Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił pierwszy konkurs dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Konkurs przeznaczony jest dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą wnioskować o wsparcie w zakresie:

  • wdrażania wyników prac badawczo-rozwojowych w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów
  • inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z dywersyfikacją działalności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnych rozwiązań produktowych
  • inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z zasadniczą zmianą dotyczącą istniejącego procesu produkcyjnego

Wysokość wsparcia w konkursie może sięgnąć aż 55% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Istotnym ograniczeniem dla przedsiębiorców może okazać się jednak fakt, iż przedsięwzięcie planowane do realizacji w ramach projektu musi wpisywać się w definicję innowacji co najmniej w skali regionu. Innowację należy rozumieć jako wdrożenie nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu.

 

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

 

Produkty stanowiące innowacje nie mogą być dostępne na rynku regionalnym – nie ma zatem znaczenia, gdzie są wytwarzane. Liczy się jedynie to, czy są na rynku regionalnym, a co za tym idzie, czy stanowią konkurencję dla produktów oferowanych przez przedsiębiorcę ubiegającego się o wsparcie.

Produkty i procesy nie muszą być opracowane przez samo przedsiębiorstwo, mogą być opracowane przez inne przedsiębiorstwo bądź przez jednostkę o innym charakterze (np. jednostkę naukową, instytucję otoczenia biznesu).

W celu potwierdzenia rozwiązań innowacyjnych zastosowanych w projekcie przedsiębiorca zobowiązany jest do przedłożenia stosownej opinii o innowacyjności lub wskazania źródeł danych, na podstawie których określono stopień rozwiązań innowacyjnych zastosowanych w projekcie. Dokumentem potwierdzającym innowacyjność mogą również być pozyskane patenty, wzory użytkowe, wzory przemysłowe czy zgłoszenia patentowe.

Nabór wniosków podzielony został na etapy. Pierwszym z nich jest etap preselekcji, który ma na celu wyłonienie koncepcji projektów, które wypełniają przyjęte w ramach konkursu minimalne założenia merytoryczne.

Nabór wniosków preselekcyjnych prowadzony będzie w okresie od 19 do 30 września 2016r.

Przedsiębiorcy ubiegający się o dofinansowanie będą musieli jednak uzbroić się w cierpliwość w oczekiwaniu na wyniki konkursu, gdyż termin rozstrzygnięcia naboru planowany jest dopiero na lipiec 2017 r.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Dotacje na innowacje w kujawsko-pomorskim

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.