W pierwszym artykule z cyklu „Strategia rozwoju gminy” pisaliśmy o przygotowaniu diagnozy obszaru. Diagnoza obrazuje stan zastany. Zawsze należy wyciągnąć wnioski z przeprowadzonych analiz. Sposobem na zebranie i uporządkowanie informacji, które pozyskaliśmy podczas tworzenia diagnozy jest sporządzenie analizy SWOT.

Analiza SWOT – czyli jak uporządkować informacje zawarte w diagnozie

Często kończąc pracę nad diagnozą obszaru gminy mamy poczucie „nawału” zebranych informacji. To prawda – jest ich dużo i dotyczą różnych dziedzin życia. Tu sport, tam kultura, jeszcze w innym miejscu edukacja i pomoc społeczna. Czasami niektóre informacje się zazębiają i wzajemnie przenikają, co zamiast uspójniać dokument, tworzy pewien chaos. Sposobem na uporządkowanie zebranych w diagnozie informacji jest sporządzenie analizy SWOT.

Analiza SWOT to nic innego jak określenie:

 1. Mocnych stron gminy
 2. Słabych stron gminy
 3. Szans
 4. Zagrożeń

Z pozoru łatwa sprawa, ale gdy zaczynamy wnikać w szczegóły, często mylimy mocne strony z szansami, a słabe z zagrożeniami. Tak więc dla uzmysłowienia sobie „co jest co”, poniżej trochę teorii:

 • Mocne strony to wszystko to, co wynika z czynników wewnętrznych danej gminy i stanowi jej atut, zaletę, coś co świadczy o jej przewadze nad innymi gminami.
 • Słabe strony to z kolei wszystko to jest wadą i słabością gminy, co stanowi jej problem, również wynikający z czynników wewnętrznych.
 • Szanse to wszystko to, co może przyczynić się do zmiany na lepsze, a zagrożenia to to, co może stanowić niebezpieczeństwo zmiany na gorsze. Szanse i zagrożenia wynikają (w przeciwieństwie do mocnych i słabych stron) z czynników zewnętrznych.
Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Strategie i plany rozwoju lokalnego

Analiza SWOT w gminie. Przykłady:

Skoro podstawową teorię odnośnie analizy SWOT mamy już opanowaną, to teraz czas na kilka przykładów praktycznych.

W przypadku gmin ich mocne strony mogą stanowić np. wysoka aktywność społeczna mieszkańców, bogata oferta kulturalna, dobry stan dróg lokalnych, wysoki poziom nauczania w szkołach, czy wysoki poziom zwodociągowania gminy.

Do słabych stron z kolei zaliczyć możemy: ubogą ofertę spędzania czasu wolnego, brak terenów inwestycyjnych, niski poziom skanalizowania, czy też niską jakość usług medycznych.

Szanse natomiast to: możliwość skorzystania z funduszy UE zarówno na inwestycje, jak i realizację projektów o charakterze społecznym, szybki wzrost gospodarczy, czy też dostępność transportowa i komunikacyjna obszaru.

Jako przykładowe zagrożenia można wskazać: rosnące bezrobocie, pogarszający się stan środowiska naturalnego, czy też pogarszającą się sytuację finansową gmin, wpływającą negatywnie na jej możliwości inwestowania.

Analiza SWOT a ankietyzacja mieszkańców

Mając opracowaną diagnozę i przystępując do jej uporządkowania czyli przeprowadzenia analizy SWOT, warto w te prace włączyć lokalną społeczność i zapytać mieszkańców o ich odczucia odnośnie obecnego stanu gminy.

Poglądy mieszkańców pozwolą nam uzyskać inne spojrzenie na sytuację gminy. Jako konsultanci zewnętrzni swój osąd tworzymy bowiem najczęściej na podstawie analizowanych dokumentów i danych statystycznych oraz na podstawie informacji uzyskanych od pracowników administracji samorządowej.

Na koniec jeszcze jedna sprawa techniczna – przygotowując analizę SWOT i chcąc uzyskać jak najbardziej przejrzyste zestawienie, warto przeprowadzić tę analizę w poszczególnych obszarach tj. osobno dla sfery społecznej, osobno dla gospodarczej, osobno dla technicznej itp.

Mając gotową analizę SWOT będziemy mogli przejść go kolejnego etapu naszych prac nad opracowaniem strategii rozwoju gminy, tj. do określenia celów rozwoju i kierunków działań.

Strategia rozwoju gminy – 7 kluczowych kroków:

 1. Strategia rozwoju gminy – co to jest? Diagnoza obszaru
 2. Strategia rozwoju gminy – Analiza SWOT
 3. Strategia rozwoju gminy – cele strategiczne i operacyjne
 4. Strategia rozwoju gminy – kierunki działań i oczekiwane rezultaty
 5. Strategia rozwoju gminy – model struktury funkcjonalno – przestrzennej gminy
 6. Strategia rozwoju gminy – obszary strategicznej interwencji
 7. Strategia rozwoju gminy – system realizacji strategii

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Strategie i plany rozwoju lokalnego

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Usługi Grant Thornton z obszaru: Doradztwo europejskie

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów