Przypominamy, że 30 kwietnia 2024 roku upływa termin sporządzenia sprawozdania o terminach zapłaty w transakcjach handlowych za 2023 r. Obowiązek złożenia sprawozdania dotyczy tych podatników CIT (innych niż podatkowe grupy kapitałowe), u których wartość przychodu uzyskana w 2022 r. przekroczyła równowartość 50 mln euro oraz którzy znaleźli się w zestawieniu opublikowanym przez Ministra Finansów do 30 września 2023 r.

Innymi słowy, sprawozdanie składane w 2024 r. dotyczy terminów zapłaty stosowanych w roku kalendarzowym 2023.

Kogo nie dotyczy obowiązek składania sprawozdania?

Sprawozdania nie muszą składać podmioty publiczne będące podmiotami leczniczymi, podmioty lecznicze będące spółkami kapitałowymi, utworzone przez Skarb Państwa albo przez jednostkę samorządu terytorialnego ani spółki wchodzące w skład podatkowych grup kapitałowych.

Jakie informacje należy podawać w sprawozdaniu?

W sprawozdaniu, oprócz danych podatnika, należy wskazać:

  • wartość świadczeń pieniężnych (odpowiednio) otrzymanych/ spełnionych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie określonym w umowie;
  • wartość świadczeń pieniężnych (odpowiednio) nieotrzymanych/ niespełnionych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie określonym w umowie, w przypadku których przekroczono ten termin o:

a) nie więcej niż 5 dni,

b) 6 do 30 dni,

c) 31 do 60 dni,

d) 61 do 120 dni,

e) więcej niż 120 dni;

  • udział procentowy poszczególnych świadczeń pieniężnych nieotrzymanych w całkowitej wartości świadczeń pieniężnych należnych temu podmiotowi w poprzednim roku kalendarzowym;
  • udział procentowy poszczególnych świadczeń pieniężnych niespełnionych w całkowitej wartości świadczeń pieniężnych, do których spełnienia zobowiązany był ten podmiot w poprzednim roku kalendarzowym.

Wartości świadczeń pieniężnych należy podać w walucie polskiej, przy czym na potrzeby sprawozdania, wyrażone w walucie obcej wartości świadczeń pieniężnych, przelicza się na walutę polską według zasad rachunkowości przyjętych przez podmiot obowiązany do złożenia sprawozdania.

Obliczając całkowitą wartość świadczeń pieniężnych należnych spółce w danym roku należy uwzględnić wszystkie otrzymane w danym roku świadczenia pieniężne – niezależnie, czy były wymagalne w tym roku, jak również świadczenia nieotrzymane, ale mające status wymagalnych w tym roku (nawet jeżeli pochodziły z lat poprzednich, a w dalszym ciągu są nieotrzymane, z wyłączeniem świadczeń przedawnionych. Analogicznie, jeżeli chodzi o całkowitą wartość świadczeń pieniężnych, do których spełnienia zobowiązana była spółka w danym roku.

Sprawozdanie składane za rok 2023 powinno obejmować wartości świadczeń pieniężnych spełnionych/otrzymanych oraz niespełnionych/nieotrzymanych w 2023 roku niezależnie od tego, czy data ich wymagalności przypadała przed czy po 1 stycznia 2023 roku. Niezasadne jest wiązanie daty zawarcia transakcji handlowej z rokiem, za który składane jest sprawozdanie. Istotny jest bowiem fakt, że dane świadczenie zostało spełnione/otrzymane w danym roku albo nie zostało spełnione/otrzymane w danym roku.

 

Skorzystaj z naszych usług z zakresu: Doradztwo podatkowe
Dowiedz się więcej

Czego nie trzeba zamieszczać w sprawozdaniu?

W sprawozdaniu nie uwzględnia się:

  • transakcji handlowych zawieranych w zakresie działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – w sprawozdaniu nie należy raportować umów ubezpieczeniowych,
  • świadczeń pieniężnych, w przypadku których upłynął termin przedawnienia – jeżeli zobowiązanie, w ramach którego spółka jest dłużnikiem uległo przedawnieniu, nie należy go ujmować w sprawozdaniu,
  • transakcji handlowych, których wyłącznymi stronami są podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej
  • transakcji pomiędzy oddziałami tej samej spółki oraz transakcji między spółką a jej oddziałem.

Kto i w jaki sposób składa sprawozdanie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych?

Należy pamiętać, że sprawozdanie składa kierownik jednostki, a za kierownika uznaje się członka zarządu lub innego organu zarządzającego tego podmiotu, osobę pełniąca funkcję takiego organu, a jeżeli w podmiocie tym nie działa taki organ – osobę zarządzająca jego działalnością. W przypadku spółki komandytowo-akcyjnej oraz spółki komandytowej za kierownika uznaje się komplementariusza prowadzącego sprawy spółki, a w przypadku spółki jawnej – wspólnika prowadzącego sprawy spółki.

Tym samym odpowiedzialność za przekazanie sprawozdania spoczywa na wszystkich członkach organu wieloosobowego, ale gdy sprawozdanie zostanie przekazane w terminie przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania spółki, od odpowiedzialności uwolnią się wszyscy członkowie zarządu lub innego organu zarządzającego bez względu na to, czy wzięli udział w przekazaniu sprawozdania. Sprawozdanie może zostać skutecznie złożone także przez pełnomocnika, prokurenta.

Sprawozdanie należy przekazywać wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą formularza elektronicznego, który jest dostępny na portalu biznes.gov.pl.

Ponadto, podmioty objęte obowiązkiem złożenia sprawozdania, mają obowiązek złożenia korekty, jeżeli co najmniej w jednej pozycji przekazanego już sprawozdania, dane uległy zmianie o co najmniej 10% wartości.

W przypadku niewywiązania się z powyższego obowiązku w terminie, odpowiedzialność poniosą wszyscy członkowie organu wieloosobowego, a powyższe wykroczenie podlega karze grzywny.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.