Przepisy Polskiego Ładu wprowadzają szereg istotnych zmian w zakresie materialnego prawa podatkowego. Nie należy jednak zapominać, że Polski Ład to także zmiany w procedurach podatkowych. W dzisiejszym artkule zwracamy uwagę na porozumienie inwestycyjne.

Czym jest porozumienie inwestycyjne i kogo dotyczy?

W ramach pakietu zmian wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu ustawodawca zdecydował się dać inwestorom możliwość porozumienia się z fiskusem w zakresie wybranych kwestii podatkowych.

Ważny fragment

W ramach umowy strony mogą określić skutki podatkowe inwestycji planowanej lub rozpoczętej na terytorium Polski. Celem porozumienia inwestycyjnego ma być realizacja zasady pewności prawa podatkowego oraz zapewnienie jednolitej i spójnej wykładni przepisów prawa podatkowego.

W czasach szybko zmieniających się przepisów, braku jednolitego stanowiska organów podatkowych w wielu zakresach jak również rozbieżności w orzecznictwie – ww. cel wydaje się bardzo kuszący. Porozumienie inwestycyjne nie dotyczy jednak każdego podatnika – wystąpić może o nie podmiot, który realizuje inwestycję o wartości co najmniej 50 mln złotych, rozumianą jako:

a) inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu przez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu lub

b) nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez przedsiębiorcę niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa.

Jak widać zatem – zakres podmiotów, które będą mogły ubiegać się o porozumienie inwestycyjne (potocznie zwane także interpretacją 590) jest dość mocno ograniczony.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Doradztwo podatkowe
Dowiedz się więcej

Jakie obszary zabezpiecza?

Porozumienie inwestycyjne może obejmować kilka obszarów, które obecnie są regulowane odrębnymi przepisami i w celu ich zabezpieczenia konieczne jest wszczęcie odrębnych procedur. W ramach porozumienia inwestycyjnego n/w obszary są zabezpieczane łącznie:

 • uprzednie porozumienie cenowe,
 • opinia zabezpieczająca,
 • interpretacja indywidualna,
 • wiążąca informacja akcyzowa i stawkowa.

Zawarcie porozumienia inwestycyjnego

Z tytułu złożenia wniosku o zawarcie porozumienia inwestycyjnego uiszcza się opłatę wstępną w wysokości 50 tyś złotych, także późniejsze zawarcie porozumienia podlega opłacie (od 100 tyś do 500 tyś złotych). Porozumienie inwestycyjne obowiązuje przez okres uzgodniony w porozumieniu, nie dłuższy jednak niż 5 lat podatkowych i jest wiążące dla inwestora i organu podatkowego. Przepisy przewidują możliwość zmiany porozumienia jak również jego wypowiedzenia przez każdą ze stron.

Ważny fragment

Porozumienie inwestycyjne wygasa z mocy prawa z dniem wejścia w życie przepisów prawa podatkowego w zakresie, w jakim porozumienie to stało się niezgodne z tymi przepisami.

Zasada, iż porozumienie wygasa w związku ze zmianą przepisów jest o tyle uciążliwa, że w ostatnim czasie mamy do czynienia wręcz z ciągłą zmianą przepisów podatkowych. Trudno zatem oprzeć się wrażeniu, że porozumienie może być w praktyce nieczęsto stosowanym narzędziem, właśnie z uwagi na ową niepewność prawa (którą przecież miało zabezpieczać). Przepisy nie przewidują bowiem, wygaśnięcia porozumienia w części dotyczącej zmienionych przepisów, co skutkuje wnioskiem, że wygasa ono w całości.

Wprowadzone zmiany należy ocenić pozytywnie – jest to krok w stronę dużych, strategicznych inwestorów, który ułatwi im prowadzenie biznesu i zabezpieczy pewne rozwiązania podatkowe. Otwartym pozostaje jednak pytanie, czy na tym niestabilnym polu, jakim jest prawo podatkowe tego rodzaju porozumienia wystarczą, aby przyciągnąć inwestorów?

Kontrole i postępowania podatkowe: nowy cykl artykułów

 1. Ordynacja podatkowa: Rodzaje i tryby kontroli rozliczeń podatkowych
 2. Rodzaje kontroli podatkowych – Ustawa KAS
 3. Wszczęcie kontroli a korekta deklaracji podatkowej
 4. Wyrok TSUE ws. WNT – ostatni moment na wznowienie postępowania
 5. Prawa podatnika w postępowaniu podatkowym
 6. Obowiązki podatnika w trakcie kontroli podatkowej
 7. Kary porządkowe nakładane w trakcie kontroli i postępowania podatkowego
 8. Uchylenie decyzji zabezpieczającej zobowiązanie podatkowe a umorzenie postępowania zabezpieczającego
 9. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych
 10. Przekazywanie JPK Na żądanie podczas kontroli podatkowej
 11. Decyzja nieostateczna może podlegać egzekucji
 12. Czas i miejsce prowadzenia kontroli podatkowej
 13. Zwrot odsetek z tytułu WNT po wyroku TSUE możliwy bez składania korekt deklaracji VAT
 14. Pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia a Wiążąca Informacja Stawkowa
 15. Kontrowersje dotyczące kontroli celno-skarbowej w zakresie akcyzy
 16. Czynności sprawdzające realizowane przez organ
 17. Przekształcenie kontroli podatkowej oraz celno-skarbowej w postępowanie podatkowe
 18. Zakończenie kontroli podatkowej i kontroli celno-skarbowej
 19. Nowe zasady prowadzenia postępowań z tytułu importu towarów
 20. Nowe uprawnienia organów podatkowych przewidziane w Polskim Ładzie – nabycie sprawdzające
 21. Nowe uprawnienia organów podatkowych przewidziane w Polskim Ładzie – tymczasowe zajęcie ruchomości
 22. Porozumienie inwestycyjne – umowa między podatnikiem i organem podatkowym

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.