W przypadku sprzedaży na rzecz pracowników po preferencyjnych cenach, podstawą naliczenia podatku VAT powinna być wartość rynkowa, a nie cena ustalona pomiędzy stronami. Do transakcji pracodawca – podatnik znajdzie zastosowanie art. 32 ustawy VAT.

Zbycie towarów lub świadczenie usług na rzecz pracowników po cenach niższych niż rynkowe nie należą do rzadkości. Pracodawcy sprzedają w ten sposób pracownikom m.in. usługi medyczne, karnety na siłownię, bilety do kina, teatru, usługi wynajmu mieszkań czy miejsc parkingowych, towary np. odzież z dużym upustem.

Interpretacje organów podatkowych nt. podstawy opodatkowania

Organy podatkowe dotychczas (w interpretacji z 21 maja 2014 r., sygn. ILPP2/443-183/14-4/MR) stały na stanowisku, że dla celów VAT podstawą opodatkowania będzie obrót, czyli ustalona między stronami cena. Fiskus uważał, że art. 32 Ustawy VAT (odwołujący się do transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, miedzy którymi istnieje związek, o którym mowa w ust. 2 – m. in. wynikające ze stosunku pracy) nie dotyczy sprzedaży na rzecz pracownika, bo odnosi się jedynie do transakcji między podatnikami VAT.

Powyższa, korzystna, interpretacja została jednakże zmieniona z urzędu przez Ministra Finansów (sygn. PT8/033/86/539/PSG/14/RD84700), który stwierdził, że w przypadku sprzedaży po preferencyjnej cenie, VAT należy płacić od wartości rynkowej, gdyż w relacjach pracownik – pracodawca ma zastosowanie wspomniany wyżej art. 32 ustawy o VAT. Podobne zdanie zostało zaprezentowane w interpretacji z 7 listopada 2014 r. (nr IPTPP2/443-607/14-4/JSz).

Celem wprowadzenia przepisu art. 80 Dyrektywy (którego implementacją jest krajowy art. 32 ustawy o VAT) było zapobieżenie wystąpieniu utraty dochodów podatkowych, w związku z wykorzystaniem stron powiązanych do celów uzyskania korzyści podatkowych, do jakich może dojść przy stosowaniu sztucznie niskich lub sztucznie wysokich cen w transakcjach dokonywanych pomiędzy podatnikami, mającymi częściowe prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Warunki transakcji pomiędzy pracownikami i pracodawcą

Jak podkreślił Minister Finansów, transakcje dokonywane pomiędzy pracownikami i pracodawcą spełnią wszystkie przesłanki określone w art. 32 ustawy VAT, gdyż będą się odbywały na następujących warunkach:

  • „pomiędzy Wnioskodawcą a pracownikami/zleceniobiorcami będzie istniał związek, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług;
  • wynagrodzenie z tytułu transakcji dokonywanych pomiędzy Wnioskodawcą a pracownikami/zleceniobiorcami będzie niższe od wartości rynkowej;
  • związek, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o VAT, będzie miał wpływ na ustalenie wynagrodzenia z tytułu transakcji zawieranych pomiędzy Wnioskodawcą a pracownikami/zleceniobiorcami;
  • pracownikom/zleceniobiorcom nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego.

Minister podkreślił, że „podatnik ma prawo swobodnie układać swoje interesy tak, aby działalność gospodarcza była dla niego opłacalna pod względem ekonomicznym, w tym stosując znaczne upusty cenowe, jeśli jest to w jego uznaniu zasadne dla osiągnięcia tego celu. Trzeba przy tym wyraźnie zaznaczyć, że stosowanie znacznych rabatów jest niedopuszczalne w zakresie, w jakim ma ono służyć tzw. obejściu przepisów prawa i uniknięciu opodatkowania danej czynności. Tak więc każdy zastosowany upust winien być uzasadniony ekonomicznie i prowadzić w końcowym efekcie do osiągnięcia celu jaki został wytyczony dla działalności gospodarczej, tj. zarobku”.

W sprawie świadczeń dla pracowników po preferencyjnej cenie brak jeszcze wyroków sądów administracyjnych. Jeśli sąd podzieli stanowisko Ministra Finansów – należy liczyć się z tym, że organy podatkowe nasilą kontrole i mogą kwestionować rozliczenia firm za okres ostatnich 5-ciu lat.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Sprzedaż za 1 zł na rzecz pracowników a VAT

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.