Śląscy przedsiębiorcy w najbliższym czasie przewidują wzrost przychodów oraz rentowności swoich firm, co przełoży się także na wzrost zatrudnienia w regionie – wynika z raportu przygotowanego przez Grant Thornton. Ich obawy dotyczą głównie niepewnej sytuacji gospodarczej, która może mieć wpływ na wyniki osiągane przez przedsiębiorstwa. Liderzy biznesu ze Śląska chcą też w zdecydowanej większości dalszego poszerzania strefy Euro.

Śląsk z optymizmem patrzy w przyszłość

Badania przeprowadzone przez Grant Thornton przedstawione w raporcie „Śląsk: optymizm gospodarczy kluczowego regionu” pokazują, że po drugim kwartale 2014 optymizm gospodarczy zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej wzrósł. Pomimo napiętej sytuacji na Ukrainie, liderzy biznesu przewidują zarówno wzrost przychodów, jak i rentowności swoich przedsiębiorstw. Na tle Polski i Unii Europejskiej bardzo optymistycznie wypadają przedsiębiorcy ze Śląska – przewaga liderów biznesu przewidujących wzrost przychodów nad tymi, którzy oczekują ich spadku w ciągu najbliższych 12 miesięcy wynosi aż 76 punktów procentowych. Co do rentowności Ślązacy są nieco mniej optymistyczni, lecz podobnie jak w przypadku przychodów wskaźnik ten znacznie przekracza wyniki dla Polski czy całej Unii Europejskiej.

Anatol Skitek

Dyrektor zespołu ds. efektywności biznesu, Grant Thornton

Przedsiębiorcy doceniają szeroki potencjał jaki ma ten najbardziej uprzemysłowiony region Polski. Nad przemysłem wydobywczym, z którym wciąż jeszcze jest w pierwszej kolejności kojarzony Śląsk, od czasu do czasy zbierają się ciemne chmury. Przedsiębiorcy nie przekładają jednak tej sytuacji na całość gospodarki regionu. Biorąc pod uwagę, że badani liderzy biznesu przewidują zwiększenie swoich przychodów, przy małych oczekiwaniach dotyczących wzrostu  eksportu, źródeł optymizmu śląskich przedsiębiorców można szukać również w wierze w siłę naszego rynku wewnętrznego i w prognozowany dalszy wzrost gospodarczy.

Plany inwestycyjne w Polsce kształtują się nieco poniżej średniej dla Europy Wschodniej, jednak znacznie przewyższają średnią unijną. Na tym tle inaczej wypada Śląsk. Plany inwestycyjne biznesowych liderów tego regionu kształtują się pomiędzy planami europejskimi a średnią dla Polski. Jeśli wziąć jednak pod uwagę oczekiwany przez śląskich przedsiębiorców wzrost przychodów i rentowności, a także brak – w ich ocenie – kwestii infrastrukturalnych jako bariery dalszego rozwoju, można wysnuć wniosek, że niższe plany inwestycyjne Śląska wynikają z jego wysokiego poziomu rozwoju, a nie z mało ambitnych planów. Przewidywania śląskich przedsiębiorców co do rynku pracy są również optymistyczne. Przewaga liderów biznesu, którzy deklarują wzrost zatrudnienia w kolejnych 12 miesiącach nad tymi, którzy planują jego spadek wynosi 36 p.p. Jest to wynik wyraźnie powyżej średniej w UE i Europy Wschodniej i wręcz nieporównywalny do wyniku Polski.

Niepewność gospodarcza istotną barierą rozwoju

Pomimo wyraźnie optymistycznych przewidywań śląskich przedsiębiorców odnośnie przyszłości, liderzy biznesu z tego regionu widzą pewne bariery, które mogą mieć duży wpływ na realizację ich oczekiwań. Przedsiębiorcy wskazują przede wszystkim na niepewność gospodarczą (60% badanych) obawiając się, że sytuacja gospodarcza może ulec zmianie niespodziewanie i w niekorzystnym kierunku. Badania Grant Thornton prowadzone były w drugim kwartale 2014 roku, zatem wynik ten bez wątpienia obrazuje niepokój związany z wciąż eskalującym konfliktem na pograniczu rosyjsko-ukraińskim. Śląscy przedsiębiorcy często wskazywali też nadmiar biurokracji i przepisów oraz niedobór finansowania jako bariery, które mogą utrudnić dalszy rozwój ich firm. Biurokracja i niepewność gospodarcza to również dwie najczęściej wskazywane bariery w Europie i Polsce.

Śląscy przedsiębiorcy chcą dalszego poszerzania strefy Euro

Raport Grant Thornton pokazuje, że po kilkuletnim kryzysie w strefie Euro, Polska mniej entuzjastycznie podchodzi do przystąpienia do unii walutowej.  Sytuacja Hiszpanii, Portugalii oraz Grecji zaniepokoiła część zwolenników przyjęcia Euro i obecnie niecała połowa badanych deklaruje chęć wprowadzenia w Polsce waluty europejskiej (49%). Polscy przedsiębiorcy są natomiast pozytywnie nastawieni do rozszerzania unii walutowej (53%). Jest to wynik wyższy o 14 p.p. w porównaniu z krajami strefy Euro. Jeśli chodzi o śląskie firmy, to popierają one dalszy rozwój strefy Euro w większym stopniu niż przedsiębiorcy z innych regionów Polski (69%). Przyjęcie Euro do roku 2017 wydaje się być mało prawdopodobne i potwierdzają to zarówno przewidywania zaobserwowane na Śląsku (17% badanych przedsiębiorców wskazuje ten termin jako realny), jak i średnio dla całego kraju (14%). Ponadto, śląscy przedsiębiorcy rzadziej niż inni polscy przedsiębiorcy wskazywali na brak przystąpienia Polski do unii walutowej (10 p.p. różnicy), co potwierdza ich większe pozytywne nastawienie do ogólnoeuropejskiej waluty.

Senior Menedżer, Grant Thornton

Przemysław Hewelt

Można się spodziewać, że od kryzysu walutowego w 2008 roku wraz z upływem czasu wzrastać będzie poparcie dla przystąpienia Polski do strefy Euro. Żeby jednak taka operacja przyniosła trwałe skutki dla polskich przedsiębiorców, wymagane jest utrzymanie stałego kursu wymiany oraz dalsze zbliżanie poziomu rozwoju polskiej gospodarki do poziomu głównych krajów strefy Euro.

Śląski lider ma skutecznie komunikować i inspirować 

Przedsiębiorcy ze Śląska wskazali umiejętność inspirowania jako najważniejszą cechę dobrego lidera. Ta zdolność jest też bardzo ceniona w Polsce, natomiast w hierarchii liderów z Unii oraz Europy Wschodniej znajduje się ona nieco niżej. Komunikacja to druga najczęściej pożądana przez śląskich przedsiębiorców cecha przywódcy. Komunikacja jest także jedną z dwóch najważniejszych cech lidera wskazywanych we wszystkich badanych przez Grant Thornton grupach (Śląsk, Polska, Europa Wschodnia, Unia Europejska). Liderzy biznesu są zgodni, że zdolność do jasnego formułowania własnej wizji oraz wyjaśniania strategii jest kluczowa dla sukcesu przedsiębiorstwa.

Śląsk na tle pozostałych województw  

Województwo śląskie to dynamicznie rozwijający się obszar, którego PKB w 2012 roku uplasowało się na drugim miejscu pod względem największego udziału w PKB kraju (12,7%). Województwo śląskie pod względem liczby ludności znajduje się również na drugim miejscu, zaraz za województwem mazowieckim. Na tym stosunkowo niewielkim terytorium – 3,9% powierzchni Polski – żyje nieco ponad 4 mln mieszkańców – 12% ogólnej liczby ludności naszego kraju. Śląsk ma najwyższy w kraju wskaźnik gęstości zaludnienia, wynoszący 382 osoby/km2 wobec 122 osób/km2 w Polsce i 116 osób/km2 w UE. Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie śląskim kształtowała się na poziomie 10,2% w czerwcu 2014, co zapewniło mu drugie miejsce ex aequo z województwem mazowieckim. Jedynym województwem wyróżniającym się niższą stopą bezrobocia okazało się wielkopolskie. Pod względem wielkości przychodów generowanych przez lokalnych przedsiębiorców Śląsk jest drugim województwem w Polsce. Wyprzedza go jedynie województwo mazowieckie. Najbardziej przychodowymi branżami na Śląsku są przemysł, a także handel i naprawa pojazdów samochodowych. Łącznie stanowią one ponad 85% przychodów ze wszystkich branż. Najszybciej rozwijającą się branżą na Śląsku jest komunikacja i informacja, której przychody wzrosły w roku 2012 aż o 16,5% (średnio rocznie wzrost 7,58%). Jednak ich łączny udział we wszystkich przychodach Śląska nie przekracza 1%.