Ostatnim zagadnieniem cyklu „Strategia rozwoju gminy”, jest system realizacji strategii. Co powinno znaleźć się w jego opisie?

Strategia musi być dokumentem „żywym”

System realizacji strategii stanowi obowiązkowy element obecnych strategii rozwoju, o których mowa w ustawie o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw.

Jak wspominaliśmy niejednokrotnie w poprzednich artykułach, aby strategia była skutecznym narzędziem zarządzania rozwojem powinna być wdrażana i realizowana. Treść strategii nie może zatem ograniczać się do wskazania celów strategicznych rozwoju, ale powinna pokazywać kierunki działań lub, tam gdzie to jest możliwe, konkretne działania. Działania te muszą być poparte możliwościami i chęcią ich realizacji, również w świetle możliwości ich finansowania.

Czym jest system realizacji strategii rozwoju gminy?

System realizacji strategii to nic innego jak określenie sposobu organizacji procesów wdrażających strategię, w tym:

 • wskazanie podmiotów biorących udział w realizacji strategii, biorąc pod uwagę rolę i kompetencje oraz relacje między nimi,
 • przedstawienie podziału zadań między tymi podmiotami,
 • wskazanie propozycji mechanizmów i narzędzi wdrażania strategii,
 • określenie wytycznych do sporządzania dokumentów wykonawczych,
 • określenie sposobu monitorowania realizacji strategii,
 • ocena trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji strategii.
Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Strategie i plany rozwoju lokalnego
Dowiedz się więcej

Wytyczne do sporządzenia dokumentów wykonawczych

Obowiązkowym elementem systemu realizacji strategii są wytyczne do sporządzania dokumentów wykonawczych, czyli obowiązkowych lub fakultatywnych planów i programów m.in. gminnego programu rewitalizacji, gminnego programu opieki nad zabytkami, planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, planu zrównoważonej mobilności miejskiej. Tego typu dokumenty powinny wpisywać się w zintegrowaną strategię i stanowić niezbędne jej uszczegółowienie. Dlatego też strategia powinna odnieść się do planów i programów, np. ocenić aktualność obowiązujących dokumentów w kontekście zapisów strategii, wskazać dokumenty przewidziane do sporządzenia lub zmiany wraz w ogólnymi wytycznymi w zakresie ich treści wynikającymi ze strategii.

System realizacji strategii to sukcesywne i skoordynowane wykonywanie zaplanowanych w niej działań, które w efekcie mają doprowadzić do zrealizowania celów w niej określonych.

Jasne określenie podmiotów odpowiedzialnych za realizację założeń strategii i przypisanie im konkretnych zadań do wykonania, a także wskazanie sposobów monitorowania realizacji strategii oraz wytycznych do sporządzenia dokumentów wykonawczych jest ostatnim elementem dobrze opracowanej strategii, stanowiącej swoistą instrukcję postępowania w zakresie rozwoju lokalnej społeczności.

Strategia rozwoju gminy – 7 kluczowych kroków:

 1. Strategia rozwoju gminy – co to jest? Diagnoza obszaru
 2. Strategia rozwoju gminy – Analiza SWOT
 3. Strategia rozwoju gminy – cele strategiczne i operacyjne
 4. Strategia rozwoju gminy – kierunki działań i oczekiwane rezultaty
 5. Strategia rozwoju gminy – model struktury funkcjonalno – przestrzennej gminy
 6. Strategia rozwoju gminy – obszary strategicznej interwencji
 7. Strategia rozwoju gminy – system realizacji strategii

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Strategie i plany rozwoju lokalnego

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Usługi Grant Thornton z obszaru: Doradztwo europejskie

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów