Księgowe zamknięcie roku07.01.2014

Przygotowujemy się do zamknięcia roku obrotowego. Jakie w związku z tym mamy obowiązki?

Na przedsiębiorcach ciąży szereg obowiązków, które należy rozpocząć od prac przygotowawczych dotyczących zamknięcia roku, do których zaliczamy:

  1. ustalenie salda końcowego aktywów i pasywów;
  2. porównanie salda z wynikami inwentaryzacji i dokonanie ewentualnych korekty;
  3. uzgodnienie obrotów i sald kont syntetycznych i kont analitycznych.

Następnie dokonujemy zamknięcia ksiąg rachunkowych, które polega na trwałym i nieodwracalnym wyłączeniu możliwości dokonywania w nich zapisów. Księgi rachunkowe należy zamknąć nie później niż 3 miesiące od dnia bilansowego. W przypadku gdy rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, dniem bilansowym jest 31 grudzień, a księgi rachunkowe należy zamknąć najpóźniej do 31 marca roku kolejnego.

Kolejnym etapem jest poddanie sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta.

Dotyczy ono jednostek spełniających w roku poprzedzającym rok obrotowy, za który sporządzono sprawozdanie finansowe, co najmniej 2 z następujących 3 warunków:

– średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty – co najmniej 50 osób;

– suma aktywów na koniec roku obrotowego – równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro;

– przychód netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy – równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 euro.

Roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Zatwierdzenie oznacza, że sprawozdanie zostało przedstawione organowi zatwierdzającemu do zaakceptowania w odpowiednim terminie.

Zapoznaj się z usługą

 

W terminie 15 dni od zatwierdzenia, do Krajowego Rejestru Sądowego należy przekazać:

– roczne sprawozdanie finansowe obejmujące wszystkie jego elementy obowiązujące daną jednostkę;

– sprawozdanie z działalności jednostki;

– opinię biegłego rewidenta (jeśli sprawozdanie podlegało badaniu);

– odpis uchwały lub postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty.

Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego w KRS będzie automatycznie przekazywana do publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Tym samym kierownik jednostki nie ma dodatkowego obowiązku ogłaszania sprawozdania finansowego.

W ciągu 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania należy złożyć w Urzędzie Skarbowym:

– roczne sprawozdanie finansowe obejmujące wszystkie jego elementy obowiązujące daną jednostkę;

– opinię biegłego rewidenta i raport (jeżeli sprawozdanie podlegało badaniu);

– odpis uchwały walnego zgromadzenia (zgromadzenia wspólników) zatwierdzającej sprawozdanie finansowe.

 

 Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Artykuły powiązane:

Obowiązek informacyjny i nowe klauzule(...)

Czytaj więcej →

RODO – czego robić nie(...)

Czytaj więcej →

Przekształcenie umów zawartych przed 22(...)

Czytaj więcej →

30 października dowiemy się, co(...)

Czytaj więcej →

Nowe struktury e-Sprawozdań

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami