Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na wybór projektów do dofinansowania w ramach działania 1.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia – „Internacjonalizacja MŚP”

Co można realizować w ramach wsparcia?

Dofinansowane zostaną projekty obejmujące działania związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z umiędzynarodowieniem działalności wnioskodawcy.

W ramach kompleksowego, indywidualnego i profilowanego pod odbiorcę projektu będzie można sfinansować:

  1. koszty usług doradczych, świadczonych przez doradców zewnętrznych, dotyczących opracowania zaprezentowanego we wniosku o dofinansowanie nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności, poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku;
  2. koszty usług doradczych związanych z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności.

Łączna wartość kosztów kwalifikowalnych związanych z nabyciem usług doradczych wymienionych w punktach 1 i 2 powinna stanowić co najmniej 60% kosztów kwalifikowalnych projektu.

W ramach projektu będzie można sfinansować również:

  • koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych w formie autorskich praw majątkowych lub licencji, związanych z nabyciem oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności oraz doradztwo z tym związane, o łącznej wartości nie przekraczającej 20% kosztów kwalifikowalnych projektu;
  • koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych.

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

Dla kogo jest przeznaczone wsparcie?

Dofinansowanie jest skierowane do mikroprzedsiębiorstw oraz małych lub średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej, tj. na obszarze województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Wysokość wsparcia

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 200 mln zł. Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 550 tys. zł przy czym dofinansowanie kosztów usług doradczych, świadczonych przez doradców zewnętrznych, dotyczących opracowania zaprezentowanego we wniosku o dofinansowanie nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności nie może przekroczyć 30 tys. zł. Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 80% kosztów kwalifikowalnych.

Nabór wniosków

Konkurs podzielony jest na etapy.

Pierwszy etap konkursu obejmuje nabór wniosków w okresie od 28 kwietnia 2017 r. do 31 maja 2017 r., a następnie ich ocenę oraz opublikowanie listy projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.

Drugi etap konkursu obejmuje nabór wniosków w okresie od 1 czerwca 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. (w dniu 30 czerwca 2017 r. do godz. 16:00:00), a następnie ich ocenę oraz opublikowanie listy projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. To już druga edycja tego konkursu. W pierwszej edycji w 2016 r. wnioski  złożyło 81 przedsiębiorstw.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Nawet 550 tysięcy złotych bezzwrotnej dotacji na strategię eksportową dla MŚP

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Skontaktuj się

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.