Rodzice adopcyjni w Polsce mają prawo do takich samych urlopów związanych z rodzicielstwem, jak rodzice biologiczni. Przysługują im urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlop rodzicielski, wychowawczy oraz ojcowski. Jednak istnieją pewne różnice wynikające z procedury adopcyjnej i wieku przysposabianego dziecka.

W naszym artykule szczegółowo omawiamy, jakie uprawnienia przysługują rodzicom adopcyjnym, jakie formalności muszą spełnić oraz na jakie różnice powinni zwrócić uwagę w porównaniu z rodzicami biologicznymi.

W związku z adopcją dziecka (dzieci) rodzicom tzw. adopcyjnym przysługuje pełne prawo do skorzystania z uprawnień, jakie przysługują rodzicom biologicznym – mają prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, do urlopu rodzicielskiego, urlopu wychowawczego i urlopu ojcowskiego. Mogą także korzystać np. z 2 dni zwolnienia od pracy na podstawie art. 188 Kodeksu pracy. Zdecydowana większość przepisów prawa pracy w zakresie uprawnień rodzicielskich dla biologicznych rodziców jest analogiczna także dla rodziców adopcyjnych. Między innymi takie same pozostają:

 • wymiary urlopów związanych z rodzicielstwem – urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu wychowawczego i urlopu ojcowskiego;
 • wysokość podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego;
 • sposób łączenia urlopu rodzicielskiego przez oboje rodziców;
 • liczba części urlopu rodzicielskiego oraz urlopu wychowawczego.
Przyjęcie dziecka na wychowanie – co oznacza?

Ustawodawca nie definiuje nigdzie pojęcia „przyjęcie dziecka na wychowanie”. Zgodnie jednak z wyrokami Sądu Najwyższego (np. z 4 czerwca 2012 r., I PK 4/12) o przyjęciu na wychowanie decyduje faktyczne sprawowanie opieki nad dzieckiem. Sąd Najwyższy stwierdził w nim dokładnie, że przyjęcie dziecka na wychowanie oznacza „stałe sprawowanie pieczy nad dzieckiem, polegające na opiece nad nim, przekazywaniu mu wiedzy, zapewnieniu osiągnięcia rozwoju fizycznego i psychicznego oraz doprowadzeniu do samodzielności. Przyjęcie na wychowanie oznacza również podejmowanie w imieniu dziecka istotnych decyzji związanych z jego egzystencją, edukacją i procesem wychowawczym”, a zatem w istocie przejęcie odpowiedzialności za proces wychowawczy.

W procesie adopcyjnym momentem przyjęcia dziecka na wychowanie jest zazwyczaj zamieszkanie dziecka u przyszłych rodziców adopcyjnych – odbywa się to po powierzeniu przez Sąd Opiekuńczy pieczy nad dzieckiem przyszłym rodzicom adopcyjnym. Przyjęcie dziecka na wychowanie (przejęcie pieczy) odbywa się zazwyczaj przed orzeczeniem dotyczącym przysposobienie dziecka.

Skąd się biorą różnice w uprawnieniach rodziców adopcyjnych i biologicznych?

Różnice w zakresie uprawnień rodzicielskich, na które należy zwrócić uwagę w przypadku przysposobienia dziecka, wynikają przede wszystkim z dwóch kwestii:

 • brak porodu, którego data determinuje początkową datę urlopu macierzyńskiego;
 • wieku przysposabianego dziecka, który niejednokrotnie jest wyższy, niż graniczny określający dla rodziców biologicznych datę końcową urlopu rodzicielskiego czy ojcowskiego.

Rodzice adopcyjni i biologiczni – różnice w urlopie rodzicielskim

Różnice w urlopie rodzicielskim, który przysługuje rodzicom adopcyjnym, w stosunku do urlopu rodzicielskiego dla rodziców biologicznych, są przedstawione poniżej.

 1. Z urlopu rodzicielskiego pracownicy mogą skorzystać do ukończenia przez dziecko 14 roku życia.
 2. Pracownicy, którzy przyjęli na wychowanie dziecko w wieku do ukończenia 14 roku życia i wykorzystali 9 tygodni urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego (czyli w sytuacji, gdy w trakcie trwania urlopu dziecko kończy wiek 14 lat), mają prawo do 38 tygodni urlopu rodzicielskiego.
 3. Pracownicy, którzy przyjęli na wychowanie dziecko w wieku do ukończenia 14 roku życia i wykorzystali 9 tygodni urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego (czyli w sytuacji, gdy w trakcie trwania urlopu dziecko kończy wiek 14 lat), w przypadku dziecka posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, mają prawo do urlopu rodzicielskiego w celu sprawowania opieki nad tym dzieckiem w wymiarze do 62 tygodni urlopu rodzicielskiego.

Do wniosku o udzielenie rodzicowi adopcyjnemu urlopu rodzicielskiego lub jego części, należy dołączyć oświadczenie o dacie przyjęcia dziecka (dzieci) na wychowanie oraz kopię wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka (dzieci), zawierającego datę urodzenia dziecka (dzieci) z poświadczeniem sądu opiekuńczego o dacie wystąpienia do sądu, lub zaświadczenie sądu opiekuńczego o dacie wystąpienia do sądu o przysposobienie dziecka (dzieci), zawierające datę urodzenia dziecka (dzieci).

Google news

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie, podatkach i księgowości! Zaobserwuj nas w Wiadomościach Google

Rodzice adopcyjni i biologiczni – różnice w urlopie ojcowskim

Jeśli chodzi o różnice w urlopie ojcowskim, który przysługuje adopcyjnemu ojcu, w stosunku do urlopu ojcowskiego w przypadku ojca biologicznego, są one dwojakie.

 1. Ojciec przysposobionego dziecka ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodniu, nie dłużej niż do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 14 roku życia.
 2. Do wniosku o udzielenie ojcu adopcyjnemu urlopu ojcowskiego lub jego części należy dołączyć kopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez ubezpieczonego, płatnika składek albo Zakład Ubezpieczeń Społecznych) prawomocnego postanowienia sądu o przysposobieniu dziecka.

Pobierz informator: Pracownicze uprawnienia rodzicielskie 2024 – urlopy, świadczenia, wnioski

Skorzystaj z naszych usług z zakresu: Outsourcing kadr i płac
Dowiedz się więcej

Rodzice adopcyjni i biologiczni – różnice w urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego

Różnice między urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego dla rodziców adopcyjnych, w stosunku do urlopu macierzyńskiego przysługującego rodzicom biologicznym, są różnorakie. Poniżej kluczowe informacje.

1. Przepisy nie rozstrzygają, który z pracowników ma prawo do tego uprawnienia w sytuacji, w której zarówno adopcyjna matka, jak i adopcyjny ojciec, chcą z nich skorzystać. Uprawnionym jest ten pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia – może więc z niego skorzystać albo matka, albo ojciec przysposabiający dziecko

2. Pracownik przysposabiający dziecko nie ma obowiązku skorzystania z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

3. Z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego pracownik może skorzystać do ukończenia przez dziecko 14 roku życia.

4. Jeżeli pracownik przyjął na wychowanie dziecko w wieku do 14 roku życia i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka, ma on prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w minimalnym wymiarze 9 tygodni. Dotyczy to sytuacji, gdy w trakcie trwania urlopu dziecko kończy wiek 14 lat.

5. Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego jest udzielany na wniosek pracownika i składany w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie 7 dni od dnia przyjęcia dziecka na wychowanie i wystąpienia do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka. Urlop rozpoczyna się w terminie określonym we wniosku pracownika, jednak nie później niż 21 dni od dnia przyjęcia dziecka na wychowanie i wystąpienia do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka.

6. Wniosek o udzielenie pracownikowi urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie i wystąpienia do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka powinien zawierać:

 • imię i nazwisko pracownika;
 • imię i nazwisko oraz datę urodzenia dziecka (dzieci) przyjętego na wychowanie, na które ma być udzielony urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego;
 • wskazanie okresu, na który ma być udzielony urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego;
 • oświadczenie pracownika o dacie przyjęcia dziecka (dzieci) na wychowanie oraz kopię wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka (dzieci), zawierającego datę urodzenia dziecka (dzieci) z poświadczeniem sądu opiekuńczego o dacie wystąpienia do sądu, lub zaświadczenie sądu opiekuńczego o dacie wystąpienia do sądu o przysposobienie dziecka (dzieci), zawierające datę urodzenia dziecka (dzieci).

Uwaga na nieścisłości w datach!

Co wtedy, gdy data złożenia wniosku o urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz data rozpoczęcia tego urlopu nie są zbieżne?

Zgodnie z art. 183 § 6 Kodeksu pracy, urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego dla rodziców adopcyjnych jest udzielany na wniosek składany przez pracownika w terminie 7 dni od dnia przyjęcia dziecka na wychowanie i wystąpienia do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka. Urlop rozpoczyna się w terminie określonym we wniosku pracownika, jednak nie później niż 21 dni od dnia przyjęcia dziecka na wychowanie i wystąpienia do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka.

Powyższy zapis sugeruje, że przyjęcie dziecka na wychowanie oraz wystąpienie do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka są czynnościami jednoczesnymi, odbywającymi się dokładnie w tym samym dniu, od którego to dnia liczony jest później termin na złożenie wniosku o urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz termin rozpoczęcia tego urlopu. W praktyce jednak okazuje się, że nie ma raczej możliwości, aby obydwa powyższe zdarzenia odbyły się w tym samym czasie – często bowiem dzieli je okres nawet kilku tygodni. Dzieje się tak dlatego, że dopiero po złożeniu przez przyszłych rodziców adopcyjnych wniosku do Sądu Opiekuńczego o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka, Sąd (niejednokrotnie po kilku tygodniach od złożenia wniosku) wydaje decyzję o powierzeniu pieczy nad dzieckiem, na której to podstawie przyszli rodzice adopcyjni mogą przyjąć dziecko na wychowanie.

Powstaje zatem pytanie, jak w świetle realiów ustalić terminy, o których mowa w art. 183 § 6 Kodeksu pracy? Jeżeli za datę początkową przyjęlibyśmy datę wystąpienia do Sądu Opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka, to przyszli rodzice nie byliby w stanie wskazać we wniosku daty rozpoczęcia urlopu – kodeksowe „nie później niż 21 od (…)” może przecież w tej sytuacji wypaść albo przed albo po faktycznym przyjęciu dziecka na wychowanie, co mogłoby powodować konieczność rozpoczęcia urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego przed faktycznym przejęciem opieki nad dzieckiem.

Z odsieczą przychodzi Państwowa Inspekcja Pracy, która stoi na stanowisku, że prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego rodzica adopcyjnego powstaje, gdy zostaną spełnione łącznie (ale niekoniecznie jednocześnie) obie przesłanki: przyjęcie dziecka na wychowanie i wystąpienie z wnioskiem do Sądu Opiekuńczego o jego przysposobienie. Dopiero wystąpienie tych dwóch okoliczności uprawnia pracownika do złożenia wniosku o urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego. Jeżeli więc pracownik złożył w Sądzie dokumenty, a po jakimś czasie została wydana decyzja Sądu o powierzeniu pieczy i pracownik rozpoczął faktyczną opiekę nad dzieckiem, to właśnie od dnia rozpoczęcia tej opieki należy liczyć terminy, o których mowa w art. 183 § 6 Kodeksu pracy.

Tym samym prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego może powstać jeszcze przed uprawomocnieniem się postanowienia o przysposobieniu dziecka (jeżeli sąd wyda postanowienie o osobistej styczności przysposabiającego z przysposabianym w formie pieczy nad dzieckiem), jak również z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysposobieniu dziecka, jeżeli sąd wcześniej nie powierzył przysposabiającemu pieczy nad dzieckiem.

Podstawa prawna

 • Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r., poz. 1465)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 8 maja 2023 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Pracy i Polityki Społecznej z 8 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków
 • Ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 • Wyrok Sądu Najwyższego z 4 czerwca 2012 r. (sygn. akt I PK 4/12)
 • Wyrok Sądu Najwyższego z 4 listopada 2009 r. (sygn. akt I UK 142/09)
Purpurowy informator Pracownicze uprawnienia rodzicielskie

Świadczenia i urlopy przysługujące matkom i ojcom zatrudnionym w ramach stosunku pracy

Pobierz informator

Zobacz wideo:

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Outsourcing kadr i płac

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Anna Krasoń

Starszy specjalista ds. kadr i płac

Specjalizacje

Skontaktuj się

Anna Krasoń

Starszy specjalista ds. kadr i płac

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Usługi Grant Thornton z obszaru: Outsourcing kadr i płac

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów