Śniadanie biznesowe w Lublinie: Trendy i wyzwania dla biznesu w 2024 roku

29

Lutego 2024

Czwartek

Lublin , budynek ORION, ul. Spokojna 2, II piętro, sala 252

8:30 - 11:30

O wydarzeniu

W imieniu firmy Grant Thornton i Urzędu Miasta Lublin serdecznie zapraszamy średnie i duże firmy na bezpłatne śniadanie biznesowe z naszymi ekspertami, podczas którego omówimy trendy i wyzwania dla przedsiębiorców w 2024 roku.

Spotkanie odbędzie się 29 lutego o godz. 9.00 w Budynku ORION, ul. Spokojna 2, II piętro, sala 252, w Lublinie.

29

Lutego 2024

Czwartek

Lublin , budynek ORION, ul. Spokojna 2, II piętro, sala 252

8:30 - 11:30

Kontakt w sprawie wydarzeń

Katarzyna Skibińska

Starszy specjalista

Prelegenci

Grant Thornton

Marcin Mrowiec

Główny ekonomista

Grant Thornton

Małgorzata Samborska

Partner, Doradca Podatkowy

Grant Thornton

Dominika Dębowska

Dyrektor (usługi księgowe)

Grant Thornton

Marta Pypłacz

Senior Menedżer

Agenda

Podczas wydarzenia omówimy następujące zagadnienia:

 • 8:30-9:00

  Rejestracja i powitalna kawa

 • 9:00-9:15

  Przywitanie uczestników - Mariusz Sagan, Dyrektor Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów, Urząd Miasta Lublin

 • 9:15-9:45

  Demografia na rynku pracy: przyszłość przedsiębiorstw wobec wyzwań i przesunięć demograficznych. Analiza dla właścicieli i menedżerów firm.

  Demografia odciska coraz mocniejsze piętno na rynku pracy, a ten wpływ będzie jeszcze intensywniejszy w nadchodzących latach. Co to oznacza dla rynku pracy w Lublinie, jakie wyzwania generuje dla właścicieli i menedżerów firm, jakie są kierunki działań w odpowiedzi na te wyzwania?

  Główny ekonomista Grant Thornton naświetli główne wektory kształtujące sytuację na krajowym rynku pracy, zarówno lokalne jak i międzynarodowe, nakreśli prawdopodobny scenariusz przepływów pracowników w ramach rynku pracy, a następnie wskaże kierunki możliwych działań w odpowiedzi na zarysowane wyzwania.

 • 9:45-10:00

  Przerwa kawowa

 • 10:00-11:00

  Rewolucyjne zmiany w podatkach, księgowości i kadrach w 2024 r. - KSeF, nowe obowiązki w podatkach, e-doręczenia, zmiany w prawie pracy

  W ramach warsztatów eksperci Grant Thornton opowiedzą o nowościach podatkowych, księgowych oraz kadrowo-płacowych w roku 2024, w tym wynikających z przesunięcia Krajowego Systemu e-Faktur, czyli KSeF.

  Zwrócą uwagę m.in. na:

  • KSeF – dlaczego został przesunięty, co to oznacza, na jakie zmiany możemy liczyć,
  • podatek od przerzuconych dochodów – dodatkowy obowiązek nałożony na spółki, z którego trzeba się wywiązać składając zeznanie za 2023 r.,
  • podatek u źródła – praktyka organów podatkowych w 2023 r.,
  • TOP 10 zmian w księgowości oraz skutki przesunięcia e-doręczeń dla przedsiębiorców,
  • o czym liderzy powinni pamiętać w 2024 roku po nowelizacji Kodeksu pracy oraz kluczowe zmiany w kadrach i płacach.
 • 11:00-11:30

  Q&A oraz networking

Współorganizator

Urząd Miasta Lublin

Urząd Miasta Lublin

Formularz rejestracyjny
29 Lutego 2024 • 8:30 - 11:30 • Lublin, budynek ORION, ul. Spokojna 2, II piętro, sala 252
Śniadanie biznesowe w Lublinie: Trendy i wyzwania dla biznesu w 2024 roku

Pole obowiązkowe

Regulamin wydarzenia dostępny >>tutaj>>
Polityka Prywatności dostępna >>tutaj>>

 

Klauzula informacyjna dla uczestników wydarzenia

 W związku z wypełnieniem obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przekazujemy informacje na temat przetwarzania danych osobowych.

I. Administrator Danych Osobowych

Grant Thornton Frąckowiak P.S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Abpa. A. Baraniaka 88 E (61-131 Poznań) wpisana do Rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0001002536.

II. Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych został powołany. Kontakt z Inspektorem jest możliwy:

 1. drogą korespondencji tradycyjnej na adres wskazany powyżej
 2. drogą elektroniczną: iod@pl.gt.com

III. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawne, na których Administrator opiera przetwarzanie danych osobowych

Lp. Cel przetwarzania Podstawa prawna Okres przetwarzania
1. Obsługa organizacyjna, administracyjna oraz informatyczna wydarzenia Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu podmiotu danych,

Przez okres obowiązywania umowy (regulaminu), a następnie przez czas przedawnienia potencjalnych roszczeń.

2. Prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora lub partnerów biznesowych Administratora w przypadku udzielenia dobrowolnej zgody Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO  Do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu podmiotu danych. 
3. Dochodzenia i obrony przed roszczeniami oraz w celach archiwalnych Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO Przez okres przedawnienia roszczeń (min. 6 lat od zapisu na wydarzenie).
4. Wykonanie      obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym wynikających z przepisów prawa podatkowego Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO Przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. przez 5 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku).
5. Wykorzystanie wizerunku uczestników wydarzenia do działań promujących Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO Przez okres obowiązywania umowy (regulaminu), a następnie przez czas przedawnienia potencjalnych roszczeń.
6. Przeprowadzenie konkursu oraz licytacji, wyłonienie zwycięzców oraz przekazanie nagród Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO Przez okres obowiązywania umowy (regulaminu), a następnie przez czas przedawnienia potencjalnych roszczeń (min. 6 lat).

 IV. Podanie danych

 Podanie danych związanych z rejestracją na wydarzenie jest dobrowolne, jednak brak podania tych danych skutkuje brakiem możliwości udziału w wydarzeniu.

V. Odbiorcy danych

 Administrator może udostępniać dane osobowe operatorom pocztowym, uprawnionym na mocy przepisów organom państwowym, spółkom powiązanym kapitałowo z Administratorem (ew. innym podmiotom zrzeszonym w ramach Grant Thornton International, w ramach realizacji wewnętrznych celów administracyjnych, jak również w przypadkach powierzenia danych osobowych, gdzie podmiot występuje jako podwykonawca Administratora). Dodatkowo dane mogą być powierzane w szczególności dostawcom oprogramowania, podmiotom świadczącym obsługę informatyczną, dostawcom wsparcia administracyjnego podmiotom świadczącym usługi niszczenia dokumentów, dostawcom usług marketingowych, doradczych w zakresie ochrony danych osobowych oraz innym dostawcom spółki.

VI. Przekazywanie danych osobowych do kraju trzeciego

 Dane osobowe, co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.  W przypadku jednak, gdy Administrator korzysta z dostawców usług spoza EOG, transfer danych opiera na decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopnień ochrony danych osobowych, lub w przypadku braku decyzji, transfer odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską, Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Kopię standardowych klauzul umownych oraz stosowanych środków bezpieczeństwa transferu można uzyskać u Administratora Danych Osobowych. 

VII. Katalog praw podmiotów danych.  

 W związku z wyżej opisanymi procesami przetwarzania przysługują poniższe prawa:

 1. dostępu do danych osobowych,
 2. sprostowania danych,
 3. usunięcia danych, w przypadku, kiedy nie zachodzą przesłanki z art. 17 ust. 3 RODO,
 4. ograniczenia przetwarzania,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 6. przenoszenia danych.
 7. wniesienia skargi do Prezesa UODO, w zakresie dotyczącym przetwarzania danych realizowanych przez Administratora.

Jednocześnie wskazujemy, że preferowaną formą kontaktu podczas realizowania ww. katalogu praw jest poczta elektroniczna, kierowana na adres: iod@pl.gt.com.

VIII. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. 

W procesie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do profilowania, w tym zautomatyzowanego podejmowania decyzji.