Wirtualne biuro to za mało08.07.2014

Prowadząc działalność gospodarczą polegającą na obrocie towarami wrażliwymi pod adresem wirtualnego biura (faktycznie adres do korespondencji), mimo wpłacenia należnej kaucji, można być uznanym za podmiot nieistniejący i zostać wykreślonym z wykazu. Jeśli organ podatkowy, w wyniku czynności sprawdzających, nie może skontaktować się z podatnikiem, wówczas może usnąć go z wykazu podmiotów dokonujących dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do Ustawy VAT, które złożyły kaucję gwarancyjną. 

Taka  konkluzja wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, sygn. akt I SA/Ke 172/14. Zgodnie z art. 105b ust. 1 Ustawy VAT, podmiot dokonujący dostawy tzw. towarów wrażliwych (wyroby stalowe, paliwa, złoto w postaci półproduktu lub proszku), nieposiadający zaległości podatkowych, może złożyć w urzędzie skarbowym kaucję gwarancyjną stanowiącą zabezpieczenie zapłaty podatku w związku z dokonywaniem dostaw tych towarów. Minister Finansów został zobowiązany do prowadzenia w formie elektronicznej wykazu podmiotów dokonujących dostawy takich towarów, które złożyły kaucję gwarancyjną. Wykaz jest ogólnie dostępny. Z kolei zgodnie z art. 105 c ust. 9 pkt 4 Ustawy VAT naczelnik urzędu skarbowego z urzędu usuwa z wykazu podmiot, bez konieczności zawiadamiania go o tym, jeżeli w wyniku podjętych czynności sprawdzających okaże się, że podmiot ten nie istnieje, lub mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z nim albo jego pełnomocnikiem.

Prywatny: Bieżące doradztwo podatkowe

Zapoznaj się z usługą

 

Ustawodawca nie wyjaśnił przesłanek, jakimi kierować się powinien organ przy ustalaniu czy podmiot istnieje, czy też nie. Słowo „istnieć” ( por. Uniwersalny słownik języka polskiego Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2003), oznacza „mieć miejsce w rzeczywistości”. WSA oceniając sprawę stwierdził, że podatnik istniejący, to nie tylko podmiot, który funkcjonuje formalnie, tj. wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowego czy do ewidencji podatników. Podmiot taki musi istnieć również w rzeczywistości, to znaczy realnie prowadzić działalność gospodarczą. Niewątpliwie bowiem, w sferze prawa podatkowego cechą charakterystyczną jest odnoszenie obowiązków podatkowych przede wszystkim do rzeczywistych, a nie tylko formalnych zachowań podmiotów. Dlatego nie można uznać za podmiot istniejący taki, który tylko stwarza formalne pozory istnienia, a który rzeczywiście nie uczestniczy w obrocie prawnym. Jeśli w siedzibie, będącej jednocześnie adresem do korespondencji, organ podatkowy nie stwierdzi przejawów działalności podatnika, mogących potwierdzić jej rzeczywisty byt takich, jak pracownicy, dokumenty, majątek ruchomy – wówczas można mówić o wynajmie jedynie adresu.

Podkreślić trzeba, że powyższe zagadnienie związane jest ze szczególnym uregulowaniem wprowadzonym do przepisów od 1 października 2013 r., tj. solidarnej odpowiedzialności nabywcy za zobowiązania podatkowe zbywcy. M.in. nabywca nie odpowiada solidarnie ze zbywcą jeżeli na dzień dokonania dostawy towarów łącznie były spełnione następujące warunki:
a) podmiot dokonujący dostawy towarów wrażliwych był wymieniony w wykazie,
b) wysokość kaucji gwarancyjnej odpowiadała co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego przypadającej na dostawy towarów dokonane w danym miesiącu na rzecz danego podatnika lub kaucja ta wynosiła co najmniej 3.000.000 zł.

W przypadku wykreślenia zbywcy z wykazu nabywca może zatem odpowiadać za zaległości podatkowe zbywcy w części podatku proporcjonalnie przypadającej na dostawę dokonaną na jego rzecz.

 

 Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Artykuły powiązane:

Obowiązek informacyjny i nowe klauzule(...)

Czytaj więcej →

RODO – czego robić nie(...)

Czytaj więcej →

Przekształcenie umów zawartych przed 22(...)

Czytaj więcej →

30 października dowiemy się, co(...)

Czytaj więcej →

Nowe struktury e-Sprawozdań

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami