Wraz z początkiem roku 2016 zmieni się sposób ujmowania faktur korygujących. Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów, który został  skierowany do prac w dniu 11 czerwca 2015 r. do sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach, zarówno przychody, jak i koszty podatkowe będą mogły być rozliczane na bieżąco. 

Dlaczego zmiany?

Obecne przepisy nie precyzują kwestii dotyczącej ujmowania w czasie faktur korygujących zarówno w odniesieniu do kosztów podatkowych, jak i przychodów. W rezultacie, organy podatkowe w wydawanych interpretacjach podatkowych, w zdecydowanej większości stoją na stanowisku, iż fakturę korygującą należy ująć do okresu, którego dotyczy pierwotna faktura. Takie same stanowiska zajmują również sądy w swoich orzeczeniach.  Argumentują, że faktura korygująca jest ściśle związana ze zdarzeniem przeszłym, a nie odrębnym, niezależnym zdarzeniem, dlatego nie powinna być rozliczana na bieżąco, lecz wstecznie.

Jest to zjawisko niezwykle niekorzystne dla podatnika, ze względu na uciążliwość związaną z dużą czasochłonnością dokonywania korekt wstecz.

Na czym polega zmiana?

Rządowy projekt zakłada zmiany w ujmowaniu zarówno przychodów, jak i kosztów podatkowych na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych.

Zmiana dotyczyć będzie korekt niezwiązanych z błędem lub pomyłką.  Z uzasadnienia do projektu ustawy wynika, że nowe przepisy będą dotyczyć korekt, o których strony nie wiedziały – np. rabat, negocjacyjne obniżenie ceny, zwrot towaru w wyniku ugody.

 

Po zmianach, zwiększenie lub zmniejszenie kosztów lub przychodów będzie wyglądało następująco:

  • w przypadku przychodu korekta nastąpi w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty,
  • w przypadku kosztów korekta nastąpi w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty.

Nie wszystkie przychody i koszty będą korygowane na bieżąco

Projekt nie przewiduje zmian dla wszystkich faktur korygujących, dlatego część z nich będzie rozliczana na niezmienionych zasadach – wstecz. Dotyczy to faktur korygujących, które zostaną wystawione w wyniku błędu lub pomyłki. W przypadku takich faktur korygujących nic nie ulegnie zmianie, należy rozliczyć je w okresie, którego dotyczy faktura korygowana.

Stan prac legislacyjnych

Miejmy nadzieję, że projekt ustawy zostanie zaakceptowany przez Sejm i Senat, oraz uzyska podpis Prezydenta.

W przypadku zaakceptowania zmian przez ustawodawcę czeka nas duże ułatwienie w rozliczaniu korekt przychodu i kosztów podatkowych. Korekty nie będące wynikiem błędu lub pomyłki będą rozliczane na bieżąco.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Przychody i koszty podatkowe będą ujmowane na bieżąco – zmiany od 2016 roku

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.