarzane na serwerach znajdujących się poza Twoim krajem zamieszkania.
 13. Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do państwa trzeciego tj. USA  podmiotom spełniającym odpowiedni stopień ochrony na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 roku tzw. Privacy Shield (Tarcza Prywatności).
 14. Oznacza to, ze Twoje dane będą przekazywane tylko takim podmiotom które przestrzegają zasad określonych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych w ramach programów EU-US Privacy Shield Framework regulujących gromadzenie, wykorzystywanie i przechowywanie danych osobowych odpowiednio z państw członkowskich Unii Europejskiej.
 15. W przypadku przesyłania danych z obszaru Unii Europejskiej do innych krajów, np. Stanów Zjednoczonych, podmioty przetwarzające dane przestrzegają przepisów prawa zapewniających analogiczny poziom ochrony w stosunku do przepisów Unii Europejskiej. Tutaj możesz zapoznać się z bieżącymi decyzjami Komisji Europejskiej dotyczącymi odpowiedniego poziomu ochrony (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en#dataprotectionincountriesoutsidetheeu).
 16. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych jest dostępnych w Polityce Prywatności.

Artykuły powiązane:

Obowiązek opracowania globalnej dokumentacji cen(...)

Czytaj więcej →

Analizy rynkowe w dokumentacjach podatkowych

Czytaj więcej →

Dokumentacje podatkowe od 2017 r.(...)

Czytaj więcej →

Dokumentacje cen transferowych należy sporządzać(...)

Czytaj więcej →

Obowiązek dokumentowania transakcji zawieranych przez(...)

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami