Czy można pracować w czasie urlopów związanych z rodzicielstwem – macierzyńskiego, rodzicielskiego oraz wychowawczego? Jak wygląda możliwość uzyskania dodatkowego przychodu u pracodawcy udzielającego urlopu, a jak u innego?

Praca a urlop macierzyński

W okresie pierwszych 20 tygodni po porodzie, przepisy nie przewidują możliwości podjęcia pracy u aktualnego pracodawcy na podstawie umowy o pracę. Możliwe jest natomiast wykonywanie zleceń lub dzieł, na podstawie odpowiednich umów cywilno-prawnych. W przypadku zawarcia umowy zlecenia, pracownica może dobrowolnie podlegać oskładkowaniu emerytalno-rentowemu z jej tytułu, równocześnie podlegając oskładkowaniu z racji pobierania zasiłku macierzyńskiego. Zasiłek nie stanowi podstawy naliczania składki zdrowotnej, w związku z czym składka zostanie obliczona od wysokości wynagrodzenia za wykonane zlecenie. Dotyczy to zarówno zleceń u głównego, jak i kolejnego pracodawcy. Umowy o dzieło podlegają wyłącznie opodatkowaniu, zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Google news

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie, podatkach i księgowości! Zaobserwuj nas w Wiadomościach Google

Praca podczas urlopu rodzicielskiego

Kodeks pracy przewiduje łączenie urlopu rodzicielskiego z częściowym powrotem do aktywności zawodowej. Wymiar pracy może wynosić wówczas maksymalnie ½ etatu. Zasiłek macierzyński w tym okresie jest proporcjonalnie obniżony, odpowiednio do wymiaru etatu. Następuje także wydłużenie urlopu rodzicielskiego i czasu pobierania zasiłku. Składki emerytalna i rentowa pobierane są z obu tytułów, zaś składka zdrowotna pobierana jest jedynie z tytułu umowy o pracę.

W przypadku łączenia pracy z urlopem rodzicielskim, nie obowiązuje zwolnienie z opłacania składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Istnieje także możliwość podjęcia umowy o dzieło lub zlecenia (u pracodawcy udzielającego urlopu, jak i innego). Kwestia składek wygląda wówczas podobnie, jak w przypadku urlopu macierzyńskiego.

Skorzystaj z naszych usług z zakresu: Outsourcing kadr i płac
Dowiedz się więcej

Pobierz informator: Pracownicze uprawnienia rodzicielskie 2024 – urlopy, świadczenia, wnioski

Zasady podejmowania pracy w trakcie urlopu wychowawczego

Kodeks pracy dopuszcza możliwość świadczenia pracy w trakcie trwania urlopu wychowawczego, zarówno na rzecz aktualnego pracodawcy, innego (nowego) pracodawcy, a także prowadzenie działalności gospodarczej. Wszystkie te formy aktywności zawodowej nie mogą jednak powodować braku możliwości sprawowania opieki nad dzieckiem. Przepisy nie określają wymiaru, w jakim pracownik może pracować, jednakże w praktyce stosuje się maksymalnie ½ etatu. Pracownik pozostający na urlopie wychowawczym, podejmujący zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej, nie korzysta już z finansowania składek emerytalno-rentowych oraz zdrowotnych ze strony budżetu państwa. Składki te odprowadza się z tytułu nowej umowy. Każdą podpisaną przez siebie umowę należy zgłosić swojemu „pierwszemu” pracodawcy.

Ważny fragment

UWAGA! Jeżeli pracodawca poweźmie podejrzenie, że sprawowanie opieki nad dzieckiem nie ma realnie miejsca, zaś pracownik jedynie uchyla się od świadczenia pracy, ma obowiązek w przeciągu 30 dni wezwać pracownika do stawienia się w pracy, w terminie minimum 3 dni od daty wezwania.

Podstawa prawna:

  • Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz ustalania podstawy wymiaru składek osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych – Poradnik ZUS z 3 lutego 2023 r.
  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy,   1821e i Art.  1821f
  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy, art. 1862

AUTORKA: Ewelina Kubiczek, Outsourcing kadr i płac

Purpurowy informator Pracownicze uprawnienia rodzicielskie

Świadczenia i urlopy przysługujące matkom i ojcom zatrudnionym w ramach stosunku pracy

Pobierz informator

Zobacz wideo:

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Outsourcing kadr i płac

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Marta Pypłacz

Senior Menedżer

Skontaktuj się

Marta Pypłacz

Senior Menedżer

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Usługi Grant Thornton z obszaru: Outsourcing kadr i płac

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów