Pod koniec kwietnia Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił nabór projektów dla przedsiębiorców na projekty dotyczące zaplecza i prac B+R w ramach Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: Rozwój sfery B+R w przedsiębiorstwach. Nabór wniosków potrwa od 11 do 29 czerwca br.

Co można realizować w ramach wsparcia?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów:

  • stworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach,
  • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa.

Realizacja typu projektu nr 1 wyłącznie z typem projektu nr 2.

W ramach typu projektu nr 2 wyłączona jest możliwość realizacji badań podstawowych i prac badawczo rozwojowych na IX poziomie gotowości technologicznej (etap pierwszej produkcji).

Dla kogo jest przeznaczone wsparcie?

Beneficjentami programu są przedsiębiorcy zarówno z sektora MŚP jak i przedsiębiorcy spoza tego sektora (przedsiębiorstwa duże).

W ramach projektu wsparcia nie uzyskają przedsiębiorstwa odpryskowe – spin off, spin out.

W przypadku, gdy wnioskodawcą będzie duże przedsiębiorstwo ocenie podlegać będzie, czy zapewni ono dyfuzję wyników prowadzonych prac B+R do gospodarki oraz czy opisał w jaki sposób tego dokona.

Wnioskodawca musi prowadzić działalność gospodarczą na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego lub oświadczyć we wniosku o dofinansowanie projektu, iż w przypadku otrzymania dofinansowania będzie ją prowadził na terytorium województwa kujawsko pomorskiego na moment podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

W przypadku, gdy wnioskodawca posiada oddział na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, należy przez to rozumieć wyodrębniony organizacyjnie oddział z wpisem do KRS oraz właściwością miejscową organu podatkowego na terenie województwa kujawsko- pomorskiego (samodzielnie prowadzący księgi i sporządzający sprawozdanie finansowe).

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – adres głównego miejsca prowadzenia działalności musi znajdować się na terenie województwa kujawsko- pomorskiego.

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

 

Alokacja

Do rozdysponowania przeznaczono kwotę 70 680 960,00 zł.

Wysokość wsparcia

Minimalna wartość udzielonego wsparcia powinna przekraczać kwotę 200.000 EUR.

Maksymalna intensywność pomocy wynosi:

1/ W zakresie infrastruktury: regionalna pomoc inwestycyjna od 35% do 55% wartości kosztów kwalifikowalnych w zależności od statusu przedsiębiorstwa.

2/ W zakresie prac rozojowych: pomoc na projekty badawczo-rozojowe 45% wartości kosztów kwalifikowanych w przypadku mikro- lub małego przedsiębiorcy, 35% w przypadku średniego przedsiębiorcy, 25% w przypadku innego niż mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo.

3/ Pomoc de minimis: 45% wartości kosztów kwalifikowanych w przypadku mikro- lub małego przedsiębiorcy, 35% w przypadku średniego przedsiębiorcy, 25% w przypadku innego niż mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa. Uzyskana pomoc de minimis w okresie bieżącego roku i dwóch poprzednich lat podatkowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200.000 euro, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze drogowego transportu towarów – 100.000 euro.

Nabór wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu mogą być składane w okresie od 11.06.2018 r. do 29.06.2018 r.

Inne ważne informacje

Najważniejsze kryteria dostępowe (obligatoryjne):

Należy pamiętać, że warunkiem otrzymania dofinansowania jest komercjalizacja wyników prac B+R, rozumiana jako wdrożenie wyników we własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub udzielenie licencji lub sprzedaż wyników projektu w celu ich wprowadzenia do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy. Przerwanie realizacji projektu oraz rezygnacja z wdrożenia wyników prac B+R nie skutkuje koniecznością zwrotu środków wyłącznie w przypadku, gdy w trakcie realizacji prac B+R okaże się, że dalsze prace nie doprowadzą do osiągnięcia zakładanych wyników, bądź gdy po zakończeniu prac B+R wdrożenie okaże się bezcelowe z ekonomicznego punktu widzenia.

Projekt musi wpisywać się w zakres inteligentnych specjalizacji wskazanych  w dokumencie pn. „Inteligentne specjalizacje województwa kujawsko-pomorskiego.

Roczny  obrót /  roczna  suma  bilansowa wnioskodawcy musi być równa lub wyższa od 20% całkowitych wydatków w projekcie (netto).

Wnioskodawca prowadził/będzie prowadził podatkową księgę przychodów i rozchodów lub prowadził księgi rachunkowe zgodnie z ustawą
o rachunkowości w sposób umożliwiający wyodrębnienie w nich kosztów działalności badawczo  – rozwojowe.

Najważniejsze kryteria punktowane (fakultatywne):

Wpływ i skala oddziaływania agendy badawczej:

  • związek przedmiotu planowanych do przeprowadzenia prac B+R z ich potencjałem na stworzenie przewagi konkurencyjnej oraz realnej perspektywy wzrostu firmy
  • faktyczne nowatorstwo planowanych badań i ich rezultatów
  • rezultaty badań i prac rozwojowych z dużym prawdopodobieństwem doprowadzą do powstania nowych rozwiązań w skali krajowej
  • rezultaty badań i prac rozwojowych z dużym prawdopodobieństwem doprowadzą do powstania nowych rozwiązań w skali międzynarodowej

Wnioskodawca posiada lub zamierza zatrudnić wysoko wykwalifikowanych pracowników z  wyższym wykształceniem adekwatnym do planowanego zakresu prac badawczo-rozwojowych przewidzianych w projekcie, zapewniających prawidłową realizację projektu.

Wnioskodawca posiada potencjał w zakresie zarządzania  projektami badawczo-rozwojowymi.

Wnioskodawca posiada doświadczenie w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych  (samodzielnie lub na zlecenie).

Wnioskodawca dysponuje nie będącą przedmiotem wsparcia aparaturą naukowo-badawczą i innym wyposażeniem umożliwiającym prowadzenie prac badawczo-rozwojowych.

W wyniku realizacji projektu wnioskodawca:

  • wprowadzi na rynek nowy/ą / udoskonalony/ą, innowacyjny/ą produkt/usługę,
  • dokona zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego/usługowego.

Udział procentowy planowanych nakładów na prace B+R w okresie trwałości  w planowanych kosztach operacyjnych wnioskodawcy ogółem.

W wyniku realizacji projektu utworzone zostaną miejsca pracy B+R.

Dodatkowe punkty otrzymają te projekty, w których wymagany minimalny wkład własny wynikający z zasad udzielania pomocy publicznej lub innych przepisów (np. kryteria) będzie wyższy o określony %. Wnioskodawca posiada doświadczenie we współpracy z jednostkami naukowymi. W ramach planowanego przedsięwzięcia wnioskodawca zakłada wdrożenie ekoinnowacji, w tym nowoczesnych rozwiązań umożliwiających redukcję kosztów działalności poprzez zmniejszenie zużycia energii lub bardziej efektywne wykorzystanie surowców.

Konkurs to doskonała okazja na sfinansowanie infrastruktury służącej celom badawczo-rozwojowym. Należy jednak pamiętać, by solidnie się przygotować i zaplanować swój projekt w dokumencie zwanym agendą badawczą, która jest obligatoryjnym załącznikiem do wniosku.

AUTOR:  Łukasz Smetaniuk, Specjalista ds. funduszy unijnych, Doradztwo Europejskie

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Dofinansowanie procesów badawczo-rozwojowych w kujawsko-pomorskim

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.