fbpx

GrantThornton

Strategie i plany rozwoju lokalnego

Treść artykułu

Doradcy Grant Thornton pomagają podmiotom samorządowym w opracowywaniu strategii rozwoju jednostek samorządowych różnych szczebli oraz programów rewitalizacji.

Strategie i plany są dokumentami wytyczającymi kierunki rozwoju danej jednostki. Dlatego też dobrze opracowany dokument strategiczny stanowi niezwykle cenną pomoc przy realizacji planowanych działań, zmierzających do osiągnięcia zakładanych celów.

Strategie i plany rozwoju

Opracowując strategie i plany rozwoju wykorzystujemy narzędzia metod planowania strategicznego, takie jak: metoda ekspercka, analiza SWOT, metoda aktywnego planowania strategicznego oraz metody pośrednie – technika „burzy mózgów”, warsztaty planowania strategicznego, konsultacje społeczne.

Przygotowany przez nas dokument składa się z:

 • Części diagnostycznej– prezentującej diagnozę aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej i przestrzennej danej jednostki oraz analizę strategiczną SWOT
 • Części programowej– określającej misję, wizję i cele rozwoju oparte na zidentyfikowanych obszarach problemowych, kierunki działań i planowane przedsięwzięcia, potencjalne źródła finansowania inwestycji oraz procedurę wdrażania, monitorowania i ewaluacji strategii

Część diagnostyczna dokumentu jest opracowywana na podstawie badań metodą desk research, obejmującą dane pierwotne i dane wtórne dotyczące stanu istniejącego jednostki. Dane zastane wraz z bieżącą informacją statystyczną umożliwiają przeprowadzenie analizy stanu faktycznego.

Ważne

W ramach pracy nad dokumentem strategii organizowane są spotkania warsztatowe, w których udział biorą przedstawiciele samorządu, mieszkańcy, przedstawiciele sfery biznesu i organizacji pozarządowych oraz lokalni inicjatorzy społeczni. Celem spotkań jest podjęcie dyskusji nt. bieżących problemów, wyznaczenia kierunków rozwoju oraz dokonanie wyboru najważniejszych przedsięwzięć, które powinny zostać zrealizowane w okresie obowiązywania strategii.

Uzupełnieniem powyższych metod pracy są badania ankietowe przeprowadzone wśród mieszkańców nt. aktualnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Badania te przeprowadzane są równolegle z toczącymi się pracami nad opracowaniem diagnozy i stanowią punkt wyjścia do rozmów podczas organizowanych warsztatów.

Strategia rozwoju gminy – 7 kluczowych kroków:

 1. Strategia rozwoju gminy – co to jest? Diagnoza obszaru
 2. Strategia rozwoju gminy – Analiza SWOT
 3. Strategia rozwoju gminy – cele strategiczne i operacyjne
 4. Strategia rozwoju gminy – kierunki działań i oczekiwane rezultaty
 5. Strategia rozwoju gminy – model struktury funkcjonalno – przestrzennej gminy
 6. Strategia rozwoju gminy – obszary strategicznej interwencji
 7. Strategia rozwoju gminy – system realizacji strategii

Programy rewitalizacji

Rewitalizacja jest ważną częścią myślenia o rozwoju miasta czy gminy i powinna stać się kluczowym programem społecznym i gospodarczym w odniesieniu do zidentyfikowanych tam obszarów problemowych. Służy podniesieniu atrakcyjności danego obszaru dla podmiotów gospodarczych, jak również wsparciu rozwoju kapitału społecznego oraz podniesieniu jakości życia mieszkańców. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych powinna mieć charakter złożony i interdyscyplinarny, dlatego kluczowe jest prowadzenie zintegrowanych, czyli równoległych i wzajemnie uzupełniających się działań w wielu sferach.

Zidentyfikowanie obszarów problemowych o negatywnych zjawiskach natury społecznej, gospodarczej, przestrzennej, środowiskowej i funkcjonalnej oraz wskazanie potencjalnych sposobów ich zniwelowania w kontekście nadania tym obszarom nowej jakości funkcjonalnej i zapewnienia warunków do ich zrównoważonego rozwoju nastąpi w Lokalnych/Gminnych Programach Rewitalizacji, do opracowania których są zobowiązane wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, chcące prowadzić procesy rewitalizacyjne.

Efektywność energetyczna

Celem usługi jest dostarczenie naszym klientom obsługi w zakresie poprawy efektywności energetycznej oraz wyszukiwania źródeł finansowania projektów proekologicznych wraz z opracowaniem niezbędnych dokumentów i analiz.

 • Wykonaniem planów gospodarki niskoemisyjnej
 • Inwentaryzacjami oraz analizami ekonomiczno–ekologicznymi
 • Wykonywanie analiz i audytów efektywności energetycznej obiektów i instalacji
 • Wyszukiwaniem i doradztwem w wyborze źródeł finansowania projektów proekologicznych
 • Przygotowywaniem wniosków do przedsięwzięć związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
Zobacz prezentację

Partnerstwo Publiczno Prywatne

Partnerstwo publiczno-prywatne polega na współpracy sektora prywatnego i publicznego – założeniem jest osiągnięcie obopólnych korzyści zarówno społecznych, jak i komercyjnych. Jego istotę stanowi wykonanie usługi tradycyjnie przypisywanej do sektora publicznego.

Celem usługi partnerstwa publiczno-prywatnego jest wsparcie władz samorządowych w realizacji przedsięwzięć o charakterze publicznym, które wymagają zaangażowania kapitału lub kompetencji partnera prywatnego. Eksperci Grant Thornton zapewnią uzyskanie lepszego wskaźnika korzyści, wypracowanego dzięki wykorzystaniu kompetencji sektora prywatnego i przydzieleniu ryzyka stronie, która najlepiej potrafi nim zarządzać.

Zakres usługi

 • Przygotowanie strategii działań
 • Analiza i wskazanie optymalnego sposobu realizacji projektu
 • Przygotowanie oferty dla inwestorów (w tym dokumentacji przetargowej)
 • Organizacja przetargu
 • Wdrożenie programu monitorowania wyników
 • Ocena ofert, wybór partnera oraz negocjowanie kontraktu
 • Nadzór realizacji projektu w aspekcie finansowym
 • Eksperci Grant Thornton na bieżąco uczestniczą w realizacji całego projektu, doradzając przy podejmowaniu kluczowych decyzji i zapewniając całemu procesowi PPP sprawny i korzystny dla zainteresowanych stron przebieg

Inne artykuły z kategorii: Strategie i plany rozwoju lokalnego Zobacz wszystkie

Usługi Grant Thornton z obszaru: Doradztwo europejskie

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Najczęściej czytane