Jaki staż pracy uprawnia do skorzystania z urlopu wychowawczego? Czy urlop ten jest płatny? Na jaki okres jest udzielany i czy można go podzielić na części? Jak wnioskować o urlop wychowawczy i czy można pracować w czasie jego trwania? Na te i inne pytania odpowiadamy poniżej.

Pracownik będący rodzicem bądź opiekunem dziecka, mający w swojej zawodowej historii przepracowane co najmniej 6 miesięcy, ma prawo do urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Co wlicza się do 6 miesięcy zatrudnienia? Wszystkie okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Nie mają tutaj znaczenia ani przerwy między okresami tego zatrudnienia, ani liczba pracodawców, ani wymiar czasu pracy.

Kluczowe informacje o urlopie wychowawczym

Urlop wychowawczy jest urlopem niepłatnym – za jego okres nie przysługuje wynagrodzenie od pracodawcy.

Od momentu złożenia przez pracownika wniosku o urlop wychowawczy, do dnia zakończenia tego urlopu, pracodawca nie może z nim rozwiązać umowy o pracę. Dopuszczalne to jest jedynie w sytuacji, gdy pracodawca ogłosi upadłość lub likwidację lub gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Podczas urlopu wychowawczego, jeżeli pracownik nie ma innych tytułów do ubezpieczeń, podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu i zdrowotnemu, a składki opłaca za niego budżet państwa, za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Po zakończeniu urlopu wychowawczego pracodawca powinien dopuścić wracającego pracownika do pracy na dotychczasowym stanowisku, bądź – jeżeli nie jest to możliwe – na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu, odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem nie niższym od wynagrodzenia przysługującego mu w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed tym urlopem.

Ważny fragment

Jeżeli w trakcie urlopu wychowawczego pracownica zajdzie w ciążę i urodzi kolejne dziecko, nie nabędzie ani prawa do zasiłku chorobowego z tytułu niezdolności do pracy w okresie ciąży, ani do urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego. W takiej sytuacji zyska jedynie prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego.

Na jaki okres i w ilu częściach może zostać udzielony urlop wychowawczy?

Co do zasady maksymalny wymiar urlopu wychowawczego wynosi 36 miesięcy i uprawniony do niego pracownik może go wykorzystać do końca roku kalendarzowego, w którym jego dziecko ukończy 6 rok życia. Planując urlop wychowawczy trzeba jednak pamiętać o kilku istotnych kwestiach, opisanych poniżej.

Jeżeli dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopień niepełnosprawności i wymaga osobistej opieki (warunek niezbędny), pracownikowi wnioskującemu o urlop wychowawczy przysługuje dodatkowy wymiar tego urlopu o długości kolejnych 36 miesięcy do wykorzystania do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Urlop wychowawczy przysługuje łącznie obojgu rodzicom lub opiekunom dziecka. „Łącznie” oznacza, że w sumie nie można wykorzystać więcej, niż 36 miesięcy urlopu wychowawczego. Dla przykładu –oboje rodziców może wykorzystać po 18 miesięcy urlopu wychowawczego, bądź jeden rodzic 6 miesięcy, a drugi maksymalnie 30 miesięcy. Dopuszczalna jest oczywiście każda inna konfiguracja, która nie przekroczy łącznie 36 miesięcy. Z urlopu można korzystać naprzemiennie, bądź jednocześnie. Dodatkowo – z urlopu wychowawczego można korzystać niezależnie od tego, czy drugi rodzic dziecka w tym samym czasie korzysta z urlopu macierzyńskiego bądź rodzicielskiego.

Urlopu wychowawczego nie trzeba wykorzystywać w całości od razu – aż 5 razy można wnioskować o poszczególne części tego urlopu. Na każdą z części urlopu wychowawczego trzeba jednak złożyć odrębny wniosek (w postaci papierowej lub elektronicznej).

Uwaga! Jako że można wykorzystać maksymalnie 5 części urlopu wychowawczego, to jeśli w trakcie tych 5 części nie zostanie wykorzystany cały dostępny wymiar urlopu (36 miesięcy), wówczas pozostała część przepadnie. Jeśli na przykład pracownik złoży 5 wniosków o urlop wychowawczy, a każdy z nich opiewał na 6 miesięcy (w sumie 30 miesięcy), to nie ma możliwości złożenia szóstego wniosku o pozostałą część urlopu wychowawczego – te pół roku przepadnie.

Google news

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie, podatkach i księgowości! Zaobserwuj nas w Wiadomościach Google

Pobierz informator: Pracownicze uprawnienia rodzicielskie 2024 – urlopy, świadczenia, wnioski

Jeden miesiąc urlopu wychowawczego przysługuje wyłącznie drugiemu rodzicowi/opiekunowi

Jeden miesiąc urlopu wychowawczego zarezerwowany jest do wyłącznego wykorzystania przez drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka. Co to oznacza w praktyce? To, że w sytuacji, gdy rodzic (lub opiekun) chce wykorzystać urlop wychowawczy samodzielnie, ma prawo jedynie do 35 miesięcy urlopu wychowawczego, a ten jeden miesiąc, jeżeli nie zostanie wykorzystany przez drugiego z rodziców lub opiekunów, przepadnie. Zasada ta dotyczy również dodatkowego urlopu wychowawczego na dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub stopień niepełnosprawności. Jedynymi sytuacjami, w których rodzic lub opiekun dziecka może wykorzystać pełne 36 miesięcy urlopu wychowawczego (bądź 2 x 36 miesięcy, w przypadku sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności lub stopień niepełnosprawności) są przypadki, gdy:

 • drugi rodzic dziecka nie żyje;
 • drugiemu rodzicowi dziecka nie przysługuje władza rodzicielska;
 • drugi rodzic dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej albo taka władza uległa ograniczeniu lub zawieszeniu;
 • wnioskujący jest jedynym opiekunem dziecka.

Jakie są zasady wnioskowania o urlop wychowawczy?

Aby urlop wychowawczy został udzielony, należy o niego zawnioskować (w postaci papierowej lub elektronicznej) aktualnemu pracodawcy. Należy przy tym pamiętaj o poniższych zasadach.

Pracodawca musi uwzględnić wniosek złożony minimum 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu wychowawczego, gdy są do niego dołączone wymagane dokumenty (o których dalej). Równocześnie złożenie wniosku bez zachowania terminu 21 dni (czyli na przykład 20 lub 5 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu wychowawczego) oznacza, że pracodawca nie musi zgodzić się na wskazany przez wnioskodawcę termin rozpoczęcia urlopu – może go udzielić dopiero z dniem upływu 21 dni od dnia złożenia wniosku.

Istnieje możliwość wycofania złożonego wniosku o urlop wychowawczy, jednak nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem tego urlopu. Należy wówczas złożyć pracodawcy stosowne oświadczenie – w postaci papierowej lub elektronicznej.

Jeżeli w trakcie przebywania na urlopie wychowawczym pracownik chce zrezygnować z dalszej jego części, ma do tego prawo – może to zrobić w dowolnej chwili, nawet z dnia na dzień, jednak w takiej sytuacji pracodawca musi wyrazić na to zgodę. Jeżeli pracodawca nie wyrazi zgody na nagłe zakończenie urlopu wychowawczego, należy złożyć stosowny wniosek w zwykłym trybie, tj. najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy – w takiej sytuacji pracodawca musi wyrazić na to zgodę.

Skorzystaj z naszych usług z zakresu: Outsourcing kadr i płac
Dowiedz się więcej

Jakie dokumenty są potrzebne do skorzystania z urlopu wychowawczego?

Pracownik chcący skorzystać z urlopu wychowawczego – jak już wspominaliśmy – musi o niego zawnioskować swojemu aktualnemu pracodawcy. Aby to zrobić skutecznie, i aby pracodawca był w stanie dokładnie określić do jakiego wymiaru urlopu wychowawczego pracownik ma prawo, potrzebne są następujące dokumenty:

1. wniosek o urlop wychowawczy (złożony w postaci papierowej lub elektronicznej), zawierający:

 • imię i nazwisko wnioskodawcy,
 • imię i nazwisko dziecka, na które składany jest wniosek o urlop wychowawczy lub jego część,
 • okres, na który ma zostać udzielony urlop wychowawczy lub jego część na wskazane dziecko,
 • okres urlopu wychowawczego, który dotychczas został wykorzystany na dane dziecko (przez wnioskodawcę oraz drugiego rodzica lub opiekuna dziecka) – jest to niezbędne dla określenia ile urlopu wychowawczego jeszcze przysługuje wnioskodawcy,
 • liczba części urlopu wychowawczego, z których dotychczas skorzystano na dane dziecko (łącznie przez oboje rodziców i/lub opiekunów) – pozwoli ustalić ile jeszcze części urlopu wychowawczego pozostało do wykorzystania;

  2. oświadczenie wnioskodawcy o braku zamiaru korzystania przez drugiego rodzica albo opiekuna dziecka z urlopu wychowawczego przez okres wskazany w składanym wniosku albo informacja o okresie, w którym drugi rodzic/opiekun dziecka zamierza korzystać z urlopu wychowawczego w okresie objętym składanym wnioskiem; oświadczenie to nie jest wymagane w razie ograniczenia drugiemu rodzicowi/pozbawienia drugiego rodzica władzy rodzicielskiej albo ograniczenia lub zwolnienia z opieki drugiego opiekuna dziecka, jednak wówczas potrzebna jest kopia prawomocnego orzeczenia sądu o ograniczeniu albo pozbawieniu drugiego rodzica władzy rodzicielskiej albo o ograniczeniu lub zwolnieniu z opieki drugiego opiekuna dziecka, względnie potrzebne są dokumenty lub oświadczenie wnioskodawcy, że zachodzą niedające się usunąć przeszkody do uzyskania informacji od drugiego rodzica lub opiekuna dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku albo o okresie, w którym drugi rodzic lub opiekun dziecka zamierza korzystać z urlopu wychowawczego w okresie objętym wnioskiem;

  3. jeżeli dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopień niepełnosprawności – kopia prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecka, na które ma być udzielony urlop wychowawczy, w przypadku, gdy wnioskodawca chce skorzystać z dodatkowego urlopu wychowawczego;

  4. w przypadku wnioskowania o udzielenie urlopu wychowawczego w wymiarze 36 miesięcy albo o udzielenie części urlopu wychowawczego, której wymiar – łącznie z dotychczas wykorzystanym urlopem – wyniesie 36 miesięcy, mogą być dodatkowo potrzebne również poniższe dokumenty:

  • skrócony odpis aktu zgonu drugiego rodzica dziecka – jeżeli dotyczy, albo
  • kopia prawomocnego orzeczenia sądu o ubezwłasnowolnieniu drugiego rodzica dziecka, albo dokument potwierdzający niepełnoletność drugiego rodzica dziecka, gdy rodzice nie są małżeństwem, albo kopia prawomocnego orzeczenia sądu o ustaleniu ojcostwa, w którym sąd nie przyznał ojcu władzy rodzicielskiej – jeżeli dotyczy, albo
  • kopia prawomocnego orzeczenia sądu o pozbawieniu drugiego rodzica władzy rodzicielskiej, albo o jej ograniczeniu lub zawieszeniu – jeżeli dotyczy, albo
  • kopia prawomocnego orzeczenia sądu o przyznaniu opieki nad dzieckiem jednemu opiekunowi, albo zwolnieniu drugiego opiekuna z opieki – jeżeli dotyczy.

   Co z urlopem wypoczynkowym za okres urlopu wychowawczego?

   Ustalenie wymiaru urlopu wypoczynkowy po urlopie wychowawczym zależy od tego, w jakim okresie dany pracownik korzystał z urlopu wychowawczego. Obowiązują poniższe zasady:

   • jeżeli urlop wychowawczy rozpoczął się później niż 1 stycznia danego roku, to niezależnie od tego, czy pracownik wróci do pracy po urlopie wychowawczym jeszcze w tym samym roku kalendarzowym, czy też już w kolejnym, za bieżący rok przysługuje mu pełen wymiar urlopu – nie pomniejsza się go proporcjonalnie o miesiące, w których przebywał na urlopie wychowawczym;
   • jeżeli urlop wychowawczy trwa w dniu 1 stycznia danego roku i będzie trwał cały rok kalendarzowy, tj. do 31 grudnia, to za ten rok pracownikowi nie przysługuje urlop wypoczynkowy;
   • jeżeli urlop wychowawczy trwa w dniu 1 stycznia danego roku i w danym roku pracownik wróci do pracy, wymiar urlopu wypoczynkowego za ten rok zostanie mu naliczony proporcjonalnie do okresu zatrudnienia pozostałego do końca roku.

   Jakie są zasady korzystania z obniżonego wymiaru czasu pracy podczas urlopu wychowawczego?

   W okresie, w którym pracownik ma prawo do urlopu wychowawczego (czyli w sytuacji, gdy na przykład nie wykorzystał go w ogóle lub pozostała mu jego część, ale nadal ma prawo do skorzystania z niego), może zawnioskować u swojego pracodawcy o obniżenie wymiaru czasu pracy (nie niższego, niż ½ etatu), a pracodawca musi uwzględnić taki wniosek. W okresie od dnia złożenia takiego wniosku do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy (nie dłużej jednak niż łącznie przez 12 miesięcy) pracodawca nie może rozwiązać z nim umowy o pracę (wyjątkiem jest ogłoszenie przez pracodawcę upadłości lub likwidacji lub rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika).

   Aby skorzystać z obniżonego wymiaru czasu pracy należy co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy złożyć swojemu pracodawcy:

   • wniosek – w postaci papierowej lub elektronicznej (z imieniem i nazwiskiem wnioskodawcy, imieniem i nazwiskiem dziecka, na które ma być udzielony urlop wychowawczy, ze wskazaniem okresu, w którym pracownik chce wykonywać pracę w obniżonym wymiarze czasu pracy oraz ze wskazaniem wymiaru czasu pracy),
   • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub zagraniczny dokument potwierdzający urodzenie dziecka wydany przez uprawniony organ dokonujący rejestracji urodzenia w danym kraju albo kopie tych dokumentów; zagraniczny dokument potwierdzający urodzenie dziecka powinien zostać przetłumaczony na język polski, chyba że został wydany na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw – stron umów międzynarodowych w zakresie zabezpieczenia społecznego, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, w językach urzędowych tych państw,
   • oświadczenie o okresie, w którym dotąd wnioskodawca wykonywał pracę w obniżonym wymiarze czasu, gdy był uprawniony do urlopu wychowawczego.

   Jeżeli pracownik wcześniej skorzystał już z części urlopu wychowawczego, ale nadal ma do dyspozycji określony wymiar tego urlopu, wówczas może korzystać z obniżonego wymiaru czasu pracy – przez okres odpowiadający pozostałemu do wykorzystania wymiarowi urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia.

   Ważny fragment

   UWAGA! Korzystanie z obniżonego wymiaru czasu pracy nie obniża pozostałego wymiaru urlopu wychowawczego – zostało to doprecyzowane w Kodeksie pracy w 2023 roku.

   Czy można pracować podczas urlopu wychowawczego?

   Podczas urlopu wychowawczego można podjąć pracę zarobkową, jednak należy wówczas pamiętać o dwóch istotnych kwestiach:

   • dodatkowe zajęcie nie może zakłócać opieki nad dzieckiem – musi umożliwiać sprawowanie osobistej opieki na dzieckiem (taki jest cel urlopu wychowawczego) – jeżeli zostanie to zakłócone, pracodawca ma prawo wezwać pracownika do pracy;
   • jeżeli pracownik podejmie pracę zarobkową u innego pracodawcy, powinien poinformować o tym pracodawcę, u którego korzysta z urlopu wychowawczego – jest to istotne pod kątem ubezpieczeń społecznych.
   Skorzystaj z naszych usług z zakresu: Outsourcing kadr i płac
   Dowiedz się więcej

   Czy pracownik wracający z urlopu wychowawczego ma prawo do wykorzystania urlopu wypoczynkowego?

   Urlop wychowawczy, przysługujący tuż po urlopie macierzyńskim i rodzicielskim, jest uprawnieniem służącym sprawowaniu osobistej opieki nad dzieckiem. Zgodnie z Kodeksem pracy, wymiar urlopu wychowawczego wynosi do 36 miesięcy i można go wykorzystać do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia. Czy jednak w związku z powrotem z urlopu wychowawczego pracownik ma prawo do wykorzystania urlopu wypoczynkowego? W jaki sposób przebywanie na urlopie wychowawczym wpływa na przysługujący wymiar urlopu wypoczynkowego?

   Art. 152 k.p. zakłada, iż „pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego” oraz, że prawa do urlopu nie można się zrzec. W zależności od posiadanego stażu pracy i wykształcenia, wymiar urlopu wynosi odpowiednio 20 lub 26 dni w danym roku kalendarzowym. Równocześnie ustawodawca przewidział pewne wyjątki, które wpływają na proporcjonalne pomniejszenie wspomnianego wyżej wymiaru – wśród nich znajduje się właśnie urlop wychowawczy. Artykuł 1552 § 1 k.p. wskazuje, iż pracownikowi powracającemu do pracy u dotychczasowego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego po trwającym co najmniej 1 miesiąc okresie m.in. urlopu wychowawczego przysługuje urlop wypoczynkowy:

   • w wymiarze proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego – w przypadku zatrudnienia na czas nie krótszy, niż do końca danego roku kalendarzowego;
   • w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym – w razie zatrudnienia na czas krótszy, niż do końca roku kalendarzowego.

   Jeśli natomiast pracownik rozpocznie przebywanie na urlopie wychowawczym już po nabyciu prawa do urlopu w danym roku kalendarzowym, tj. po 1 stycznia, ma on prawo do przysługującego mu pełnego wymiaru urlopu, tj. 20 lub 26 dni.

   Jak nalicza się urlop wypoczynkowy za okres przebywania na urlopie wychowawczym lub w przypadku powrotu z urlopu wychowawczego?

   Możliwe są trzy warianty naliczania urlopu wypoczynkowego w związku z przebywaniem na urlopie wychowawczym lub powrotem z urlopu wychowawczego:

   • urlop wypoczynkowy w pełnym wymiarze – w przypadku rozpoczęcia urlopu wychowawczego po 1 stycznia danego roku kalendarzowego;
   • urlop wypoczynkowy proporcjonalny – w przypadku powrotu do pracy w danym roku kalendarzowym, odpowiednio do czasu trwania umowy (jeśli umowa kończy się wcześniej niż dany rok kalendarzowy) lub czasu pozostałego do końca roku;
   • brak urlopu wypoczynkowego za dany rok kalendarzowy – w przypadku przebywania na urlopie wychowawczym przez cały rok kalendarzowy (czyli od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku).

   Powyższe oznacza, że jeśli na przykład pracownik przebywał na urlopie wychowawczym od 1 stycznia 2021 do 30 kwietnia 2023 roku, wówczas za rok 2021 oraz 2022 nie przysługuje mu prawo do urlopu wypoczynkowego, natomiast za rok 2023 otrzyma urlop wypoczynkowy naliczony proporcjonalnie do końca trwania umowy w tym roku lub zakończenia roku. Gdyby pracownik rozpoczął urlop wychowawczy tylko dzień później, tj. 2 stycznia, miałby prawo do urlopu wypoczynkowego za rok 2021 w przysługującym mu pełnym wymiarze, co z kolei może przyczyniać się do kumulacji urlopu wypoczynkowego.

   Ważny fragment

   WAŻNE! W związku z możliwością podziału urlopu wychowawczego na maksymalnie 5 części – wystarczy jednodniowa przerwa, tj. np. 1 stycznia danego roku, aby uzyskać pełny urlop wypoczynkowy za dany rok. W praktyce może to przyczyniać się do nadużyć pracowniczych i celowego przerywania i wznawiania urlopu wychowawczego.

   Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r., poz. 1465), Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków

   Purpurowy informator Pracownicze uprawnienia rodzicielskie

   Świadczenia i urlopy przysługujące matkom i ojcom zatrudnionym w ramach stosunku pracy

   Pobierz informator

   Zobacz wideo:

   Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

   Świadczymy usługi w zakresie Outsourcing kadr i płac

   Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

   Pole zawiera niedozwolone znaki

   Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

   Skontaktuj się

   Anna Krasoń

   Starszy specjalista ds. kadr i płac

   Specjalizacje

   Skontaktuj się

   Izabela Maindok

   Młodszy specjalista ds. kadr i płac

   Specjalizacje

   Skontaktuj się

   Anna Krasoń

   Starszy specjalista ds. kadr i płac

   Specjalizacje

   Skontaktuj się

   Izabela Maindok

   Młodszy specjalista ds. kadr i płac

   Specjalizacje

   Poproś o kontakt

   Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

   Usługi Grant Thornton z obszaru: Outsourcing kadr i płac

   Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów