Problematyczne koszty funkcjonowania firmy28.07.2015

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyrokiem z dnia 1 lipca 2015 r. sygn. akt II FSK 144/13 oddalił skargę kasacyjną Spółki akcyjnej, która nie zgadzała się z orzeczeniem WSA w Łodzi w kwestii uznania poniesionych wydatków za koszty podatkowe.

Spółka wskazała, że ponosi wydatki związane z wywiązywaniem się z podstawowych obowiązków wynikających z Kodeksu spółek handlowych, m.in. wydatki związane z organizacją Walnego Zgromadzenia i Akcjonariuszy (m.in. koszty notarialne, wynajmu sali, ogłoszeń w prasie i Monitorze Sądowym i Gospodarczym), z usługami świadczonymi na rzecz Spółki przez Dom Maklerski, a także inne wydatki i koszty, m.in. związane z wypłatą dywidendy (w tym z ciążącymi na Spółce obowiązkami płatnika), koszty opłat pocztowych związanych z wysyłką informacji/deklaracji podatkowych do organów podatkowych oraz do akcjonariuszy, koszty usług doradczych w zakresie obowiązków Spółki, w szczególności jako płatnika na gruncie prawa podatkowego, koszty postępowań sądowych itd. We wniosku  o interpretację wniosła o potwierdzenie, że powyższe wydatki stanowią koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 1 Ustawy CIT.

Zarówno organ wydający interpretacje, jak i sąd administracyjny I i II instancji nie zgodziły się ze stanowiskiem Spółki.

Doradztwo podatkowe

Zapoznaj się z usługą

 

WSA podkreślił, że wydatki w postaci wypłaty dywidendy, jak i koszty związane z jej wypłatą nie stanowią kosztu uzyskania przychodów, bowiem dywidenda wypłacana przez Spółkę nie stanowi wydatku Spółki: „Taka wypłata jest spełnieniem prawa należnego danej osobie za bycia akcjonariuszem, a nie realizacją wolnej woli spółki (podatnika) o takim przeznaczeniu należących do niej środków, które ma na celu osiągniecie, zachowanie lub zabezpieczenie przychodu tejże spółki. Skoro zaś wypłata dywidendy nie jest kosztem uzyskania przychodu po stronie spółki kapitałowej to podobnie kosztem podatkowym nie mogą być koszty związane z jej wypłatą, wskazane w pytaniach spółki skarżącej. Nie są one bowiem poniesione w celu osiągnięcia, zachowania lub zabezpieczenia przychodu spółki (podatnika), lecz mają swój cel w postaci osiągnięcia przychodu przez akcjonariuszy” Na powyższą kwalifikację nie może mieć wpływu fakt, iż czynności Spółki stanowią realizację ustawowych obowiązków. Skonkludowano, że wypłata dywidendy jest wymierną korzyścią dla akcjonariusza za zaangażowanie kapitału, natomiast nie zabezpiecza, jak też nie wpływa na zachowanie źródła przychodu Spółki.

Jednym słowem nie zgodzono się, że poniesienie takich wydatków służy zachowaniu, a także zabezpieczeniu źródła przychodów. Jest to kolejne orzeczenie stwierdzające, że nie każdy wydatek poniesiony w ramach „kosztów funkcjonowania osoby prawnej” stanowi koszt uzyskania przychodów.

 

 Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Artykuły powiązane:

Imprezy integracyjne bez PIT dla(...)

Czytaj więcej →

Kwartalne rozliczanie VAT może przynieść(...)

Czytaj więcej →

Czy Twój kontrahent, do którego(...)

Czytaj więcej →

Część integracyjno-rozrywkowa dla kontrahenta to(...)

Czytaj więcej →

Nagrody w loteriach, alimenty, odszkodowania(...)

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami