Treść artykułu

Pod koniec kwietnia Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił nabór projektów dla przedsiębiorców na projekty dotyczące zaplecza i prac B+R w ramach Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: Rozwój sfery B+R w przedsiębiorstwach. Nabór wniosków potrwa od 11 do 29 czerwca br.

Co można realizować w ramach wsparcia?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów:

  • stworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach,
  • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa.

Realizacja typu projektu nr 1 wyłącznie z typem projektu nr 2.

W ramach typu projektu nr 2 wyłączona jest możliwość realizacji badań podstawowych i prac badawczo rozwojowych na IX poziomie gotowości technologicznej (etap pierwszej produkcji).

Dla kogo jest przeznaczone wsparcie?

Beneficjentami programu są przedsiębiorcy zarówno z sektora MŚP jak i przedsiębiorcy spoza tego sektora (przedsiębiorstwa duże).

W ramach projektu wsparcia nie uzyskają przedsiębiorstwa odpryskowe – spin off, spin out.

W przypadku, gdy wnioskodawcą będzie duże przedsiębiorstwo ocenie podlegać będzie, czy zapewni ono dyfuzję wyników prowadzonych prac B+R do gospodarki oraz czy opisał w jaki sposób tego dokona.

Wnioskodawca musi prowadzić działalność gospodarczą na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego lub oświadczyć we wniosku o dofinansowanie projektu, iż w przypadku otrzymania dofinansowania będzie ją prowadził na terytorium województwa kujawsko pomorskiego na moment podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

W przypadku, gdy wnioskodawca posiada oddział na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, należy przez to rozumieć wyodrębniony organizacyjnie oddział z wpisem do KRS oraz właściwością miejscową organu podatkowego na terenie województwa kujawsko- pomorskiego (samodzielnie prowadzący księgi i sporządzający sprawozdanie finansowe).

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – adres głównego miejsca prowadzenia działalności musi znajdować się na terenie województwa kujawsko- pomorskiego.

Potrzebujesz wsparcia w zakresie pozyskania funduszy UE?

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

 

Alokacja

Do rozdysponowania przeznaczono kwotę 70 680 960,00 zł.

Wysokość wsparcia

Minimalna wartość udzielonego wsparcia powinna przekraczać kwotę 200.000 EUR.

Maksymalna intensywność pomocy wynosi:

1/ W zakresie infrastruktury: regionalna pomoc inwestycyjna od 35% do 55% wartości kosztów kwalifikowalnych w zależności od statusu przedsiębiorstwa.

2/ W zakresie prac rozojowych: pomoc na projekty badawczo-rozojowe 45% wartości kosztów kwalifikowanych w przypadku mikro- lub małego przedsiębiorcy, 35% w przypadku średniego przedsiębiorcy, 25% w przypadku innego niż mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo.

3/ Pomoc de minimis: 45% wartości kosztów kwalifikowanych w przypadku mikro- lub małego przedsiębiorcy, 35% w przypadku średniego przedsiębiorcy, 25% w przypadku innego niż mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa. Uzyskana pomoc de minimis w okresie bieżącego roku i dwóch poprzednich lat podatkowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200.000 euro, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze drogowego transportu towarów – 100.000 euro.

Nabór wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu mogą być składane w okresie od 11.06.2018 r. do 29.06.2018 r.

Inne ważne informacje

Najważniejsze kryteria dostępowe (obligatoryjne):

Należy pamiętać, że warunkiem otrzymania dofinansowania jest komercjalizacja wyników prac B+R, rozumiana jako wdrożenie wyników we własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub udzielenie licencji lub sprzedaż wyników projektu w celu ich wprowadzenia do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy. Przerwanie realizacji projektu oraz rezygnacja z wdrożenia wyników prac B+R nie skutkuje koniecznością zwrotu środków wyłącznie w przypadku, gdy w trakcie realizacji prac B+R okaże się, że dalsze prace nie doprowadzą do osiągnięcia zakładanych wyników, bądź gdy po zakończeniu prac B+R wdrożenie okaże się bezcelowe z ekonomicznego punktu widzenia.

Projekt musi wpisywać się w zakres inteligentnych specjalizacji wskazanych  w dokumencie pn. „Inteligentne specjalizacje województwa kujawsko-pomorskiego.

Roczny  obrót /  roczna  suma  bilansowa wnioskodawcy musi być równa lub wyższa od 20% całkowitych wydatków w projekcie (netto).

Wnioskodawca prowadził/będzie prowadził podatkową księgę przychodów i rozchodów lub prowadził księgi rachunkowe zgodnie z ustawą
o rachunkowości w sposób umożliwiający wyodrębnienie w nich kosztów działalności badawczo  – rozwojowe.

Najważniejsze kryteria punktowane (fakultatywne):

Wpływ i skala oddziaływania agendy badawczej:

  • związek przedmiotu planowanych do przeprowadzenia prac B+R z ich potencjałem na stworzenie przewagi konkurencyjnej oraz realnej perspektywy wzrostu firmy
  • faktyczne nowatorstwo planowanych badań i ich rezultatów
  • rezultaty badań i prac rozwojowych z dużym prawdopodobieństwem doprowadzą do powstania nowych rozwiązań w skali krajowej
  • rezultaty badań i prac rozwojowych z dużym prawdopodobieństwem doprowadzą do powstania nowych rozwiązań w skali międzynarodowej

Wnioskodawca posiada lub zamierza zatrudnić wysoko wykwalifikowanych pracowników z  wyższym wykształceniem adekwatnym do planowanego zakresu prac badawczo-rozwojowych przewidzianych w projekcie, zapewniających prawidłową realizację projektu.

Wnioskodawca posiada potencjał w zakresie zarządzania  projektami badawczo-rozwojowymi.

Wnioskodawca posiada doświadczenie w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych  (samodzielnie lub na zlecenie).

Wnioskodawca dysponuje nie będącą przedmiotem wsparcia aparaturą naukowo-badawczą i innym wyposażeniem umożliwiającym prowadzenie prac badawczo-rozwojowych.

W wyniku realizacji projektu wnioskodawca:

  • wprowadzi na rynek nowy/ą / udoskonalony/ą, innowacyjny/ą produkt/usługę,
  • dokona zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego/usługowego.

Udział procentowy planowanych nakładów na prace B+R w okresie trwałości  w planowanych kosztach operacyjnych wnioskodawcy ogółem.

W wyniku realizacji projektu utworzone zostaną miejsca pracy B+R.

Dodatkowe punkty otrzymają te projekty, w których wymagany minimalny wkład własny wynikający z zasad udzielania pomocy publicznej lub innych przepisów (np. kryteria) będzie wyższy o określony %. Wnioskodawca posiada doświadczenie we współpracy z jednostkami naukowymi. W ramach planowanego przedsięwzięcia wnioskodawca zakłada wdrożenie ekoinnowacji, w tym nowoczesnych rozwiązań umożliwiających redukcję kosztów działalności poprzez zmniejszenie zużycia energii lub bardziej efektywne wykorzystanie surowców.

Konkurs to doskonała okazja na sfinansowanie infrastruktury służącej celom badawczo-rozwojowym. Należy jednak pamiętać, by solidnie się przygotować i zaplanować swój projekt w dokumencie zwanym agendą badawczą, która jest obligatoryjnym załącznikiem do wniosku.

AUTOR:  Łukasz Smetaniuk, Specjalista ds. funduszy unijnych, Doradztwo Europejskie

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Najczęściej czytane