Zarząd Województwa Podlaskiego przeprowadzi w ramach Poddziałania 1.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego konkurs dla przedsiębiorców na promocję przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej.

Co można realizować w ramach wsparcia?

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty polegające na realizacji działań promocyjnych dotyczących:

 • udziału w krajowych i zagranicznych targach/wystawach;
 • wizyt studyjnych oraz misji zagranicznych;
 • organizacji zbiorowych wystaw na terenie województwa podlaskiego – ukierunkowanych na przyjęcie wizyt potencjalnych zagranicznych partnerów handlowych;
 • udziału w innych ważnych dla wybranej branży wydarzeniach o charakterze międzynarodowym.

Premiowane będą projekty przyczyniające się do:

 • rozwoju sektorów gospodarki wskazanych w Planie rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015-2020+;
 • promocji i nawiązywania relacji gospodarczych na priorytetowych zagranicznych rynkach geograficznych określonych w Strategii Promocji Gospodarczej Województwa Podlaskiego (Promocja submarki gospodarczej);
 • realizacji projektów z udziałem większej liczby podmiotów/partnerstwa.

Projekt musi wskazywać na innowacyjność produktów Wnioskodawcy, które obecnie lub w przyszłości mogą stanowić przedmiot eksportu

Projekt musi dotyczyć wydarzenia odbywającego się za granicą lub adresowanego do odbiorócw zagranicznych lub o charakerze miedzynarodowym (w przypadku wydarzenia odbywającego się w kraju osoby/podmioty uczestniczące muszą reprezentować co najmniej 3 różne kraje włączając Polskę).

Celem projektu jest promocja i nawiązywanie relacji gospodarczych na priorytetowych zagranicznych rynkach geograficznych określonych w „Strategii Promocji Gospodarczej Województwa Podlaskiego” (Promocja submarki gospodarczej) .

Wnioskodawca musi posiadać opracowaną strategię inwestycyjną dotyczącą internacjonalizacji działalności przedsiębiorstwa w ramach Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, a projekt jest elementem jej wdrażania.

Dla kogo jest przeznaczone wsparcie?

Dofinansowanie skierowane jest do sektora MŚP.

Wnioskodawcy inni niż przedsiębiorstwa (JST i jednostki organizacyjne JST, ich związki i stowarzyszenia, instytucje otoczenia biznesu, porozumienia ww. podmiotów)  mogą się ubiegać w wsparcie wyłącznie pod warunkiem zapewnienia udziału przedsiębiorstw w realizacji projektu – ostatecznym odbiorcą wsparcia są przedsiębiorstwa.

Alokacja: Nie więcej niż 8 mln PLN + rezerwa w wysokości 10%, tj. 800 tys. PLN).

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

Wysokość wsparcia

Nie została określona minimalna, ani maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu.

W przypadku:

 • wydarzeń odbywających się poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej – maksymalna kwota wsparcia na jeden podmiot wynosi 100 000,00 PLN;
 • wydarzeń odbywających się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej – maksymalna kwota wsparcia na jeden podmiot wynosi 50 000,00 PLN.

Maksymalna intensywność pomocy wynosi:

Status przedsiębiorcy Poziom dofinansowania
mikro 85%
małe
średnie 65%
Pozostałe podmioty 85%

 

Nabór wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu mogą być składane w okresie od 26 lutego 2018 r. do 30 maja 2018 r., przy czym konkurs podzielony został na rundy:

 • Runda I: od 26 lutego do 28 lutego 2018 r.
 • Runda II: od 1 marca do 31 marca 2018 r.
 • Runda III: od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2018 r.
 • Runda IV: od 1 maja do 30 maja 2018 r.

Planowany nabór wniosków w ramach 1.4.1 RPO WP to doskonała okazja, by wypromować własną markę z pomocą środków UE. To niepowtarzalna okazja do dotarcia z produktem na nowe rynki zbytu, a co za tym idzie podniesienie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstwa.

AUTOR:  Łukasz Smetaniuk, Asystent ds. funduszy unijnych, Doradztwo Europejskie

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.