Tylko czynność przypadkowa nie ma wpływu na proporcję w VAT29.09.2014

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie potwierdził, że tylko czynności sporadyczne, przypadkowe i nieistotne z punktu widzenia działalności przedsiębiorstwa mogą być wyłączone z obliczenia podatku VAT w oparciu o proporcję.

WSA we Wrocławiu w wyroku o sygn. akt I SA/Wr 16/13 zajął się interpretacją art. 90 ust. 3 i ust. 6 Ustawy  VAT, która to wykładnia znalazła potwierdzenie w wyroku NSA z dnia 24 września 2014 r. sygn. akt I FSK 1480/13. Składająca wniosek o interpretację indywidualną  Spółka zapytała czy zawierane przez nią umowy dzierżawy gruntów rolnych oraz umowa pożyczki są czynnościami dokonywanymi sporadycznie w rozumieniu art. 90 ust. 6 Ustawy VAT, a w związku z powyższym czy w proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 tej ustawy, obowiązana jest ona uwzględnić obrót z tytułu ww. czynności?

Spółka prowadzi kopalnię odkrywkową. Część terenów, które nie są wykorzystywane do działalności wydobywczej. Spółka wydzierżawia na rzecz rolników. Ta czynność nie skutkuje zaangażowaniem żadnych istotnych aktywów przedsiębiorstwa. Jedynymi kosztami związanymi z wykazywanym przez Spółkę obrotem z tytułu dzierżawy gruntów rolnych są koszty ogólnego zarządu, które można przyporządkować do funkcji związanych z obsługą administracyjną zawartych umów dzierżawy i wystawianiem faktur na rzecz rolników. Biorąc pod uwagę charakter zawieranych przez Spółkę umów dzierżawy (zawierane na dłuższy okres czasu, co do zasady niezmienne warunki dzierżawy) oraz sposób fakturowania, nie ponosi żadnych istotnych nakładów związanych z obsługą tych transakcji.

Prywatny: Bieżące doradztwo podatkowe

Zapoznaj się z usługą

 

W opinii sądów obu instancji przesłanką uznania danej transakcji za dokonaną sporadycznie (a według nowego brzmienia przepisów transakcji pomocniczej) powinno być to, że rozpatrywana transakcja nie jest charakterystyczna dla działalności podatnika, stanowi wyjątek w tej działalności, występuje rzadko, nieregularnie. W art. 90 ust. 6 Ustawy  VAT mowa jest o transakcjach dotyczących nieruchomości, bez rozróżnienia, o jakiego rodzaju transakcje i jakie nieruchomości chodzi. Zatem należy uznać, iż przepis ten swym zakresem obejmuje transakcje dotyczące wszelkiego rodzaju nieruchomości. Skoro ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o interpretację wynika niezbicie, iż Spółka dokonuje zakupu nieruchomości z przeznaczeniem do działalności podstawowej, a jedynie do czasu przyjęcia ich do bezpośredniej eksploatacji – ale w sposób stały i zaplanowany – wykorzystuje je do uzyskania innych przychodów, to nie można mówić o pomocniczym charakterze. Sąd podkreślił, że taki sposób wykorzystania chwilowo zbędnych nieruchomości jest stałym elementem działalności gospodarczej Spółki, wkalkulowanym w osiągane rezultaty działalności.

Według sądu inna byłaby sytuacja, gdyby Spółka prowadziła np. działalność produkcyjną, a następnie sprzedała nieruchomość wykorzystywaną na potrzeby działalności głównej, bowiem wówczas sprzedaż taka miałaby charakter działalności pobocznej i transakcję należałoby uznać za sporadyczną. Jednak w rozpatrywanej sprawie głównym przedmiotem działalności Spółki jest wykorzystywanie zakupionych nieruchomości do działalności gospodarczej. Zatem w okolicznościach rozpoznawanej sprawy nieuprawnione jest twierdzenie Spółki, iż dzierżawa nieruchomości miała charakter czynności sporadycznej, gdyż nie stanowiła bezpośredniego, stałego i koniecznego przedłużenia jej działalności gospodarczej.

 

 Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Artykuły powiązane:

Ile odliczyć podatku VAT od(...)

Czytaj więcej →

Kolejna zmiana Ustawy VAT

Czytaj więcej →

Odstępne opodatkowane VAT

Czytaj więcej →

Korekta VAT in plus –(...)

Czytaj więcej →

Odliczanie VAT w dwóch kolejnych(...)

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami