Treść artykułu

Zdaniem organu podatkowego, jeżeli samochód osobowy został zamówiony na podstawie istniejącej umowy ramowej, określającej szczegółowe warunki leasingu (w tym okresu jej trwania w miesiącach) przed 1 stycznia 2019 r., ale dopiero w 2019 r. wskazano dokładną datę rozpoczęcia i zakończenia używania w umowie indywidualnej – koszty takiego leasingu podlegają limitowaniu dla celów CIT wg zasad obowiązujących od 1 stycznia 2019 r.

Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z 24 kwietnia 2019 r. (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.50.2019.1.MO).

Stan faktyczny sprawy limitowania w kosztach podatkowych

Z wnioskiem o interpretację wystąpiła spółka, która przed 1 stycznia 2019 r. złożyła u leasingodawcy zamówienie na samochody osobowe, które mają zostać dostarczane odpowiednio w 2019 i 2020 r. (leasing operacyjny). W zamówieniu określono szczegółowe parametry dotyczące warunków używania pojazdów, w tym także okres trwania umowy użytkowania poszczególnych samochodów w miesiącach. Samochody są przekazywane spółce na podstawie zawieranych w następstwie złożonych zamówień umów indywidualnych, w których określa się nr rejestracyjny i nr nadwozia pojazdu oraz datę rozpoczęcia i zakończenia trwania umowy leasingu, a podpisanie takich umów indywidualnych następuje w momencie dostarczenia pojazdu.

W takich okolicznościach spółka- zapytała, czy do przedstawionych umów leasingu samochodów osobowych powinna stosować przepisy Ustawy CIT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r. – odpowiedź twierdząca oznaczałaby konieczność limitowania w kosztach podatkowych kosztów leasingu, jeżeli wartość samochodu przekraczałaby 150.000 zł. Spółka stała na stanowisku, że powinna stosować przepisy obowiązujące do końca 2018 r., ponieważ zgodnie z przepisami przejściowymi czynnikiem decydującym o stosowaniu odpowiednich przepisów jest moment zawarcia umowy leasingu lub jej zmiany. W ocenie spółki , do zawarcia umowy doszło już w momencie złożenia zamówienia, ponieważ już w tej chwili określono wszelkie wymagane przepisami uzgodnienia konstytuujące umowę leasingu.

Potrzebujesz wsparcia w zakresie podatków?

Sprawdź Doradztwo podatkowe Grant Thornton

Określenie momentu zawarcia umowy leasingu

Organ interpretacyjny zgodził się wprawdzie, że aby do konkretnej umowy można było zastosować przepisy Ustawy CIT w brzmieniu obowiązującym do końca 2018 r., muszą zostać spełnione równocześnie trzy poniższe warunki:

  • umowa musi być umową leasingu, umową najmu, umową dzierżawy lub inną umową o podobnym charakterze,
  • umowa musi zostać zawarta przez strony nie później, niż 31 grudnia 2018 r.,
  • przedmiotem umowy musi być samochód osobowy,

lecz uznał, że w przypadku opisanym przez spółkę nie został spełniony drugi z warunków. W ocenie organu podatkowego, właściwa umowa leasingu zostanie zawarta dopiero w momencie podpisania umowy indywidualnej (czyli w tym przypadku w momencie dostarczenia pojazdu) – w tym bowiem momencie zostają dopiero potwierdzone warunki leasingu, w szczególności czas trwania umowy leasingu – z tego należy wnioskować, że, w ocenie organu, nie jest wystarczające wskazanie czasu trwania umowy w miesiącach, lecz wskazanie konkretnych dat rozpoczęcia i zakończenia trwania umowy. W konsekwencji stwierdzono, że spółka do omawianych umów leasingu powinna stosować przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.

Ważny fragment

Dla spółki oznacza to tyle, że jeżeli wartość samochodu będzie przekraczać 150.000 zł, wówczas nie rozliczy w kosztach podatkowych nadwyżki wartości rat leasingowych ponad tę kwotę.

Dla rozstrzygnięcia, który stan prawny należy stosować w przypadku danej umowy leasingu samochodu kluczowe jest ustalenie, kiedy doszło do zawarcia umowy, co okazuje się nieoczywiste w sytuacji gdy ustalenia z leasingodawcą dokonywane są etapowo. Wydaje się, że Dyrektor KIS zbyt restrykcyjnie podszedł do kwestii określania w umowie leasingu czasu jej trwania – zdaniem organu, określenie czasu trwania umowy w miesiącach jest niewystarczające dla uznania umowy leasingu za skutecznie zawartej, gdyż koniecznym jest wskazanie konkretnych dat. Z pewnością warto przeanalizować zawarte na przełomie roku umowy leasingu samochodów osobowych, których wartość przekracza 150.000 zł – kwestia stosowania odpowiednich przepisów i tym samym limitowania kosztów leasingu może przedmiotem badania w razie ewentualnej kontroli podatkowej.

AUTOR: Katarzyna Schmidt, Doradca, Doradztwo Podatkowe 

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Doradztwo podatkowe Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane