W dniu 14 marca 2023 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowane zostały projekty zmian rozporządzeń Ministra Finansów w zakresie informacji o cenach transferowych, czyli tzw. formularza TPR. Zmiany miałyby dotyczyć zarówno podatku PIT, jak i CIT.

Planowane nowelizacje rozporządzeń – tj. rozporządzenia odnoszącego się do podatku dochodowego od osób prawnych, jak i od osób fizycznych – wynikają z konieczności ich dostosowania do zmian przepisów podatkowych obowiązujących w obszarze cen transferowych, implementowanych ustawą z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2180, z późn. zm.).

Zmiany w zakresie informacji o cenach transferowych

Planowana nowelizacja dotyczy przede wszystkim:

  • usunięcia zapisów rozporządzeń odnoszących się do tzw. „pośrednich transakcji rajowych” – w związku z uchyleniem art. 11o ust. 1a ustawy o CIT (art. 23za ust. 1a Ustawy o PIT),
  • modyfikacji sposobu wykazywania w informacji TPR statusu mikro- lub małego przedsiębiorcy. Zmiany te wprowadzone zostały w załączniku do nowelizowanych rozporządzeń. Dla transakcji z podmiotami powiązanymi, zawieranych przez podmioty posiadające w ostatnim roku podatkowym status mikro-/małego przedsiębiorcy (w rozumieniu art. 11q ust. 3a i 3b ustawy o CIT oraz odpowiednio art. 23zc ust. 3a i 3b ustawy o PIT), jak również dla transakcji realizowanych z podmiotami niepowiązanymi z „rajów podatkowych” w zakresie stosowania cen transferowych oraz metod ich weryfikacji wprowadzono możliwość wyboru kodu MW00 (tj. „nie dotyczy”) – uwzględniając ustawowo przewidzianą możliwość zrezygnowania, we wskazanych powyżej przypadkach, ze sporządzenia analiz porównawczych lub analiz zgodności,
  • korekty treści oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji lokalnej (zawartego w informacji TPR), w zakresie tego rodzaju oświadczenia składanego przez podmioty realizujące tzw. „transakcje rajowe” z podmiotami niepowiązanymi (w rozumieniu art. 11o ust. 1 ustawy o CIT oraz odpowiednio art. 23za ust. 1 ustawy o PIT). Znowelizowane przepisy zakładają następującą treść oświadczenia składanego przez tego rodzaju podatników:

„Stosownie do art. 11t ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oświadczam, że lokalna dokumentacja cen transferowych została sporządzona zgodnie ze stanem rzeczywistym, a ceny objęte tą dokumentacją są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane niemające miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.” Planowana korekta treści oświadczenia stanowi konsekwencję zmienionego art. 11i ustawy o CIT ( art. 23u ustawy o PIT) wskazującego, iż ceny stosowane w transakcjach niekontrolowanych realizowanych z podmiotami z tzw. "rajów podatkowych” powinny być ustalane przy uwzględnieniu warunków akceptowalnych pomiędzy podmiotami niezależnymi niemającymi miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

Skorzystaj z naszych usług z zakresu: Ceny transferowe
Dowiedz się więcej

Odpowiedniemu dostosowaniu uległ również załącznik do wskazanych powyżej rozporządzeń Ministra Finansów. Załącznik ten zawiera szczegółowe objaśnienia w zakresie właściwego wypełnienia przez podatników informacji podatkowej TPR, którą zgodnie z obowiązującymi przepisami, podatnicy zobligowani do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, czy też realizujący wyłącznie transakcje kontrolowane korzystające ze zwolnienia dla tzw. „transakcji krajowych” (na podstawie art. 11n pkt 1 ustawy o CIT oraz odpowiednio art. 23z pkt 1 ustawy o PIT) zobligowani są złożyć do naczelnika właściwego urzędu skarbowego w terminie do końca 11. miesiąca po zakończeniu danego roku podatkowego.

To co kluczowe dla podatników – nowelizacja nie przewiduje zwiększenia obciążeń związanych z wywiązaniem się przez nich z obowiązków w obszarze cen transferowych. Projektowane zmiany mają znaleźć zastosowanie do informacji podatkowej TPR składanej za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2021 r.

Podkreślić należy, że proces legislacyjny nie został jeszcze zakończony, w związku z czym ostateczny kształt rozporządzeń może ulec zmianie. Obecnie projekty zmian zostały oddane do konsultacji publicznych – termin zgłaszania uwag upływa z dniem 24 marca 2023 r. Będziemy informować o finalnych zmianach.

WSPÓŁAUTORKA: Krystyna Szydłowska

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Ceny transferowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Skontaktuj się

Jagoda Adamska

Senior Konsultant

Specjalizacje

Skontaktuj się

Jagoda Adamska

Senior Konsultant

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.