Polityka cen transferowych stanowi podstawowe narzędzie zarządzania ryzykiem podatkowym w obszarze cen transferowych. W ostatnim czasie obserwowany jest wzrost popularności wykorzystania tego narzędzia nie tylko wśród dużych grup kapitałowych, charakteryzujących się rozbudowaną, wymagającą ustrukturyzowania siecią transakcji wewnątrzgrupowych, ale coraz częściej na jej sporządzenie decydują się również mniejsze grupy powiązanych ze sobą przedsiębiorstw.

Polityka cen transferowych dla podstawowej działalności – od czego zacząć i na czym się skupić

Polityka cen transferowych może obejmować pełen zakres transakcji realizowanych w ramach danej grupy podmiotów powiązanych, jak i określać zasady rozliczeń wyłącznie dla wybranych z nich. Decyzja dotycząca zakresu opracowywanej polityki cen transferowych powinna być poprzedzona szczegółową analizą łańcucha wartości dodanej funkcjonującego w grupie oraz identyfikacją w oparciu o niego transakcji o kluczowym znaczeniu dla jej biznesu (tj. związanych z podstawową działalnością grupy), czy tzw. „transakcji wrażliwych” mogących przyciągać szczególną uwagę zarówno w przypadku typowania podmiotów do kontroli, jak i już w jej trakcie – do tego typu transakcji zwykle zalicza się rozliczenia dotyczące usług o charakterze niematerialnym, czy też wszelkiego rodzaju transakcje dotyczące wartości niematerialnych i prawnych. Obszar, który w przypadku wielu grup powiązanych ze sobą podmiotów również warty jest zagospodarowania stanowią transakcje o charakterze finansowym (pożyczki, poręczenia, leasing czy faktoring).

Ponadto istotne jest, aby swoim zakresem obejmowała ona transakcje narażone na występowanie istotnych ryzyk związanych ze zmianą warunków rynkowych w trakcie roku, a także transakcje, których wycena oparta jest o planowane kosztu i ustalony poziomach rentowności – taki dobór transakcji wynika z mechanizmów korygowania warunków transakcji na podstawie tzw. korekty cen transferowych (Czytaj więcej: Polityka cen transferowych – czym jest i dlaczego warto ją przygotować).

Polityka cen transferowych dla transakcji finansowych oraz wartości niematerialnych i prawnych będzie stanowić przedmiot kolejnych artykułów w ramach tego cyklu. W dalszej części artykułu skupimy się natomiast na polityce cen transferowych dla podstawowej działalności grupy powiązanych ze sobą przedsiębiorstw.

Google news

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie, podatkach i księgowości! Zaobserwuj nas w Wiadomościach Google

Polityka cen transferowych na podstawowej działalności – etapy

Określenie polityki cen transferowych dla tzw. core businessu danej grupy powiązanych ze sobą podmiotów stanowi najczęstszy wybór wśród podatników decydujących się na opracowanie tego rodzaju regulacji wewnątrzgrupowych. Sprowadza się ona bowiem do określenia modelu rozliczeń transakcji o powtarzalnym i kluczowym charakterze dla działalności prowadzonej przez danę grupę jednostek powiązanych, opiewających zwykle na istotne wartości (z perspektywy działalności całej grupy) – generując tym samym odpowiednio wysoki poziom ryzyka podatkowego i przyciągając zainteresowanie organów skarbowych.

Ważny fragment

Polityka sporządzana dla transakcji stanowiących podstawę biznesu prowadzonego przez grupę umożliwia nie tylko uszeregowanie rentowności podmiotów w grupie według rodzajów prowadzonych przez nich działalności, ale także zapewnia stabilność przepływów finansowych pomiędzy wchodzącymi w jej skład jednostkami. To z kolei umożliwia sprawne i efektywne zarządzanie środkami pieniężnymi – przykładowo poprzez lokowanie nadwyżek finansowych w podmiocie sprawującym kluczowe funkcje w grupie, który to podmiot w efekcie staje się centrum zysków i w sposób stabilny i systemowy może finansować działalność innych jednostek z grupy, które reprezentując prosty profil funkcjonalny i kreując niską wartość w biznesie nie mają zdolności do generowania nadwyżek finansowych.

Poniżej przybliżyliśmy krótką charakterystykę poszczególnych etapów opracowania polityki cen transferowych dla podstawowej działalności grupy.

Identyfikacja transakcji o bazowym znaczeniu dla działalności prowadzonej przez grupę

Pracę nad polityką cen transferowych dla podstawowej działalności należy rozpocząć od identyfikacji transakcji o bazowym znaczeniu dla działalności prowadzonej przez grupę powiązanych podmiotów, stanowiących cel prowadzonego biznesu oraz odpowiadających za generowanie głównej wartości dodanej i osiąganie zysków przez tę grupę w ujęciu globalnym.

W zależności od grupy może być to jedna, dwie, czy też kilka/kilkanaście transakcji o kluczowym znaczeniu dla działalności poszczególnych podmiotów powiązanych funkcjonujących w ramach tej grupy jak i grupy jako całości. Przykładowo dla grupy produkcyjno-dystrybucyjnej mogą być to transakcje: sprzedaży wyrobów gotowych przez podmiot odpowiedzialny za funkcje produkcyjne do podmiotu powiązanego pełniącego rolę centrali logistyczno-dystrybucyjnej, jak i stanowiąca jej bezpośrednią konsekwencję, transakcja odsprzedaży tych wyrobów przez centralnego dystrybutora do sieci powiązanych dystrybutorów regionalnych, odpowiadających za sprzedaż tych produktów do odbiorców finalnych.

Analiza i określenie profili funkcjonalnych podmiotów

Kluczowy krok w opracowaniu polityki cen transferowych dla podstawowego biznesu grupy, przysparzający nierzadko wielu trudności i wątpliwości, stanowi szczegółowa analiza profili funkcjonalnych podmiotów powiązanych uczestniczących w wytypowanych transakcjach – w tym w zakresie pełnionych przez nich funkcji, angażowanych aktywów (w tym ze szczególnym naciskiem na angażowane istotne wartości o charakterze niematerialnym i prawnym) oraz ponoszonych ryzyk, których z kolei to podział powinien korespondować z przypisanym tym podmiotom poziomem decyzyjności w zakresie zarządzania obszarami o strategicznym znaczeniu dla prowadzonej działalności jak np. polityka cenowa grupy wobec klientów zewnętrznych

Ważny fragment

Alokacja ryzyk pomiędzy strony analizowanych transakcji stanowi przy tym jeden z kluczowych aspektów decydujących o właściwym określeniu profilu funkcjonalnego (np. producent kontraktowy, dystrybutor o pełnych ryzykach, czy komisant) danego podmiotu w ramach tych transakcji, a w dalszym etapie – o odpowiednim wyborze modelu rozliczeń i ustaleniu rynkowych parametrów wynagrodzenia należnego każdej ze stron. Należy przy tym pamiętać, aby profil funkcjonalny danego podmiotu z grupy był zawsze analizowany z perspektywy określonej transakcji.

Skorzystaj z naszych usług z zakresu: Ceny transferowe
Dowiedz się więcej

Zasadniczo w ramach grup powiązanych ze sobą przedsiębiorstw można wyróżnić:

1. Podmioty o pełnym profilu funkcjonalnym, w których ulokowane zostały wszelkie strategiczne funkcje, wartości niematerialne i prawne, czy ryzyka związane z prowadzoną przez grupę działalnością. Podmioty te są odpowiedzialne za pełnienie kluczowych, zarządczych funkcji w zakresie działań związanych z budową i rozwojem wartości niematerialnych i prawnych oraz rozwojem strategii produkcyjnej, marketingowej i sprzedażowej, decydujących o pozycji konkurencyjnej grupy.

W zależności od rodzaju biznesu, w posiadaniu podmiotów o takim profilu pozostają: prawa do znaków towarowych (marek) związanych z działalnością prowadzoną przez grupę, know-how/technologia produkcyjna, techniki sprzedażowe, dostęp do rynku surowców i zasobów ludzkich, czy baza klientów – stanowiące w odniesieniu do poszczególnych biznesów istotne wartości niematerialne i prawne pozwalające na generowanie zysku rezydualnego. Podmiotom reprezentującym złożony profil funkcjonalny przypisane zostają również strategiczne ryzyka związane z prowadzoną działalnością – pełno ryzyko rynkowe (zwykle w ujęciu krótko- jak i długoterminowym), ryzyko związane z jakością towarów/wyrobów, ryzyko zarządzania zapasami, ryzyko transportowe, czy ryzyko kredytowe – których ponoszenie przez te podmioty stanowi bezpośrednią konsekwencję autonomii przyznanej im w zakresie podejmowania decyzji o kluczowym znaczeniu dla danego biznesu (np. wybór strategii sprzedażowej i marketingowej, polityki cenowej wobec klientów, negocjowanie umów z kluczowymi dostawcami i odbiorcami spoza grupy).

Ponadto nierzadko tego rodzaju podmioty pełnią funkcje badawczo-rozwojowe w ramach grupy, odpowiadając tym samym za budowę kluczowych dla jej biznesu wartości niematerialnych (rozwój produktu, technologii produkcyjnej, technik sprzedażowych) i podejmujących związane w tym ryzyko nietrafionych decyzji biznesowych. Podmioty te pełnią funkcje kreujące realną wartość w biznesie grupy, w związku z czym uprawnione są do generowania ponadnormatywnych zysków, ponosząc jednocześnie pełne ryzyko związane z błędnymi decyzjami czy zmianami rynkowymi. Wśród podmiotów o złożonym profilu funkcjonalnym można wymienić m.in. usługodawców, producentów czy dystrybutorów – o pełnych funkcjach i ryzykach.

2. Podmioty o prostym profilu funkcjonalnym, których rola sprowadza się do pełnienia rutynowych, bieżących funkcji wykonawczych o powtarzanym charakterze, w ramach wytycznych określonych przez podmiot/podmioty realizujące funkcje centralne w ramach grupy, nieangażujące aktywów o istotnym znaczeniu dla działalności prowadzonej przez grupę (w tym przede wszystkim w zakresie unikalnych wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych przez grupę w ramach prowadzonej działalności), a także, co do zasady, wolne od ponoszenia istotnych ryzyk odpowiadających charakterowi działalności prowadzonej przez grupę.

Podmioty te nie posiadają autonomii w zakresie strategicznych obszarów, prowadząc bieżące działania np. marketingowe i sprzedażowe według wytycznych i ram określonych przez inne podmioty z grupy, tym samym nie mogąc ponosić ryzyk w tych obszarach (brak możliwości przypisania im zdolności do zarządzania tymi ryzykami czy też zdolności poniesienia konsekwencji materializacji przypisania do nich tego typu ryzyk). Odnosząc natomiast wskazany profil funkcjonalny do właściwego w jego przypadku modelu rozliczeń wewnątrzgrupowych w ramach opracowywanej dla danej grupy polityki cen transferowych, należy stwierdzić, iż podmioty pełniące tego typu role uprawnione są do uzyskiwania stabilnego, rutynowego zysku z prowadzonej działalności, którego kalkulacja oparta jest zwykle o metodę odkosztową.

Zauważyć należy przy tym, że uzyskiwanie strat na działalności przez podmioty reprezentujące profil o ograniczonym ryzyku w ramach grup powiązanych przez siebie przedsiębiorstw, w sposób szczególny przyciąga uwagę przy typowania podmiotów do kontroli. Wśród podmiotów o prostym profilu funkcjonalnym można wymienić m.in. usługodawców o prostym profilu funkcjonalnym, producentów prostych i kontraktowych, dystrybutorów o ograniczonym ryzyku, czy podmioty zajmujące się sprzedażą komisową.

Ustalenie metody kalkulacji ceny transferowej najodpowiedniejszej dla danego typu transakcji

Wyznaczyliśmy profil funkcjonalny i co dalej… Przechodzimy teraz do wyboru metody kalkulacji ceny najlepiej dostosowanej do charakteru wybranych transakcji wewnątrzgrupowych, uwzględniając przy tym praktykę rynkową stosowaną w przypadku tego typu transakcji, możliwości systemowe i techniczne jakimi dysponuje grupa (przykładowo w zakresie ewidencji określonych rodzajów kosztów), pozwalających na możliwie precyzyjne określenie właściwego poziomu cen stosowanych w przypadku rozliczeń z poszczególnymi podmiotami powiązanymi. Etap ten wymaga również uwzględniania przy wyborze metody kalkulacji ceny transferowej oceny możliwości przeprowadzenia analiz benchmarkingowych, pozwalających na ustalenie poziomów cen zgodnych z zasadą arm’s length (Wytyczne OECD) dla wybranego modelu rozliczeń.

Skorzystaj z naszych usług z zakresu: Ceny transferowe
Dowiedz się więcej

Przeprowadzenie analizy benchmarkingowej

Etapem opracowywania polityki cen transferowych – w sposób szczególny wymagającym specjalistycznej wiedzy i doświadczenia osób zaangażowanych w jej przygotowanie, jak i nierzadko kosztownego dostępu do komercyjnych baz danych, gromadzących informację nt. porównywalnych transakcji rynkowych – stanowi wybór odpowiedniej metody analizy cen transferowych, a następnie właściwe jej przeprowadzenie.

Prawidłowy proces analizy wymaga bowiem uwzględnienia szeregu czynników cenotwórczych i transakcyjnych, zapewniający akceptowalny poziom porównywalności analizowanych transakcji wewnątrzgrupowych ze zidentyfikowanymi transakcjami wolnorynkowymi, czy też z działalnością prowadzoną przez zidentyfikowane podmioty konkurencyjne w ujęciu globalnym. Wyniki analizy benchmarkingowej będą natomiast stanowiły podstawę do określenia rynkowych warunków realizacji analizowanych transakcji wewnątrzgrupowych, w tym przede wszystkim w zakresie wyznaczenia właściwego poziomu cen stosowanych w ramach tych transakcji.

W przypadku wielonarodowych grup bardzo istotną kwestię jest także zaprojektowanie odpowiedniej strategii przeprowadzenia analiz benchmarkingowych – pozwalającej na zapewnienie optymalizacji kosztowej i nakładu pracy poświęconego na opracowywaniem tych analiz dla poszczególnych wytypowanych transakcji, a jednocześnie zapewniającej akceptację organów podatkowych w poszczególnych jurysdykcjach podatkowych, w których to zlokalizowane są siedziby podmiotów z grupy uczestniczących w transakcjach objętych analizą benchmarkingową. Różnice w podejściach do analiz rynkowych akceptowanych w poszczególnych jurysdykcjach podatkowych mogą bowiem dotyczyć m.in.:

  • poziomu analizy pod względem geograficznym (benchmarki o zasięgu lokalnym/regionalnym czy globalnym),
  • poziomu niezależności akceptowanych podmiotów porównywalnych,
  • sposobu agregacji transakcji (szczegółowość analiz).

Dokładna analiza wymogów prawnych w zakresie właściwego opracowania analizy benchmarkingowej (w tym akceptowalnych poziomów porównywalności czy niezależności) obowiązujących w poszczególnych krajach siedziby podmiotów z międzynarodowych grup kapitałowych pozwala nie tylko na prawidłowe uregulowanie transakcji wewnątrzgrupowych w ramach dokumentu polityki cen transferowych, ale również na właściwe wypełnienie obowiązków dokumentacyjnych i sprawozdawczych (compliance) wymaganych zgodnie z krajowymi standardami sprawozdawczymi w poszczególnych jurysdykcjach podatkowych.

Określenie właściwych parametrów modelu rozliczeń wewnątrzgrupowych i jego wdrożenie

Ostatni etap, pracy nad polityką, stanowi określenie, w oparciu o wyniki przeprowadzonych analiz benchmarkingowych, parametrów dla modeli rozliczeń wewnątrzgrupowych dla wytypowanych jednorodnych transakcji o kluczowym znaczeniu dla biznesu prowadzonego przez grupę. Model rozliczeń przedstawiany jest zwykle w formie algorytmu – zakładającego uzyskiwanie przez dany podmiot rynkowego poziomu zysku (w odniesieniu do ustalonej bazy – np. kosztowej) i dostoswanego do możliwości technicznych/ewidencyjnych danej grupy powiązanych przedsiębiorstw.

Na tym etapie pozostaje już tylko (albo i aż) odpowiednie wdrożenie ustalonych modeli rozliczeń przez podmioty z grupy uczestniczące w określonych transakcjach, a następnie monitorowanie właściwej implementacji i stosowania założeń polityki grupowej  – a w razie wystąpienia takiej potrzeby stosowanie mechanizmów korygujących, które umożliwią reagowanie na bieżące zdarzenia rynkowe w celu doprowadzenia do ostatecznego rozkładu marż pomiędzy powiązanymi stronami analizowanych transakcji zgodnego z ustalonym pierwotnie podziałem.

Posiadanie przez grupę powiązanych ze sobą przedsiębiorstw polityki cen transferowych co prawda nie stanowi wymogu nałożonego na podatników zgodnie z obowiązującymi krajowymi przepisami prawa, jednakże jej opracowanie w zakresie transakcji stanowiących podstawową oś rozliczeń wewnątrzgrupowych – bez wątpienia ułatwia zarządzanie tymi transakcjami pod kątem metodologii ustalania i weryfikacji cen transferowych, a także minimalizuje ryzyka podatkowe związane z ewentualnym kwestionowaniem przez fiskus zasad ustalania lub wysokości ceny transferowej, umożliwiając jednocześnie poszczególnym podmiotom z grupy koncentrację na podstawowym profilu działalności, maksymalizację rentowności, a także odpowiedni podział ryzyka związanego z prowadzonym biznesem.

Czytaj więcej o centach transferowych:

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Ceny transferowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Jagoda Adamska

Senior Konsultant

Specjalizacje

Skontaktuj się

Jagoda Adamska

Senior Konsultant

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.