W zakresie kontroli podatkowej, ale również w odniesieniu do obowiązków ewidencyjnych, przedsiębiorców czeka prawdziwa rewolucja. Co prawda przepisy dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego obowiązują już od 4 dni, to jednak z pierwszymi doświadczeniami w zakresie elektronicznej kontroli podatkowej będziemy mogli się podzielić dopiero po zamknięciu pierwszych okresów rozliczeniowych. Jak powinien się przygotować i co powinien wiedzieć każdy przedsiębiorca, wyjaśniamy poniżej.

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny?

Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów Jednolity Plik Kontrolny (ang. Standard Audit File-Tax – SAF-T) jest zbiorem danych, tworzonym z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiadającym ustandaryzowany układ i format (schemat XML) umożliwiający jego łatwe przetwarzanie. Innymi słowy, jest to nowy sposób przekazywania organom podatkowym ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych. Dane te będą przekazywane w formie elektronicznej według określonej struktury logicznej.

Kogo będzie obowiązywał Jednolity Plik Kontrolny?

JPK obowiązuje już dużych przedsiębiorców w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Od 1 lipca 2018 r. obowiązywać będzie także mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Powyższe dotyczyć będą również przedsiębiorców zagranicznych, a także przedsiębiorców nowopowstałych tj. takich, którzy nie funkcjonują jeszcze przez dwa lata obrotowe.

W ostatnich dniach pojawiła się także interpretacja ogólna Ministra Finansów, w której rozstrzygnięto kwestie obowiązywania przepisów dotyczących JPK dla podmiotów niebędących przedsiębiorcami w rozumieniu ww. ustawy, a więc samorządów, stowarzyszeń, fundacji itp. Po okresie niepewności spowodowanej wadliwie zredagowanymi przepisami przejściowymi Minister uznał, że u podmiotu prowadzącego księgi rachunkowe przy użyciu programów komputerowych, okres przejściowy należy stosować tak, jak został przewidziany dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców.

Niezależnie od obowiązku wdrożenia JPK, przedsiębiorcy będą mieli obowiązek przekazywać Ministrowi Finansów, wyłącznie drogą elektroniczną, bez wezwania, ewidencje VAT w formie JPK, do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. Obowiązek ten dużych przedsiębiorców dotyczy od 1 lipca 2016 r., małych i średnich od 1 stycznia 2017 r., a mikroprzedsiębiorców od 1 stycznia 2018 r.

Sprawdź Jednolity Plik Kontrolny (JPK) Grant Thornton

W jaki sposób przekazywać JPK?

Z rozporządzenia Ministra Finansów, które weszło w życie 1 lipca wynika, że księgi będą mogły być przesyłane za pomocą oprogramowania interfejsowego dostępnego na stronie internetowej albo na informatycznych nośnikach danych. Z przepisów Ordynacji podatkowej wynika także, że comiesięczne przekazywanie ewidencji VAT odbywać się będzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Minister w wydawanych komunikatach uszczegóławia, że ewidencja VAT będzie przesyłana z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w księgach.

Czy za brak wdrożenia grożą jakieś sankcje?

Ustawodawca wraz z pojawieniem się przepisów o JPK nie wprowadził przepisów szczególnych w Kodeksie karnym skarbowym, co nie oznacza jednak, że zastosowania nie znajdą już te obowiązujące. W zakresie kontroli podatkowej z pewnością podatnikowi grożą zarzuty utrudniania kontroli podatkowej wskazane w art. 83 KKS, a w przypadku nieprzekazywania co miesiąc ewidencji VAT odpowiedzialność karna z tytułu zaniedbania informacji podatkowej.

Niemniej jednak, jak wynika z zapewnień Ministerstwa, podatnicy przez pierwszy okres mogą spać spokojnie. Jak zapewniał podczas konferencji Przemysław Krawczyk, zastępca dyrektora departamentu kontroli skarbowej w Ministerstwie Finansów organy będą raczej szukały rozwiązania problemu, niż sposobu na ukaranie przedsiębiorcy.

AUTOR: Marcin Książek, Konsultant, Departament Doradztwa

Jednolity Plik Kontrolny

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Kontrole podatkowe po nowemu

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.