20 marca posłowie zgodnie przyjęli nowelizację UoR, wskutek której m.in. międzynarodowe korporacje będą musiały ujawniać publicznie informacje o zapłaconym podatku dochodowym w podziale na poszczególne kraje.

Sejm na posiedzeniu 20 marca 2024 r. uchwalił nowelizację ustawy o rachunkowości, wdrażającą do polskiego porządku prawnego unijną dyrektywę 2021/2101. Zmiany nią wprowadzone obejmą międzynarodowe koncerny i będą dotyczyły głównie wprowadzenia w rozdziale 6b sprawozdania o podatku dochodowym za rok obrotowy rozpoczynający się po 21 czerwca 2024 r. Publicznemu ujawnieniu mają podlegać informacje o zapłaconym podatku dochodowym przez wymienione w ustawie podmioty oraz inne informacje związane z podatkami, w podziale na poszczególne kraje. Przyjęte regulacje wprowadzają ponadto zmiany w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym.

Kogo obejmą zmiany w obowiązkach z zakresu sprawozdawczości podatkowej?

Podmiotami, których dotyczą poszerzone obowiązki informacyjne przyjęte w ramach ww. nowelizacji Ustawy o Rachunkowości, są:

 • jednostki dominujące najwyższego szczebla i jednostki samodzielne z siedzibą w Polsce przekraczające w dwóch kolejnych latach obrotowych próg 3,5 mld zł (kwota 3 500 000 000 zł została ustalona przez przeliczenie 750 mln euro na walutę polską przy zastosowaniu oficjalnego kursu z dnia 21 grudnia 2021 r. ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym UE i po zaokrągleniu do pełnych tysięcy, gdzie zaokrąglenie to mieści się w granicach 5% dozwolonych w art. 48c ust. 9 akapit pierwszy dyrektywy 2021/2101),
 • jednostki spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Polski za pośrednictwem oddziału lub jednostki zależnej, jeżeli próg przychodów będzie wynosił 750 mln euro.

Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”) obejmuje kraje Unii Europejskiej oraz Islandię, Norwegię i Liechtenstein, nie obejmuje Szwajcarii.

Na czym polega zmiana w obowiązkach sprawozdawczych międzynarodowych koncernów?

Wskazane ustawą podmioty są zobowiązane do:

 • sporządzenia i podpisania sprawozdania o podatku dochodowym,
 • złożenia sprawozdania o podatku dochodowym do Krajowego Rejestru Sądowego w terminie 12 miesięcy od dnia bilansowego,
 • publicznego udostępnienia sprawozdania o podatku dochodowym na stronie internetowej jednostki (przez okres co najmniej 5 lat) – dotychczas informacje takie udostępniały jedynie organom podatkowym.

Jakie informacje ma zawierać sprawozdanie o podatku dochodowym?

Sprawozdanie o podatku dochodowym, zgodnie z omawianą nowelizacją UoR, ma zawierać m.in. następujące informacje:

 • krótki opis charakteru działalności,
 • liczbę pracowników w przeliczeniu na pełne etaty,
 • przychody – w tym transakcje z podmiotami powiązanymi,
 • kwotę zysku lub straty przed opodatkowaniem,
 • kwotę podatku dochodowego należnego w danym roku obrotowym,
 • kwotę podatku dochodowego zapłaconego w danym roku obrotowym przez jednostki i oddziały w danej jurysdykcji podatkowej, w tym podatek u źródła w ramach grupy kapitałowej,
 • kwotę niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec danego roku obrotowego.
Skorzystaj z naszych usług z zakresu: Outsourcing finansowo-księgowy
Dowiedz się więcej

Czego dokładnie dotyczą zmiany w UoR?

Dodany rozdział 6b (pt. „Sprawozdanie o podatku dochodowym”) zawiera następujące regulacje:

 • wprowadzenie definicji na potrzeby sprawozdań o podatku dochodowym;
 • wskazanie przypadków, w których nie będzie trzeba sporządzać ww. sprawozdania;
 • określenie momentu, w którym jednostki przestają podlegać omawianemu obowiązkowi sprawozdawczemu;
 • zdefiniowanie kursu wymiany euro obowiązującego przy przeliczaniu przychodów 750 mln;
 • podanie szczegółowego zakresu informacji ujawnianych w sprawozdaniu;
 • nałożenie obowiązku sporządzania sprawozdania w wersji elektronicznej z zastosowaniem odpowiednich zasad podpisywania sprawozdania, a także publikacji i udostępnienia sprawozdania;
 • wprowadzenie odpowiedzialności karnej za niesporządzenie sprawozdania, sporządzenie go niezgodnie z przepisami lub zawarcie w nim nierzetelnych danych, a także za niezłożenie go we właściwym rejestrze sądowym.

Jakie zmiany nastąpią w innych ustawach?

Zmiany w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym obejmą obowiązek składania sprawozdania wraz z innymi dokumentami (włączając sprawozdanie o podatku dochodowym), które będą dostępne w Repozytorium Dokumentów Finansowych.

Z kolei w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym dodano zapis nakładający na biegłych rewidentów i firmy audytorskie obowiązek potwierdzania w sprawozdaniu z badania czy dana jednostka była zobowiązana do złożenia tego sprawozdania i czy złożyła je do KRS.

Kiedy zmiany w ustawie o rachunkowości wejdą w życie?

Uchwalona 20 marca br. nowelizacja UoR wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Niektóre regulacje, np. dotyczące przygotowania KRS na sprawozdania o podatku dochodowym, będą obowiązywały dopiero od 21 czerwca 2025 roku. Zasadniczo przepisy ustawy mają zastosowanie do sprawozdań o podatku dochodowym za rok obrotowy rozpoczynający się po dniu 21 czerwca 2024 roku.

Google news

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie, podatkach i księgowości! Zaobserwuj nas w Wiadomościach Google

Jaki jest cel nowelizacji UoR?

Zmiany legislacyjne mają przede wszystkim przeciwdziałać unikaniu opodatkowania, a także przyczynić się do zwiększenia przejrzystości podatkowej oraz wzmocnienia zaufania publicznego. Dotychczasowe luki w krajowych i międzynarodowych przepisach podatkowych mogły skłaniać do przenoszenia zysków do różnych krajów, w celu zmniejszenia kwoty płaconych podatków. Nowe przepisy wymagają ujawniania danych przedsiębiorstw, które prowadzą działalność również w tzw. rajach podatkowych. Głównym celem jest publiczne udostępnienie informacji na temat podatków zapłaconych w miejscu, w którym rzeczywiście został wygenerowany zysk – ma to wpłynąć pozytywnie na świadomość potencjalnych inwestorów i ułatwić podejmowanie decyzji inwestycyjnych.

AUTORKA: Kamila Maciejewska, Specjalista ds. księgowości, Outsourcing

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Outsourcing finansowo-księgowy

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Jolanta Konefeld-Pachela

Starszy specjalista ds. księgowości

Skontaktuj się

Jolanta Konefeld-Pachela

Starszy specjalista ds. księgowości

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Usługi Grant Thornton z obszaru: Outsourcing finansowo-księgowy

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów