Obszary strategicznej interwencji to temat szóstej części cyklu „Strategia rozwoju gminy”.

Obszary strategicznej interwencji – definicja

Co mamy rozumieć pod pojęciem obszaru strategicznej interwencji, wyjaśnia ustawodawca:

Obszar  strategicznej  interwencji to określony w strategii  rozwoju obszar o zidentyfikowanych lub potencjalnych powiązaniach funkcjonalnych lub o szczególnych warunkach społecznych, gospodarczych lub przestrzennych, decydujących o występowaniu barier rozwoju lub trwałych, możliwych do aktywowania,  potencjałów  rozwojowych,  do  którego  jest  kierowana interwencja  publiczna  łącząca  inwestycje,  w  szczególności  gospodarcze, infrastrukturalne lub w zasoby ludzkie, finansowane z różnych źródeł, lub rozwiązania regulacyjne.

Dwa aspekty OSI

W naszej strategii rozwoju do tematyki obszarów strategicznej interwencji musimy nawiązać w dwóch poniższych aspektach:

 1. Obszary strategicznej interwencji określone w strategii rozwoju województwa wraz z zakresem planowanych działań,
 2. Obszary strategicznej interwencji kluczowe dla gminy, jeżeli takie zidentyfikowano, wraz z zakresem planowanych działań.
Masz pytanie lub wątpliwość?

Nasz ekspert Maria Murawska jest do Twojej dyspozycji.

OSI określone w strategiach wojewódzkich

Zgodnie z powyższym najpierw musimy sprawdzić, jakie OSI zostały określone w strategii rozwoju województwa, na terenie którego znajduje się nasza gmina oraz czy dla tego obszaru zaplanowano jakieś działania, a jeśli tak to jakie.

Przykładowo Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – Strategia Przyspieszenia 2030+, określa następujące OSI:

 1. miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze
 2. obszary zagrożone trwałą marginalizacją
 3. Miejski obszar funkcjonalny Bydgoszczy i Torunia
 4. Miejski obszar funkcjonalny Włocławka
 5. Miejski obszar funkcjonalny Grudziądza
 6. Miejski obszar funkcjonalny Inowrocławia
 7. OSI gmin wykazujących negatywną sytuację społeczno-gospodarczą
 8. OSI obszarów cechujących się skrajnym niedoborem wody dla rolnictwa
 9. OSI obszarów peryferyjności transportowe
 10. Obszar poprzemysłowego wielkoobszarowego skażenia środowiska

Znając zasięg terytorialny poszczególnych OSI, możemy bez problemu określić, do których obszarów zalicza się nasza gmina.

Zakres planowanych działań dla poszczególnych OSI raczej nie wynika ze strategii rozwoju województwa, lecz schodzi na poziom niżej i jest określony w strategiach rozwoju opracowanych dla poszczególnych obszarów strategicznej interwencji.

Obszary strategicznej inwestycji – kluczowe dla gminy

Drugi aspekt OSI, do którego powinniśmy nawiązać to obszary strategicznej interwencji kluczowe dla gminy, a więc wyznaczone na jej obszarze. Wyznaczenie takich obszarów na terenie gminy nie jest obligatoryjne, jednakże jeśli je zidentyfikowano to należy o nich wspomnieć i wskazać zakres planowanych dla nich działań.

Przykładem OSI występującego na terenie gminy, wpisującego się w definicję ustawodawcy jest Obszar Rewitalizacji. Każda gmina chcąca prowadzić działania rewitalizacyjne musi mieć opracowany gminny/lokalny program rewitalizacji. To właśnie w tym dokumencie wyznacza obszar (np. miejscowość lub sołectwo na terenie gminy), który ze względu na szczególne warunki społeczne/gospodarcze/przestrzenne wymaga podjęcia strategicznej interwencji. Ten dokument wskazuje także działania, które należy podjąć, aby obszar wyprowadzić ze stanu kryzysowego.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Strategie i plany rozwoju lokalnego
Dowiedz się więcej

Określenie w strategii rozwoju obszarów strategicznej interwencji, zarówno tych wynikających ze strategii rozwoju województwa, jak i tych kluczowych dla gminy, ma za zadanie przede wszystkim usystematyzowanie wiedzy na temat tego, czy nasza gmina znajduje się na obszarze wymagającym szczególnej interwencji bądź też czy na jej terenie jest obszar takiej interwencji wymagający. W efekcie uzyskujemy wiedzę, jakie działania należy przeprowadzić, żeby dany obszar strategicznej interwencji wyprowadzić ze stanu kryzysowego. Dzięki tej wiedzy, wiemy jak dalej planować działania w naszej strategii, tak aby nie powielały przedsięwzięć już zaplanowanych bądź też uzupełniały działania wynikające z innych dokumentów strategicznych.

Strategia rozwoju gminy – 7 kluczowych kroków:

 1. Strategia rozwoju gminy – co to jest? Diagnoza obszaru
 2. Strategia rozwoju gminy – Analiza SWOT
 3. Strategia rozwoju gminy – cele strategiczne i operacyjne
 4. Strategia rozwoju gminy – kierunki działań i oczekiwane rezultaty
 5. Strategia rozwoju gminy – model struktury funkcjonalno – przestrzennej gminy
 6. Strategia rozwoju gminy – obszary strategicznej interwencji
 7. Strategia rozwoju gminy – system realizacji strategii

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Strategie i plany rozwoju lokalnego

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Usługi Grant Thornton z obszaru: Doradztwo europejskie

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów