Treść artykułu

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił pierwszy konkurs dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Konkurs przeznaczony jest dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą wnioskować o wsparcie w zakresie:

  • wdrażania wyników prac badawczo-rozwojowych w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów
  • inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z dywersyfikacją działalności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnych rozwiązań produktowych
  • inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z zasadniczą zmianą dotyczącą istniejącego procesu produkcyjnego

Wysokość wsparcia w konkursie może sięgnąć aż 55% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Istotnym ograniczeniem dla przedsiębiorców może okazać się jednak fakt, iż przedsięwzięcie planowane do realizacji w ramach projektu musi wpisywać się w definicję innowacji co najmniej w skali regionu. Innowację należy rozumieć jako wdrożenie nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie pozyskania funduszy UE?

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

 

Produkty stanowiące innowacje nie mogą być dostępne na rynku regionalnym – nie ma zatem znaczenia, gdzie są wytwarzane. Liczy się jedynie to, czy są na rynku regionalnym, a co za tym idzie, czy stanowią konkurencję dla produktów oferowanych przez przedsiębiorcę ubiegającego się o wsparcie.

Produkty i procesy nie muszą być opracowane przez samo przedsiębiorstwo, mogą być opracowane przez inne przedsiębiorstwo bądź przez jednostkę o innym charakterze (np. jednostkę naukową, instytucję otoczenia biznesu).

W celu potwierdzenia rozwiązań innowacyjnych zastosowanych w projekcie przedsiębiorca zobowiązany jest do przedłożenia stosownej opinii o innowacyjności lub wskazania źródeł danych, na podstawie których określono stopień rozwiązań innowacyjnych zastosowanych w projekcie. Dokumentem potwierdzającym innowacyjność mogą również być pozyskane patenty, wzory użytkowe, wzory przemysłowe czy zgłoszenia patentowe.

Nabór wniosków podzielony został na etapy. Pierwszym z nich jest etap preselekcji, który ma na celu wyłonienie koncepcji projektów, które wypełniają przyjęte w ramach konkursu minimalne założenia merytoryczne.

Nabór wniosków preselekcyjnych prowadzony będzie w okresie od 19 do 30 września 2016r.

Przedsiębiorcy ubiegający się o dofinansowanie będą musieli jednak uzbroić się w cierpliwość w oczekiwaniu na wyniki konkursu, gdyż termin rozstrzygnięcia naboru planowany jest dopiero na lipiec 2017 r.

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Doradztwo europejskie Zobacz wszystkie

Usługi Grant Thornton z obszaru: Doradztwo europejskie

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Najczęściej czytane