fbpx

Treść artykułu

Zdaniem organu podatkowego, jeżeli samochód osobowy został zamówiony na podstawie istniejącej umowy ramowej, określającej szczegółowe warunki leasingu (w tym okresu jej trwania w miesiącach) przed 1 stycznia 2019 r., ale dopiero w 2019 r. wskazano dokładną datę rozpoczęcia i zakończenia używania w umowie indywidualnej – koszty takiego leasingu podlegają limitowaniu dla celów CIT wg zasad obowiązujących od 1 stycznia 2019 r.

Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z 24 kwietnia 2019 r. (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.50.2019.1.MO).

Stan faktyczny sprawy limitowania w kosztach podatkowych

Z wnioskiem o interpretację wystąpiła spółka, która przed 1 stycznia 2019 r. złożyła u leasingodawcy zamówienie na samochody osobowe, które mają zostać dostarczane odpowiednio w 2019 i 2020 r. (leasing operacyjny). W zamówieniu określono szczegółowe parametry dotyczące warunków używania pojazdów, w tym także okres trwania umowy użytkowania poszczególnych samochodów w miesiącach. Samochody są przekazywane spółce na podstawie zawieranych w następstwie złożonych zamówień umów indywidualnych, w których określa się nr rejestracyjny i nr nadwozia pojazdu oraz datę rozpoczęcia i zakończenia trwania umowy leasingu, a podpisanie takich umów indywidualnych następuje w momencie dostarczenia pojazdu.

W takich okolicznościach spółka- zapytała, czy do przedstawionych umów leasingu samochodów osobowych powinna stosować przepisy Ustawy CIT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r. – odpowiedź twierdząca oznaczałaby konieczność limitowania w kosztach podatkowych kosztów leasingu, jeżeli wartość samochodu przekraczałaby 150.000 zł. Spółka stała na stanowisku, że powinna stosować przepisy obowiązujące do końca 2018 r., ponieważ zgodnie z przepisami przejściowymi czynnikiem decydującym o stosowaniu odpowiednich przepisów jest moment zawarcia umowy leasingu lub jej zmiany. W ocenie spółki , do zawarcia umowy doszło już w momencie złożenia zamówienia, ponieważ już w tej chwili określono wszelkie wymagane przepisami uzgodnienia konstytuujące umowę leasingu.

Sprawdź Doradztwo podatkowe Grant Thornton

Określenie momentu zawarcia umowy leasingu

Organ interpretacyjny zgodził się wprawdzie, że aby do konkretnej umowy można było zastosować przepisy Ustawy CIT w brzmieniu obowiązującym do końca 2018 r., muszą zostać spełnione równocześnie trzy poniższe warunki:

  • umowa musi być umową leasingu, umową najmu, umową dzierżawy lub inną umową o podobnym charakterze,
  • umowa musi zostać zawarta przez strony nie później, niż 31 grudnia 2018 r.,
  • przedmiotem umowy musi być samochód osobowy,

lecz uznał, że w przypadku opisanym przez spółkę nie został spełniony drugi z warunków. W ocenie organu podatkowego, właściwa umowa leasingu zostanie zawarta dopiero w momencie podpisania umowy indywidualnej (czyli w tym przypadku w momencie dostarczenia pojazdu) – w tym bowiem momencie zostają dopiero potwierdzone warunki leasingu, w szczególności czas trwania umowy leasingu – z tego należy wnioskować, że, w ocenie organu, nie jest wystarczające wskazanie czasu trwania umowy w miesiącach, lecz wskazanie konkretnych dat rozpoczęcia i zakończenia trwania umowy. W konsekwencji stwierdzono, że spółka do omawianych umów leasingu powinna stosować przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.

Ważny fragment

Dla spółki oznacza to tyle, że jeżeli wartość samochodu będzie przekraczać 150.000 zł, wówczas nie rozliczy w kosztach podatkowych nadwyżki wartości rat leasingowych ponad tę kwotę.

Dla rozstrzygnięcia, który stan prawny należy stosować w przypadku danej umowy leasingu samochodu kluczowe jest ustalenie, kiedy doszło do zawarcia umowy, co okazuje się nieoczywiste w sytuacji gdy ustalenia z leasingodawcą dokonywane są etapowo. Wydaje się, że Dyrektor KIS zbyt restrykcyjnie podszedł do kwestii określania w umowie leasingu czasu jej trwania – zdaniem organu, określenie czasu trwania umowy w miesiącach jest niewystarczające dla uznania umowy leasingu za skutecznie zawartej, gdyż koniecznym jest wskazanie konkretnych dat. Z pewnością warto przeanalizować zawarte na przełomie roku umowy leasingu samochodów osobowych, których wartość przekracza 150.000 zł – kwestia stosowania odpowiednich przepisów i tym samym limitowania kosztów leasingu może przedmiotem badania w razie ewentualnej kontroli podatkowej.

AUTOR: Katarzyna Schmidt, Doradca, Doradztwo Podatkowe 

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Doradztwo podatkowe Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane