Klucz do sukcesu podczas kontroli10.05.2013

Należałoby zadać sobie pytanie, kiedy podatnik przypomina sobie o istnieniu doradcy, który może mu pomóc w sporze z organem podatkowym? Najczęściej następuje to zbyt późno, gdy organ podatkowy określił już wysokość zobowiązania na rzecz fiskusa. A przecież wsparcie doradcy w postępowaniu podatkowym, oprócz tego, że pozwala ograni-czyć kłopoty związane z udziałem w samym postępowaniu kontrolnym, umożliwia też skuteczną obronę przed zarzuta¬mi już na samym początku postępowania.

Rola doradcy w postępowaniu

Doradca podczas takiego postępowania przede wszystkim określa strategie i metody działania w celu obrony racji podatnika. Może także uczestniczyć w samym postępowaniu kontrolnym i udzielać wszelkich wyjaśnień. Z pewnością takie wsparcie ma też czasami wymiar psychologiczny, gdyż doradcy będzie łatwiej niż głównemu księgowemu poprosić urzędnika o zapytanie na piśmie i przygotować odpowiedź również na piśmie. Może też bez problemu powiedzieć, że nie zna odpowiedzi na zadawane pytanie i musi skonsultować odpowiedź z osobą na stanowisku głównego księgowego. Ponadto sama dyskusja z urzędnikiem może mieć inny wymiar. Z reguły urzędnicy mają większy dystans do doradcy niż do pracownika zatrudnionego u podatnika, którego kontrolują. Wynika to przede wszystkim ze świadomości dużej wiedzy doradcy, który może znać obowiązujące przepisy nawet lepiej niż sam kontroler.

Doradca podatkowy sporządza też wszelkie pisma procesowe (odwołania, zażalenia, skargi, wnioski) oraz jako pełnomocnik klienta może być obecny przy takich czynnościach procesowych, jak przesłuchania świadków czy oględziny. Niestety, często się zdarza, że (zwłaszcza w czasie przesłuchania) forma zadawanych przez kontrolera pytań i brak znajomości fachowej terminologii powodują udzielanie przez przesłuchiwanego szkodliwych odpowiedzi. Potwierdzają one z góry przyjęte tezy kontrolera, choć nie zawsze odpowiadają faktom. Z tego powodu warto na taką rozmowę zabrać doradcę, który dopilnuje, by udzielane odpowiedzi nie szkodziły podatnikowi.

Kontrola i postępowanie podatkowe

Zapoznaj się z usługą

 

Klucz do sukcesu

Podatnicy powinni mieć świadomość, że sukces w sporze z organami podatkowymi i skarbowymi to dwie kluczowe kwestie. Po pierwsze, sprawa wymaga dobrego poprowadzenia na poziomie merytorycznym, czyli umiejętności prawnego uzasadnienia przyjętych przez podatnika rozwiązań. Po drugie, konieczne jest zadbanie o stronę formalną, czyli umiejętność korzystania z praw przyznanych podatnikowi przez obowiązujące przepisy (w tym prawa do ucze stniczenia w postępowaniu, składania wniosków dowodo-wych, wykorzystania możliwości za skarżania itp.). Skuteczność podejmowanych działań jest tym większa, im wcześniej zasto suje się te zasady. W przy padku sporów z organami podatkowymi obowiązuje reguła „lepiej zapobiegać pożarom, niż je gasić”, dlatego już na początku kontroli należy przygo tować strategię postępowania, reago wać na bieżąco na kierunki jego rozwoju oraz merytorycznie uzasadniać przyjęte roz wiązania, przerzucając w ten sposób ciężar polemiki na kontrolujących.

W tych wszystkich działaniach istotne jest wsparcie doradcy podatkowego, o czym niejednokrotnie przekonali się ci podatnicy, którzy z takich porad skorzystali. Zachęcam zatem Państwa do angażowania doradcy także do obrony swoich racji. Specjalista z pewnością pomoże znaleźć właściwą drogę postępowania i doprowadzi proces kontroli do końca, z korzyścią dla klienta.

 

 Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

 

Artykuły powiązane:

Krajowy Rejestr Karny

Czytaj więcej →

Kiedy dokonać zgłoszenia pojazdu do(...)

Czytaj więcej →

Metoda zaliczenia – przykład praktyczny

Czytaj więcej →

Koszty kancelarii prawnej a nieściągalność(...)

Czytaj więcej →

Należności licencyjne – co to(...)

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami