Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej, to relatywnie nowy rodzaj zwolnienia, funkcjonujący w prawie pracy od kwietnia 2023 roku. Poniżej kluczowe informacje na jego temat.

Pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika. Z tego uprawnienia mogą skorzystać pracownicy, czyli osoby zatrudnione na podstawie: umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Kiedy należy się zwolnienie w przypadku działania „siły wyższej” i na ile dni?

Żeby skorzystać ze zwolnienia od pracy z tytułu działania siły wyższej, łącznie muszą być spełnione następujące warunki:

  • powodem zwolnienia jest działanie siły wyższej,
  • dotyczy pilnych spraw rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem,
  • niezbędna jest natychmiastowa obecność

Ważny fragment

Ważne! Siła wyższa nie została precyzyjnie zdefiniowana w Kodeksie pracy. W praktyce jest rozumiana jako zjawisko nadzwyczajne i nagłe oraz spowodowana chorobą lub wypadkiem, dotyczące spraw rodzinnych pracownika i wymagające jego natychmiastowej obecności. Takie, któremu nie można było zapobiec, a pracownik nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Zwolnienie w przypadku działania siły wyższej przysługuje pracownikom w wymiarze 2 dni lub 16 godzin, z zachowaniem prawa do 50% wynagrodzenia obliczanego jak wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego.

W przypadku pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy wymiar zwolnienia powinien być ustalony proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika (niepełną godzinę zwolnienia od pracy należy zaokrąglić w górę do pełnej godziny).

Google news

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie, podatkach i księgowości! Zaobserwuj nas w Wiadomościach Google

Pobierz informator: Pracownicze uprawnienia rodzicielskie 2024 – urlopy, świadczenia, wnioski

Czy pracodawca musi udzielić urlopu z powodu działania siły wyższej i jak o niego wnioskować?

Pracodawca ma obowiązek udzielenia tego zwolnienia na wniosek pracownika zgłoszony najpóźniej w dniu korzystania z tego zwolnienia, w terminie wskazanym przez pracownika. Tak jak w przypadku urlopu na żądanie, pracownik może wnioskować o ww. urlop w każdej dostępnej formie.

Ważny fragment

Ważne! Przepisy art. 1864 Kodeksu pracy nakładają na pracodawcę obowiązek dopuszczenia pracownika do pracy po powrocie z omawianego zwolnienia na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe – na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu, na warunkach nie mniej korzystnych od tych, które obowiązywałyby, gdyby pracownik nie korzystał z tego urlopu.

Ile wynosi wynagrodzenie za czas zwolnienia w przypadku działania siły wyższej?

Tak, zwolnienie z powodu działania siły wyższej jest płatne, ale pracownik zachowuje prawo do połowy wysokości wynagrodzenia. Zasady te reguluje rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 29 maja 1996 r. (w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy, Dz.U. 2017, poz. 927). Zgodnie z nim, czas zwolnienia uprawnia pracownika do wynagrodzenia w wysokości połowy wynagrodzenia, przy obliczeniu którego stosuje się zasady obowiązujące przy kalkulowaniu wynagrodzenia za urlop, z tym że składniki pensji ustalane w wysokości przeciętnej oblicza się z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy.

 

Skorzystaj z naszych usług z zakresu: Outsourcing kadr i płac
Dowiedz się więcej

Jak liczyć czas przysługującego zwolnienia na okoliczność siły wyższej?

Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej może być wykorzystane w dniach lub godzinach – wybór sposobu korzystania zależy od pracownika i jest określany w pierwszym wniosku oraz jest wiążący do końca roku (także w przypadku zmiany pracodawcy). Jeśli pracownik korzysta z tego zwolnienia w dniach, zmiana wymiaru czasu pracy nie wpływa na wymiar tego świadczenia (zwolnienie w dniach udzielane jest na pełne dni pracy, niezależnie od liczby godzin przepracowywanych w danym dniu). Jeśli natomiast pracownik korzysta z niego w godzinach, a dojdzie do zmiany wymiaru jego czasu pracy, wówczas konieczne będzie przeliczenie godzin zwolnienia (gdy np. zmienił 1 etat na 1/2 etatu, wtedy będzie trzeba uwzględnić wykorzystane już godziny zwolnienia przy dotychczasowym wymiarze etatu).

AUTORKA: Honorata Zakrzewska-Krzyś, Outsourcing kadr i płac

Purpurowy informator Pracownicze uprawnienia rodzicielskie

Świadczenia i urlopy przysługujące matkom i ojcom zatrudnionym w ramach stosunku pracy

Zobacz wideo:

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Outsourcing kadr i płac

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Marta Pypłacz

Senior Menedżer

Skontaktuj się

Marta Pypłacz

Senior Menedżer

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Usługi Grant Thornton z obszaru: Outsourcing kadr i płac

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów