W Grant Thornton zorganizowaliśmy webinary na temat tego, jak dobrze przygotować wniosek o subwencje PFR, w których udział wzięło około 300 małych, średnich i dużych firm. Zachęcaliśmy uczestników do zadawania pytań. Poniżej prezentujemy je wraz z odpowiedziami naszych ekspertów.

Z kolei 9 czerwca uruchomiony został wyczekiwany od długiego czasu proces składania właściwych wniosków w ramach tarczy finansowej dla dużych przedsiębiorstw. Podkreślić należy, że warunki i treść programu istotnie się zmieniły od kształtu jaki został przedstawiony w kwietniu jako projekt. Czytaj więcej: Tarcza Finansowa dla dużych firm ruszyła. Co się zmieniło?

Duże przedsiębiorstwa

1. Przedsiębiorstwo duże to takie, które zatrudnia co najmniej 250 pracowników. Czy o tej definicji decydują dane pracownicze wykazane na koniec roku czy średniorocznie?

W przypadku definiowania statusu przedsiębiorcy dane pracownicze przygotowuje się według stanu na dzień 31.12.2019 r.

2. Czy do ustalenia wielkości przedsiębiorstwa bierzemy nasze jednostki dominujące?

Tak. Do ustalenia wielkości przedsiębiorstwa bierzemy dane dotyczące zatrudnienia, obrotów oraz sumy bilansowej dotyczące całej grupy kapitałowej.

3. W jaki sposób traktowana jest spółka cywilna, której właścicielem są 3 duże podmioty a sama formalnie zatrudnia 20 osób?

Jest dużym przedsiębiorstwem jeżeli suma zatrudnienia wszystkich spółek jest powyżej 250 osób. W przypadku poniżej 250 osób, obroty i suma bilansowa muszą przekraczać odpowiednio 50 mln EUR oraz 43 mln EUR. Wtedy spółka będzie traktowana jako duże przedsiębiorstwo.

4. Czy spółka, która jest małym przedsiębiorcą, a której właściciel jest dużym przedsiębiorcą może uzyskać pomoc z tarczy PFR?

Tak. Spółka ta jest traktowana jako duży przedsiębiorca bowiem przy ustaleniu statusu przedsiębiorcy patrzymy na GK.

5. Czy o subwencję może wystąpić każde przedsiębiorstwo w grupie?

Tak. Każde przedsiębiorstwo może otrzymać pomoc w wysokości oszacowanej luki płynnościowej ale na etapie weryfikacji wniosku PFR będzie również weryfikował czy spółki powiązane nie mogą być źródłem finansowania luki płynnościowej. PFR może ostatecznie poprosić o konsolidację wniosków.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Doradztwo finansowe
Dowiedz się więcej

6. Jeżeli mamy kilka przedsiębiorstw w grupie to każde z nich składa wstępną deklarację wypełniając dane jednostkowe?

Tak, przy składaniu wstępnego wniosku przez stronę www należy podać dane jednostkowe przedsiębiorstwa aplikującego o pomoc z PFR.

7. Czy przy wypełnianiu wstępnego wniosku, należy podać dane jednego przedsiębiorstwa aplikującego o pomoc, czy zsumować dane wszystkich przedsiębiorstw powiązanych?

Przy składaniu wstępnego wniosku podajemy dane jednostkowe przedsiębiorstwa aplikującego o pomoc. Już na etapie due diligence na pewno PFR poprosi o dane dotyczące również przedsiębiorstw powiązanych. 

8. Czy w ramach powiązań należy brać spółkę matkę z Unii Europejskiej?

Tak.

9. Czy można wnioskować w ramach PFR jeżeli beneficjent rzeczywisty to fundusz zagraniczny (np. USA)?

Beneficjent rzeczywisty nie może mieć rezydencji podatkowej w rajach podatkowych. Jeżeli natomiast beneficjentem rzeczywistym jest fundusz z USA to spółka może starać się o pomoc w ramach PFR.

10. Co jeśli beneficjent rzeczywisty jest z Kanady?

Jeżeli BR nie ma rezydencji podatkowej w raju podatkowym a więc jeżeli spółka jest zarejestrowana w Polsce i ma rezydencję podatkową na terenie EOG to może starać się o dofinansowanie w ramach PFR.

Masz wątpliwości? Skontaktuj się z naszym ekspertem!

11. Jeżeli beneficjentem rzeczywistym jest rezydent Szwajcarii czy możemy starać się o subwencję? Szwajcaria jest członkiem EFTA, ale nie przystąpiła do EOG.

Beneficjent rzeczywisty nie może mieć siedziby w raju podatkowym. Szwajcaria takim rajem nie jest dlatego przedsiębiorstwo może aplikować o pomoc w ramach Tarczy PFR.

12. Jesteśmy spółką zarejestrowaną w Polsce, mamy 100% udziałowca z UK, a beneficjentem rzeczywistym jest osoba fizyczna z Kanady. Czy przedsiębiorstwo może skorzystać z pomocy PFR?

Przedsiębiorstwo może skorzystać z pomocy PFR. Przedsiębiorstwo musi być zarejestrowane w Polsce (TAK), posiadać rezydencję podatkową na terenie EOG (TAK), a beneficjent nie może mieć siedziby w raju podatkowym (Kanada nie ma statusu raju podatkowego).

13. Co w przypadku kiedy mamy kilku beneficjentów rzeczywistych? Część z nich ma rezydencję podatkową poza Polską a część w Polsce?

Jeżeli mamy kilku beneficjentów rzeczywistych to w rezultacie BR jest Zarząd i jeżeli ma on rezydencję podatkową poza rajem podatkowym to spółka jest uprawniona do pomocy w ramach PFR.

14. A co w przypadku Spółek Skarbu Państwa?

Beneficjentem rzeczywistym jest Skarb Państwa a więc spółka może się starać o dofinansowanie.

15. Czy w przypadku dużych przedsiębiorstw patrzymy na przychody/obroty według Ustawy o Rachunkowości?

Zgodnie z programem w przypadku dużych przedsiębiorstw patrzymy na przychody według deklaracji VAT-7 (pozycje 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 31) za dany miesiąc.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Doradztwo finansowe
Dowiedz się więcej

16. Jeśli chodzi o ogólny spadek należności z tytułu wystawionych konkretnie w danym miesiącu faktur sprzedaży – w jaki sposób będzie weryfikowany przychód z deklaracji VAT?

Zgodnie z programem jeśli chodzi o spadek % obrotu gospodarczego w danym miesiącu pochodzącego z deklaracji VAT-7 (pozycje 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 31) z miesiąca np. kwietnia w porównaniu do obrotu z miesiąca marca, kalkulacja powinna wyglądać następująco:

(Obrót z deklaracji VAT-7 za kwiecień minus Obrót z deklaracji VAT-7 za marzec)/Obrót z deklaracji VAT-7 za marzec.

17. W przypadku przychodów ze sprzedaży za cały 2019 r. powinniśmy brać przychody z SF, CIT czy VAT?

Do spadku przychodów ze sprzedaży powinniśmy wziąć miesięczny obrót z deklaracji VAT-7.

18. Czy obowiązkowo sumujemy przychody i zatrudnienie z zagranicznej Spółki zależnej, której nie ujmujemy w SF?

Według Regulaminu dotyczącego dofinansowania dla MMŚP do określenia statusu przedsiębiorstwa powinniśmy stosować zapisy Załącznika I rozporządzenia uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym. Oznacza to, że sumować powinniśmy dane dotyczące zatrudnienia, przychodów oraz sumy bilansowej:

1. Przedsiębiorstw partnerskich (takich, które samodzielnie lub wspólnie z innymi przedsiębiorstwami, z którymi są powiązane posiadają od 25% do 50% kapitału bądź prawa głosu w innym przedsiębiorstwie) w procencie posiadanego udziału lub prawa głosu. Przedsiębiorstwo może zachować status samodzielnego pomimo przekroczenia pułapu 25% (ale nie więcej niż 50 %) udziału w nim kapitału lub głosów przez inne przedsiębiorstwo/przedsiębiorstwa, pod warunkiem, że dotyczy to następujących kategorii inwestorów:

 • publiczne korporacje inwestycyjne, spółki kapitału podwyższonego ryzyka, inwestorzy indywidualni lub zbiorowi inwestujący regularnie w papiery wartościowe przedsiębiorstw nienotowanych na giełdzie (tzw. „anioły biznesu”) pod warunkiem, że wartość całkowitej inwestycji w jednym przedsiębiorstwie nie przekracza 1,25 mln euro,
 • uczelnie wyższe i ośrodki badawcze non-profit,
 • inwestorzy instytucjonalni łącznie z regionalnymi funduszami rozwoju,
 • niezależne lokalne władze samorządowe pod warunkiem, iż roczne budżety jednostek administracyjnych, którymi kierują są mniejsze niż 10 mln euro i jednostki te są zamieszkiwane przez mniej niż 5 tys. mieszkańców.

2. Przedsiębiorstw powiązanych

 • Bezpośrednio – przedsiębiorstwo posiada większość udziałów lub praw głosów lub posiada prawo do dominującego wpływu na działalność bezpośrednio w innym przedsiębiorstwie (w więcej niż 50% w przypadku udziałów i praw głosów).
 • Pośrednio – przedsiębiorstwo posiada większość udziałów, praw głosów lub prawo do dominującego wpływu na działalność poprzez inne przedsiębiorstwo (więcej niż 51%), osobę fizyczną lub grupę osób (w przypadku powiązania przez osoby fizyczne przedsiębiorstwa muszą prowadzić działalność lub część tej działalności na tym samym rynku właściwym lub rynkach pokrewnych: upstream lub downstream np. dystrybucja produktów versus ich produkcja ażeby być liczone przy określaniu statusu przedsiębiorstwa).

19. Czy dane spółek zagranicznych też sumujemy?

Według Regulaminu dotyczącego dofinansowania dla MMŚP do określenia statusu przedsiębiorstwa powinniśmy stosować zapisy Załącznika I rozporządzenia uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym. Oznacza to, że sumować powinniśmy dane dotyczące zatrudnienia, przychodów oraz sumy bilansowej:

1. Przedsiębiorstw partnerskich (takich, które samodzielnie lub wspólnie z innymi przedsiębiorstwami, z którymi są powiązane posiadają od 25% do 50% kapitału bądź prawa głosu w innym przedsiębiorstwie) w procencie posiadanego udziału lub prawa głosu. Przedsiębiorstwo może zachować status samodzielnego pomimo przekroczenia pułapu 25% (ale nie więcej niż 50 %) udziału w nim kapitału lub głosów przez inne przedsiębiorstwo/przedsiębiorstwa, pod warunkiem, że dotyczy to następujących kategorii inwestorów:

 • publiczne korporacje inwestycyjne, spółki kapitału podwyższonego ryzyka, inwestorzy indywidualni lub zbiorowi inwestujący regularnie w papiery wartościowe przedsiębiorstw nienotowanych na giełdzie (tzw. „anioły biznesu”) pod warunkiem, że wartość całkowitej inwestycji w jednym przedsiębiorstwie nie przekracza 1,25 mln euro,
 • uczelnie wyższe i ośrodki badawcze non-profit,
 • inwestorzy instytucjonalni łącznie z regionalnymi funduszami rozwoju,
 • niezależne lokalne władze samorządowe pod warunkiem, iż roczne budżety jednostek administracyjnych, którymi kierują są mniejsze niż 10 mln euro i jednostki te są zamieszkiwane przez mniej niż 5 tys. mieszkańców.

2. Przedsiębiorstw powiązanych

 • Bezpośrednio – przedsiębiorstwo posiada większość udziałów lub praw głosów lub posiada prawo do dominującego wpływu na działalność bezpośrednio w innym przedsiębiorstwie (w więcej niż 50% w przypadku udziałów i praw głosów).
 • Pośrednio – przedsiębiorstwo posiada większość udziałów, praw głosów lub prawo do dominującego wpływu na działalność poprzez inne przedsiębiorstwo (więcej niż 51%), osobę fizyczną lub grupę osób (w przypadku powiązania przez osoby fizyczne przedsiębiorstwa muszą prowadzić działalność lub część tej działalności na tym samym rynku właściwym lub rynkach pokrewnych: upstream lub downstream np. dystrybucja produktów versus ich produkcja ażeby być liczone przy określaniu statusu przedsiębiorstwa).

20. Czy złożone wnioski o rozłożenie na raty do ZUS i US (VAT) mają wpływ na ocenę wniosku? Czy te zobowiązania będą traktowane jako zaległości jeżeli nie mamy jeszcze decyzji z ZUS i US?

Jeżeli byłaby decyzja o rozłożeniu na raty, zobowiązania te nie byłyby traktowane jako zaległości i moglibyście Państwo starać się o dofinansowanie. W przypadku braku decyzji będą one na chwilę obecną traktowane jako zaległości.

Masz wątpliwości? Skontaktuj się z naszym ekspertem!

21. Jakiego kursu EUR powinniśmy używać do przeliczania obrotu i sumy bilansowej?

Na potrzeby ustalenia statusu przedsiębiorstwa konieczne jest podanie danych na koniec 2019 roku. Zatem kurs walutowy powinien być z 31.12.2019 (średni kurs NBP).

22. Czy wstępna deklaracja obejmuje tylko dane jednostkowe przedsiębiorstwa? We wniosku należy podać przychody, zatrudnienie, czy też opis sytuacji finansowej i cel finansowania?

W ramach wstępnego wniosku należy podać zarówno dane finansowe (jednostkowe dla przedsiębiorstwa aplikującego o pomoc) jak również skrócony opis aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa, wpływ COVID -19 na prowadzoną działalność oraz wstępny szacunek luki płynnościowej.

23. Co w przypadku gdy prognozowana luka finansowa z tytułu COVID-19 wynosiła 10 mln PLN a po 12 miesiącach skumulowana strata na sprzedaży wynosi 30 mln PLN? 

Umorzyć można maksymalnie 75% przyznanej pomocy. Jeśli luka wynosiła 10 mln PLN to pożyczka preferencyjna maksymalnie w tej kwocie była udzielona przez PFR. Umorzone może być zatem tylko 7,5 mln PLN – nawet jeśli faktyczna starta po 12 miesiącach wyniesie 30 mln PLN.

24. Co w przypadku kredytu postawionego w stan wymagalności? Można spłacać czy nie?

Jeżeli zadłużenie jest wymagalne i nie jest to refinansowanie lub przedterminowa spłata to można finansować.

25. W jaki sposób wyliczyć zadłużenie, które przekraczać ma 3.5 EBITDA?

Są to zobowiązania finansowe minus środki pieniężne. Zobowiązania finansowe to zobowiązania generujące odsetki.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Doradztwo finansowe
Dowiedz się więcej

26. W jaki sposób wyliczyć zadłużenie, które przekraczać ma 3,5x EBIDTA? Wszystkie zobowiązania?

Jeżeli chodzi o wskaźnik to powinno być brane pod uwagę zadłużenie finansowe minus środki pieniężne.

27. Czy warunki odnośnie straty gotówkowej i zadłużenia >3,5x EBITDA są traktowane łącznie czy rozłącznie?

Oba warunki muszą być spełnione łącznie.

28. Co jeśli w perspektywie końca 2021 prognozowana EBITDA wychodzi ujemna? jak podejść do 3,5 krotności EBITDA?

By otrzymać pożyczkę należy wykazać w prognozowanych danych finansowych możliwość uzyskania pozytywnych wyników finansowych dzięki uzyskanej pomocy. Jeśli do końca 2021 firma nie będzie w stanie uzyskać dodatniej EBITDA to prawdopodobnie nie będzie mogła skorzystać z pomocy PFR w ramach Tarczy.

29. W wyliczeniu straty gotówkowej uwzględniamy zmianę stanu rezerw oraz sprzedaż aktywów tylko wtedy, gdy zostały odniesione w wyniku na sprzedaży a nie w wyniku działalności pozostałej (przychody/koszty operacyjne)?

Tak, korekty dokonujemy tylko wtedy gdy rezerwy i odpisy ujmowane są w ramach wyniku działalności podstawowej. Jeśli zdarzenia te księgowane są w wyniku działalności pozostałej to wówczas korekta wyniku na sprzedaży nie jest konieczna.

30. Aby wyliczyć wynik gotówkowy: czy wynik na sprzedaży korygowany jest o sprzedaż/koszty, za które płatności od dostawców/do odbiorców nie nastąpiła w danym okresie?

Przy ustalaniu wyniku na sprzedaży bierzemy pod uwagę wszelkie przychody i koszty przypisane do danego okresu. Nawet jeśli termin płatności jest już w kolejnym okresie, to przy wyliczaniu wyniku na sprzedaży nie jest to podstawa do korekty. Faktycznie może być tak, że przepływ pieniężny z tytułu wystawionych/otrzymanych faktur będzie w innym okresie, ale przy ustalaniu wyniku na sprzedaży liczy się okres wystawienia faktury.

Masz wątpliwości? Skontaktuj się z naszym ekspertem!

31. Czy umorzenie pożyczki jest pomocą publiczną?

Tak, umorzenie będzie traktowane jak pomoc publiczna.

32. Gdzie można znaleźć opis procedury due diligence, które będzie stosować PFR?

Procedury, które będą stosowane przez PFR nie zostały jeszcze opublikowane. Z doświadczenia wiemy natomiast, że w ramach tego procesu na pewno analizowane będą takie elementy jak: struktura sprzedaży i kosztów działalności operacyjnej, analiza finansowa sprawozdań finansowych przedsiębiorcy i/lub grupy kapitałowej, wskaźniki zadłużenia i płynności, analiza wpływu COVID na przedsiębiorstwo, analiza wpływu restrykcji sanitarnych na działalność, możliwość powstania zatorów płatniczych, powstania strat ze sprzedaży, zagrożenie utraty płynności finansowej, struktura zatrudnienia oraz skala potencjalnych zwolnień, prognozowana luka płynności, założenia przyjęte przy sporządzaniu prognoz finansowych.

33. Co powinien zawierać plan restrukturyzacji?

Plan restrukturyzacji powinien uwiarygodnić, że za pomocą instrumentu, który Państwo otrzymaliście wyjdziecie Państwo z kryzysu w przeciągu kolejnych miesięcy. Plan powinien zawierać informacje o planowanych działaniach naprawczych, zmianach w sposobie organizacji produkcji, dostosowaniach do nowych wymogów sanitarnych itp. Powinien zawierać realny plan funkcjonowania firmy w perspektywie kolejnych miesięcy.

34. Czy przy wstępnej deklaracji możemy podać przychody grupy w tysiącach zł?

Składając wniosek przez formularz www należy podać wartości w PLN. W związku z tym że jest to wstępny wniosek można podać wartości zaokrąglone do tysięcy. W formularzu należy podać wartości przedsiębiorstwa składającego wniosek a nie całej grupy.

35. Czy z poziomu PFR będą wytyczne jak wyliczać stratę gotówkową i pozostałe wskaźniki/dane, które będą konieczne?

Tak, wszelkie wyjaśnienia w zakresie sposobu wyliczenia straty gotówkowej oraz pozostałych parametrów zostaną zawarte w regulaminie finansowania dla dużych przedsiębiorstw.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Doradztwo finansowe
Dowiedz się więcej

36. W jakim okresie można spodziewać się odpowiedzi z PFR jeśli wstępny wniosek został już wysłany? Trzeba ostatecznie czekać na notyfikację UE?

PFR będzie odpowiadał na wstępne wnioski dopiero po uzyskaniu notyfikacji z Komisji Europejskiej. Wcześniej nie należy się spodziewać żadnej odpowiedzi. Wszelkie szczegóły dalszego procedowania będą udostępnione dopiero po uzyskaniu zgody UE.

37. Jakie znaczenie ma złożenie teraz wstępnej aplikacji do PFR?

Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością złożenia kompletnych wniosków. By uzyskać informację od PFR o uruchomieniu przyjmowania wniosków właściwych konieczna jest rejestracja/złożenie wniosku wstępnego. Bez wypełnienia formularza na www, PFR nie wyśle prośby o przygotowanie poszerzonych danych. 

38. Czy niezłożenie wstępnego wniosku teraz, tylko już po ogłoszeniu wszystkich warunków/otrzymaniu zielonego światła przez UE wniosku docelowego dyskwalifikuje wnioskującego?

W późniejszym terminie też będzie można złożyć wstępny wniosek rozpoczynający procedurę pozyskania finansowania. Jednakże należy mieć na uwadze, że pierwszeństwo rozpatrywania wniosków będą miały te, które zostały złożone wcześniej. Tym samym złożenie wniosku w późniejszym czasie może skutkować opóźnieniem w udostępnieniu finansowania. A w skrajnym przypadku może okazać się że pula środków pomocowych zostanie wyczerpana.

39. Co zrobić w przypadku otrzymania odmowy ze strony PFR z komunikatem o braku danych przychodu w podanym okresie? PFR wskazał, że dane zamieszczone nie są zgodne z danymi pozyskanymi przez PFR z ZUS i MF. Czy powodem mogło być wykazanie za miesiąc kwiecień 2020 r. 0 zł przychodu?

W przypadku uzyskania odmowy powinno się wypełnić wniosek jeszcze raz lub złożyć odwołanie jeżeli jest pewność, że wypełniony wniosek był poprawny. Natomiast wpisanie przychodu za kwiecień 2020 r. równego 0 jest błędne, ponieważ w kwietniu 2020 r. powinno się wykazać spadek procentowy obrotu w kwietniu w porównaniu z marcem. Obrót powinien być wzięty z deklaracji VAT-7 (pozycje 10, 11, 13, 15,17, 19, 21, 22, 31).

40. A co w przypadku jeśli nie jesteśmy płatnikiem VAT?

Zgodnie z tym, o czym informuje PFR, w momencie gdy nie jest się płatnikiem VAT powinno się dostarczyć lub zamieścić oświadczenie zawarte we wniosku.

Tarcza Finansowa dla dużych firm ruszyła. Co się zmieniło?

Małe i średnie przedsiębiorstwa

41. Czy spółka założona 12.11.2019 r. nie zatrudniająca na dzień 31.12.2019 r. pracowników może otrzymać wsparcie?

Przedsiębiorstwo, które nie miało na koniec 2019 roku pracowników nie może wnioskować o pomoc w  ramach Tarczy PFR. Przy ustalaniu statusu przedsiębiorcy (mikro) musiałaby być zatrudniona przynajmniej 1 osoba. Punktem odniesienia jest koniec 2019 roku.

42. Jesteśmy w GK, według której firma kwalifikuje się do MŚP. Firma zatrudnia tylko 1 pracownika na 1/7 etatu, czy możemy złożyć wniosek o subwencję?

Status przedsiębiorstwa powinien zostać określony na podstawie danych całej GK. Natomiast żeby starać się o dofinansowanie w ramach tarczy PFR należy zatrudniać co najmniej 1 pracownika na umowę o pracę.

43, Czy jeżeli jedynym pracownikiem firmy (umowa o pracę) jest jeden z udziałowców, to umożliwia to firmie wystąpienie o subwencję?

Nie.

44. Działam w ramach konsorcjum, jestem jedynym wystawiającym FV. Przychody całego konsorcjum nie spadły ale moje jako przedsiębiorcy spadły o 50%. Czy w tej sytuacji mogę starać się o subwencję?

Tak.

45.Czy osoba współpracująca jest wliczana do liczby pracowników (zatrudnienie na umowę o pracę)?

W przypadku ustalania statusu przedsiębiorstwa nie. W przypadku ustalania wartości subwencji dla mikrofirm oraz umorzenia subwencji dla MMŚP osoba współpracująca jest wliczana.

46. Stan zatrudnienia z Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku kwalifikuje moją firmę jako przedsiębiorstwo średnie ale stan zatrudnienia z dnia 31.12.2019 jako duże przedsiębiorstwo. Z kolei obroty firmy kwalifikują ją do średniej. Z którego programu skorzystać?

Duże to takie przedsiębiorstwo, które:

 1. jeżeli posiada powyżej 250 pracowników to może mieć dowolną sumę bilansową i obroty,
 2. jeżeli posiada mniej niż 250 pracowników to musi mieć obroty i sumę bilansową odpowiednio powyżej 50 mln EUR oraz 43 mln EUR.

Masz wątpliwości? Skontaktuj się z naszym ekspertem!

47. Jak kwalifikujemy przedsiębiorstwo przy zatrudnieniu poniżej 249 osób, przychodach powyżej 55 mln EUR i sumie bilansowej poniżej 43 mln EUR?

Kwalifikujemy je jako MŚP.

48. Czy do liczby pracowników wliczamy zleceniobiorców? Jak ich policzyć jeżeli pracują różną liczbę godzin w miesiącu?

Jeżeli chodzi o ustalenie statusu przedsiębiorcy nie wliczamy zleceniobiorców. Jeżeli natomiast chodzi o określenie wartości subwencji w przypadku mikrofirm lub jej umorzenia to wliczamy zleceniobiorców. Niezależnie od liczby godzin przepracowanych każdy z nich traktowany jest jako jeden etat.

49. Jeżeli w dniu 31.12.2019 spółka zatrudniała 1 osobę na umowę o pracę i 2 osoby na umowę zlecenie to co należy wpisać w rubrykach: liczba osób zatrudnionych na 31.12.2019? Z jednej strony zostało powiedziane, że do wyliczenia wysokości subwencji powinno się brać pod uwagę również zlecenia ale jak wpiszemy stan zatrudnienia uwzględniając tylko etaty, to PFR nie uzna nam w wyliczeniu pracowników na zleceniach.

Według stanu na dzień 31.12.2019 r. firma zatrudnia jedną osobę przy określaniu statusu przedsiębiorcy więc jest mikro (zakładając że osoba ta nie jest właścicielem).

50. Czy do liczby pracowników wliczamy tylko osoby zgłoszone do ubezpieczenia społecznego i nie wliczamy osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia zgłoszonych tylko do ubezpieczenia zdrowotnego?

Do liczby pracowników zgłaszamy osoby zgłoszone przez Państwa do ZUS z kodami ubezpieczenia: 0110, 0111, 0125, 0126 na dzień 31.12.2019 r. (do statusu ustalenia). Do wysokości i umorzenia subwencji zgłoszone do ZUS z kodami: 0110, 0111, 0125, 0126, 0411, 0417, 0426, 0428, 0200, 2241, 2242, 0511, 0545, 1240, 1211.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Doradztwo finansowe
Dowiedz się więcej

51. Czy wliczają się osoby na ułamkowe części etatu?

Tak.

52. Czy liczymy osoby czy etaty? np. 6 osób po 0,8 etatu to 5 czy 6 osób? Zaokrąglamy na poziomie jednej osoby czy po zsumowaniu osób?

Liczymy etaty i sumujemy ich ułamkowe części. Nie sumujemy osób.

53. Czy przy zatrudnieniu np. 0.5 osoby  – można się starać subwencję w pełnej kwocie, czy 0.5 x np. 12 tys.?

Osoba zatrudniona na 0.5 etatów na umowę o pracę lub zlecenie uprawnia do pozyskania subwencji w wartości kwoty bazowej razy 0.5 etatu.

54. Co w przypadku gdy pracownik jest na wypowiedzeniu przed złożeniem wniosku subwencji finansowej? Wskazujemy go jako zatrudnionego? A co w przypadku gdy nie ma już zatrudnionego pracownika?

Liczymy wszystkich pracowników, którzy widnieją w ZUS DRA według stanu na dany dzień jako pracownicy. Nie ma znaczenia, że są na wypowiedzeniu. Jeżeli zmniejszy się nam stan zatrudnienia na moment badania przez PFR, ponieważ kogoś zwolniliśmy albo odszedł to jest to traktowane jako redukcja skali zatrudnienia.

55. Osoby współpracujące czy bierze się do określenia statusu przedsiębiorcy oraz wartości i umorzenia dotacji?

Do określenia statusu nie ale do określenia wysokości subwencji i umorzenia tak.

Masz wątpliwości? Skontaktuj się z naszym ekspertem!

56.Jeżeli składamy wniosek w maju to zatrudnienie bierzemy z końca marca czy kwietnia?

Jeżeli wniosek składamy w maju to zatrudnienie bierzemy z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc składania wniosku (należy pamiętać, że deklaracja ZUS RCA powinna być złożona za kwiecień ażeby móc składać wniosek w maju ponieważ stan zatrudnienia z końca kwietnia będzie sprawdzany z ZUS RCA za kwiecień).

57. Czy pracownik na 1/8 etatu może stanowić mikro przedsiębiorcę?

Tak, jeżeli jest zatrudniony na umowę o pracę i nie jest na urlopie wychowawczym, rodzicielskim, ojcowskim, macierzyńskim lub nie jest zatrudniony jako uczeń.

58. Co w przypadku spółek cywilnych, wniosek składa każdy ze wspólników i przedstawia dane spółki?

Wspólnik spółki cywilnej jest przedsiębiorstwem. Składa każdy ze wspólników. Status określany na podstawie danych jednostkowych bowiem w przypadku osób fizycznych nie można mówić o powiązaniach chyba że spółki działają na tym samym rynku lub rynku pokrewnym (uzupełniającym; jedna spółka produkuje a druga spółka rozdystrybuuje to co wyprodukowano).

59. Czy składając wniosek bierzemy pod uwagę powiązania? Czy dodajemy dane udziałowca?

Tak.

60. Czy przy ustalaniu statusu mikroprzedsiębiorstwa trzeba uwzględniać dane spółek powiązanych (spółka komandytowa, której jesteśmy wspólnikiem jako sp. z o.o.).

Tak.

61. Jak prawidłowo określić status przedsiębiorstwa powiązanego? Bierzemy udziały wszystkich spółek z grupy czy tylko spółki głównej?

Według Regulaminu dotyczącego dofinansowania dla MMŚP do określenia statusu przedsiębiorstwa powinniśmy stosować zapisy Załącznika I rozporządzenia uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym. Oznacza to, że sumować powinniśmy dane dotyczące zatrudnienia, przychodów oraz sumy bilansowej:

1. Przedsiębiorstw partnerskich (takich, które samodzielnie lub wspólnie z innymi przedsiębiorstwami, z którymi są powiązane posiadają od 25% do 50% kapitału bądź prawa głosu w innym przedsiębiorstwie) w procencie posiadanego udziału lub prawa głosu. Przedsiębiorstwo może zachować status samodzielnego pomimo przekroczenia pułapu 25% (ale nie więcej niż 50 %) udziału w nim kapitału lub głosów przez inne przedsiębiorstwo/przedsiębiorstwa, pod warunkiem, że dotyczy to następujących kategorii inwestorów:

 • publiczne korporacje inwestycyjne, spółki kapitału podwyższonego ryzyka, inwestorzy indywidualni lub zbiorowi inwestujący regularnie w papiery wartościowe przedsiębiorstw nienotowanych na giełdzie (tzw. „anioły biznesu”) pod warunkiem, że wartość całkowitej inwestycji w jednym przedsiębiorstwie nie przekracza 1,25 mln euro,
 • uczelnie wyższe i ośrodki badawcze non-profit,
 • inwestorzy instytucjonalni łącznie z regionalnymi funduszami rozwoju,
 • niezależne lokalne władze samorządowe pod warunkiem, iż roczne budżety jednostek administracyjnych, którymi kierują są mniejsze niż 10 mln euro i jednostki te są zamieszkiwane przez mniej niż 5 tys. mieszkańców.

2. Przedsiębiorstw powiązanych

 • Bezpośrednio – przedsiębiorstwo posiada większość udziałów lub praw głosów lub posiada prawo do dominującego wpływu na działalność bezpośrednio w innym przedsiębiorstwie (w więcej niż 50% w przypadku udziałów i praw głosów).
 • Pośrednio – przedsiębiorstwo posiada większość udziałów, praw głosów lub prawo do dominującego wpływu na działalność poprzez inne przedsiębiorstwo (więcej niż 51%), osobę fizyczną lub grupę osób (w przypadku powiązania przez osoby fizyczne przedsiębiorstwa muszą prowadzić działalność lub część tej działalności na tym samym rynku właściwym lub rynkach pokrewnych: upstream lub downstream np. dystrybucja produktów versus ich produkcja ażeby być liczone przy określaniu statusu przedsiębiorstwa).

62. Czy do określenia statusu przedsiębiorstwa nie powinny być brane pod uwagę również firmy, w których przedmiotowa spółka posiada udziały?

Według Regulaminu dotyczącego dofinansowania dla MMŚP do określenia statusu przedsiębiorstwa powinniśmy stosować zapisy Załącznika I rozporządzenia uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym. Oznacza to, że sumować powinniśmy dane dotyczące zatrudnienia, przychodów oraz sumy bilansowej:

1. Przedsiębiorstw partnerskich (takich, które samodzielnie lub wspólnie z innymi przedsiębiorstwami, z którymi są powiązane posiadają od 25% do 50% kapitału bądź prawa głosu w innym przedsiębiorstwie) w procencie posiadanego udziału lub prawa głosu. Przedsiębiorstwo może zachować status samodzielnego pomimo przekroczenia pułapu 25% (ale nie więcej niż 50 %) udziału w nim kapitału lub głosów przez inne przedsiębiorstwo/przedsiębiorstwa, pod warunkiem, że dotyczy to następujących kategorii inwestorów:

 • publiczne korporacje inwestycyjne, spółki kapitału podwyższonego ryzyka, inwestorzy indywidualni lub zbiorowi inwestujący regularnie w papiery wartościowe przedsiębiorstw nienotowanych na giełdzie (tzw. „anioły biznesu”) pod warunkiem, że wartość całkowitej inwestycji w jednym przedsiębiorstwie nie przekracza 1,25 mln euro,
 • uczelnie wyższe i ośrodki badawcze non-profit,
 • inwestorzy instytucjonalni łącznie z regionalnymi funduszami rozwoju,
 • niezależne lokalne władze samorządowe pod warunkiem, iż roczne budżety jednostek administracyjnych, którymi kierują są mniejsze niż 10 mln euro i jednostki te są zamieszkiwane przez mniej niż 5 tys. mieszkańców.

2. Przedsiębiorstw powiązanych

 • Bezpośrednio – przedsiębiorstwo posiada większość udziałów lub praw głosów lub posiada prawo do dominującego wpływu na działalność bezpośrednio w innym przedsiębiorstwie (w więcej niż 50% w przypadku udziałów i praw głosów).
 • Pośrednio – przedsiębiorstwo posiada większość udziałów, praw głosów lub prawo do dominującego wpływu na działalność poprzez inne przedsiębiorstwo (więcej niż 51%), osobę fizyczną lub grupę osób (w przypadku powiązania przez osoby fizyczne przedsiębiorstwa muszą prowadzić działalność lub część tej działalności na tym samym rynku właściwym lub rynkach pokrewnych: upstream lub downstream np. dystrybucja produktów versus ich produkcja ażeby być liczone przy określaniu statusu przedsiębiorstwa).

63. Na jaki dzień ustalane są powiązania?

Według stanu na dzień 31.12.2019 r.

64. Czy podmioty powiązane trzeba liczyć z firmami z UE?

Według Regulaminu dotyczącego dofinansowania dla MMŚP do określenia statusu przedsiębiorstwa powinniśmy stosować zapisy Załącznika I rozporządzenia uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym. Oznacza to, że sumować powinniśmy dane dotyczące zatrudnienia, przychodów oraz sumy bilansowej:

1. Przedsiębiorstw partnerskich (takich, które samodzielnie lub wspólnie z innymi przedsiębiorstwami, z którymi są powiązane posiadają od 25% do 50% kapitału bądź prawa głosu w innym przedsiębiorstwie) w procencie posiadanego udziału lub prawa głosu. Przedsiębiorstwo może zachować status samodzielnego pomimo przekroczenia pułapu 25% (ale nie więcej niż 50 %) udziału w nim kapitału lub głosów przez inne przedsiębiorstwo/przedsiębiorstwa, pod warunkiem, że dotyczy to następujących kategorii inwestorów:

 • publiczne korporacje inwestycyjne, spółki kapitału podwyższonego ryzyka, inwestorzy indywidualni lub zbiorowi inwestujący regularnie w papiery wartościowe przedsiębiorstw nienotowanych na giełdzie (tzw. „anioły biznesu”) pod warunkiem, że wartość całkowitej inwestycji w jednym przedsiębiorstwie nie przekracza 1,25 mln euro,
 • uczelnie wyższe i ośrodki badawcze non-profit,
 • inwestorzy instytucjonalni łącznie z regionalnymi funduszami rozwoju,
 • niezależne lokalne władze samorządowe pod warunkiem, iż roczne budżety jednostek administracyjnych, którymi kierują są mniejsze niż 10 mln euro i jednostki te są zamieszkiwane przez mniej niż 5 tys. mieszkańców.

2. Przedsiębiorstw powiązanych

 • Bezpośrednio – przedsiębiorstwo posiada większość udziałów lub praw głosów lub posiada prawo do dominującego wpływu na działalność bezpośrednio w innym przedsiębiorstwie (w więcej niż 50% w przypadku udziałów i praw głosów).
 • Pośrednio – przedsiębiorstwo posiada większość udziałów, praw głosów lub prawo do dominującego wpływu na działalność poprzez inne przedsiębiorstwo (więcej niż 51%), osobę fizyczną lub grupę osób (w przypadku powiązania przez osoby fizyczne przedsiębiorstwa muszą prowadzić działalność lub część tej działalności na tym samym rynku właściwym lub rynkach pokrewnych: upstream lub downstream np. dystrybucja produktów versus ich produkcja ażeby być liczone przy określaniu statusu przedsiębiorstwa).

65. Czy do ustalenia statusu MSP bierzemy pod uwagę tylko podmioty bezpośrednio powiązane?

Tak.

Masz wątpliwości? Skontaktuj się z naszym ekspertem!

66. Czy o subwencję może ubiegać się spółka posiadającą rezydencję podatkową w Polsce ale której udziałowcami są osoby fizyczne (15 % udziałów) z USA?

Tak.

67. Co w sytuacji gdy przedsiębiorstwo wchodzi w skład GK a pozostałe przedsiębiorstwa mają siedzibę za granicą?  

Według Regulaminu dotyczącego dofinansowania dla MMŚP do określenia statusu przedsiębiorstwa powinniśmy stosować zapisy Załącznika I rozporządzenia uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym. Oznacza to, że sumować powinniśmy dane dotyczące zatrudnienia, przychodów oraz sumy bilansowej:

1. Przedsiębiorstw partnerskich (takich, które samodzielnie lub wspólnie z innymi przedsiębiorstwami, z którymi są powiązane posiadają od 25% do 50% kapitału bądź prawa głosu w innym przedsiębiorstwie) w procencie posiadanego udziału lub prawa głosu. Przedsiębiorstwo może zachować status samodzielnego pomimo przekroczenia pułapu 25% (ale nie więcej niż 50 %) udziału w nim kapitału lub głosów przez inne przedsiębiorstwo/przedsiębiorstwa, pod warunkiem, że dotyczy to następujących kategorii inwestorów:

 • publiczne korporacje inwestycyjne, spółki kapitału podwyższonego ryzyka, inwestorzy indywidualni lub zbiorowi inwestujący regularnie w papiery wartościowe przedsiębiorstw nienotowanych na giełdzie (tzw. „anioły biznesu”) pod warunkiem, że wartość całkowitej inwestycji w jednym przedsiębiorstwie nie przekracza 1,25 mln euro,
 • uczelnie wyższe i ośrodki badawcze non-profit,
 • inwestorzy instytucjonalni łącznie z regionalnymi funduszami rozwoju,
 • niezależne lokalne władze samorządowe pod warunkiem, iż roczne budżety jednostek administracyjnych, którymi kierują są mniejsze niż 10 mln euro i jednostki te są zamieszkiwane przez mniej niż 5 tys. mieszkańców.

2. Przedsiębiorstw powiązanych

 • Bezpośrednio – przedsiębiorstwo posiada większość udziałów lub praw głosów lub posiada prawo do dominującego wpływu na działalność bezpośrednio w innym przedsiębiorstwie (w więcej niż 50% w przypadku udziałów i praw głosów).
 • Pośrednio – przedsiębiorstwo posiada większość udziałów, praw głosów lub prawo do dominującego wpływu na działalność poprzez inne przedsiębiorstwo (więcej niż 51%), osobę fizyczną lub grupę osób (w przypadku powiązania przez osoby fizyczne przedsiębiorstwa muszą prowadzić działalność lub część tej działalności na tym samym rynku właściwym lub rynkach pokrewnych: upstream lub downstream np. dystrybucja produktów versus ich produkcja ażeby być liczone przy określaniu statusu przedsiębiorstwa).

68. W skład grupy kapitałowej wchodzi spółka z innego kraju UE. Jak liczyć obrót, sumę bilansową i zatrudnienie?

Według Regulaminu dotyczącego dofinansowania dla MMŚP do określenia statusu przedsiębiorstwa powinniśmy stosować zapisy Załącznika I rozporządzenia uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym. Oznacza to, że sumować powinniśmy dane dotyczące zatrudnienia, przychodów oraz sumy bilansowej:

1. Przedsiębiorstw partnerskich (takich, które samodzielnie lub wspólnie z innymi przedsiębiorstwami, z którymi są powiązane posiadają od 25% do 50% kapitału bądź prawa głosu w innym przedsiębiorstwie) w procencie posiadanego udziału lub prawa głosu. Przedsiębiorstwo może zachować status samodzielnego pomimo przekroczenia pułapu 25% (ale nie więcej niż 50 %) udziału w nim kapitału lub głosów przez inne przedsiębiorstwo/przedsiębiorstwa, pod warunkiem, że dotyczy to następujących kategorii inwestorów:

 • publiczne korporacje inwestycyjne, spółki kapitału podwyższonego ryzyka, inwestorzy indywidualni lub zbiorowi inwestujący regularnie w papiery wartościowe przedsiębiorstw nienotowanych na giełdzie (tzw. „anioły biznesu”) pod warunkiem, że wartość całkowitej inwestycji w jednym przedsiębiorstwie nie przekracza 1,25 mln euro,
 • uczelnie wyższe i ośrodki badawcze non-profit,
 • inwestorzy instytucjonalni łącznie z regionalnymi funduszami rozwoju,
 • niezależne lokalne władze samorządowe pod warunkiem, iż roczne budżety jednostek administracyjnych, którymi kierują są mniejsze niż 10 mln euro i jednostki te są zamieszkiwane przez mniej niż 5 tys. mieszkańców.

2. Przedsiębiorstw powiązanych

 • Bezpośrednio – przedsiębiorstwo posiada większość udziałów lub praw głosów lub posiada prawo do dominującego wpływu na działalność bezpośrednio w innym przedsiębiorstwie (w więcej niż 50% w przypadku udziałów i praw głosów).
 • Pośrednio – przedsiębiorstwo posiada większość udziałów, praw głosów lub prawo do dominującego wpływu na działalność poprzez inne przedsiębiorstwo (więcej niż 51%), osobę fizyczną lub grupę osób (w przypadku powiązania przez osoby fizyczne przedsiębiorstwa muszą prowadzić działalność lub część tej działalności na tym samym rynku właściwym lub rynkach pokrewnych: upstream lub downstream np. dystrybucja produktów versus ich produkcja ażeby być liczone przy określaniu statusu przedsiębiorstwa).

69. Czy podmioty powiązane są liczone wraz z zagranicznymi firmami?

Według Regulaminu dotyczącego dofinansowania dla MMŚP do określenia statusu przedsiębiorstwa powinniśmy stosować zapisy Załącznika I rozporządzenia uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym. Oznacza to, że sumować powinniśmy dane dotyczące zatrudnienia, przychodów oraz sumy bilansowej:

1. Przedsiębiorstw partnerskich (takich, które samodzielnie lub wspólnie z innymi przedsiębiorstwami, z którymi są powiązane posiadają od 25% do 50% kapitału bądź prawa głosu w innym przedsiębiorstwie) w procencie posiadanego udziału lub prawa głosu. Przedsiębiorstwo może zachować status samodzielnego pomimo przekroczenia pułapu 25% (ale nie więcej niż 50 %) udziału w nim kapitału lub głosów przez inne przedsiębiorstwo/przedsiębiorstwa, pod warunkiem, że dotyczy to następujących kategorii inwestorów:

 • publiczne korporacje inwestycyjne, spółki kapitału podwyższonego ryzyka, inwestorzy indywidualni lub zbiorowi inwestujący regularnie w papiery wartościowe przedsiębiorstw nienotowanych na giełdzie (tzw. „anioły biznesu”) pod warunkiem, że wartość całkowitej inwestycji w jednym przedsiębiorstwie nie przekracza 1,25 mln euro,
 • uczelnie wyższe i ośrodki badawcze non-profit,
 • inwestorzy instytucjonalni łącznie z regionalnymi funduszami rozwoju,
 • niezależne lokalne władze samorządowe pod warunkiem, iż roczne budżety jednostek administracyjnych, którymi kierują są mniejsze niż 10 mln euro i jednostki te są zamieszkiwane przez mniej niż 5 tys. mieszkańców.

2. Przedsiębiorstw powiązanych

 • Bezpośrednio – przedsiębiorstwo posiada większość udziałów lub praw głosów lub posiada prawo do dominującego wpływu na działalność bezpośrednio w innym przedsiębiorstwie (w więcej niż 50% w przypadku udziałów i praw głosów).
 • Pośrednio – przedsiębiorstwo posiada większość udziałów, praw głosów lub prawo do dominującego wpływu na działalność poprzez inne przedsiębiorstwo (więcej niż 51%), osobę fizyczną lub grupę osób (w przypadku powiązania przez osoby fizyczne przedsiębiorstwa muszą prowadzić działalność lub część tej działalności na tym samym rynku właściwym lub rynkach pokrewnych: upstream lub downstream np. dystrybucja produktów versus ich produkcja ażeby być liczone przy określaniu statusu przedsiębiorstwa).

70. Czy możemy mówić o powiązaniu lub partnerstwie spółek, jeżeli wspólnik 95% sp. z o.o. będący właścicielem spółek z Grupy Kapitałowej (spółek powiązanych), w skład której wchodzi spółka deweloperska, jest jednocześnie 90% wspólnikiem sp. z o.o. będącej komplementariuszem a zarazem jako osoba fizyczna komandytariuszem spółki komandytowej, która świadczy dla spółki deweloperskiej usługi w zakresie projektowania architektonicznego?

Tak, ponieważ działają one na rynku pokrewnym (uzupełniającym).

71. Czy przy spółkach osobowych dla ustalenia statusu przedsiębiorcy mamy do czynienia ze spółkami partnerskimi i bierzemy pod uwagę wkłady wspólnika i ich stosunek % analogicznie jaki przy procencie udziału w kapitale w spółkach kapitałowych? (chodzi o kazus sp. z o.o. sp. kom).

Tylko jeżeli są to spółki działające na tym samym rynku lub pokrewnym (uzupełniającym).

72. Do określenia statusu MŚP bierzemy obrót, sumę bilansową i ilość pracowników dla wszystkich spółek Grupy Kapitałowej. Natomiast dla określenia spadku bierzemy już obrót tylko spółki, która składa wniosek?

Tak.

73. Co powinniśmy podać we wniosku? Czy mają to być wartości z RZiS czy z deklaracji VAT?

Jeżeli ustalamy spadek obrotów powinny to być obroty z deklaracji VAT-7 (pozycje 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 31). Jeżeli ustalamy wartość dotacji dla MŚP która liczona jest jako % od przychodów ze sprzedaży podajemy przychody ze sprzedaży netto z RZiS za 2019 r. lub jeżeli nie mamy SF za 2019 r. to z deklaracji podatkowych lub ksiąg rachunkowych.

74. Czy przychody za 2019 rok bierzemy z RZiS czy sumujemy z miesięcznych deklaracji VAT?

Przychody za 2019 r. bierzemy z RZiS albo jeżeli nie mamy zamkniętego roku to z ksiąg rachunkowych lub deklaracji podatkowych.

75. Czy bierzemy pod uwagę przychód z konkretnego miesiąca roku poprzedniego, czy narastająco za danym miesiąc do obrotu narastającego z roku obecnego?

Bierzemy obrót z deklaracji VAT-7 z danego miesiąca  (pozycje 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 31) i porównujemy do obrotu z deklaracji VAT-7 z poprzedniego miesiąca (te same pozycje) lub miesiąca analogicznego roku poprzedniego.

Masz wątpliwości? Skontaktuj się z naszym ekspertem!

76. Które wartości obrotu bierzemy pod uwagę przy wskazaniu we wniosku?

Bierzemy pozycje z deklaracji: 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 31.

77. Czy do określenia wartości subwencji bierzemy pod uwagę przychody na podstawie deklaracji VAT-7 czy faktyczne wpływy z danego miesiąca na konto?

Bierzemy pozycje z deklaracji VAT-7: 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 31.

78. Czy do określenia obrotu bierzemy z deklaracji VAT sprzedaż niepodlegającą opodatkowaniu w Polsce?

Tak. Bierzemy pozycje z deklaracji: 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 31.

79. Dlaczego obrót miesiąca spadkowego wg VAT-7 ustala się bez WNT?

Ponieważ nie jest to obrót związany ze sprzedażą. Bierzemy pozycje z deklaracji: 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 31.

80. Czy bierzemy obroty z deklaracji VAT-7 mimo, że są tam faktury zaliczkowe?

Tak.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Doradztwo finansowe
Dowiedz się więcej

81. Czy obrót netto z wybranego miesiąca podajemy w zaokrągleniu czy w pełnych PLN?

Podajemy w pełnych PLN.

82. Czy o subwencje można wystąpić raz tylko na miesiąc?

O subwencję można starać się tylko raz.

83. Czy ze złożeniem wniosku trzeba czekać aż do momentu złożenia VAT- 7 aby mogły zostać zweryfikowane obroty?

Tak. Jeżeli mamy spadek obrotów co najmniej o 25% w danym miesiącu to żeby móc złożyć wniosek o dofinansowanie musimy mieć złożoną deklarację VAT – 7 za miesiąc, w którym ten spadek wystąpił.

84. W jaki sposób wysokość straty na sprzedaży lub jej brak wpływa na poziom zwrotu subwencji?

Jeżeli strata gotówkowa skumulowana po 12 miesiącu (licząc od dnia uzyskania subwencji) będzie wyższa niż 750 tys. PLN to umorzeniu podlega 75% wartości subwencji przy założeniu że Spółka utrzymuje stały poziom zatrudnienia. Jeżeli przy stałym poziomie zatrudnienia strata skumulowana gotówkowa za 12 miesięcy będzie niższa niż 750 tys. PLN to umorzenie jest w wysokości 50% wartości subwencji plus wysokości skumulowanej straty.

85. Czy subwencja może być przeznaczona na pokrycie kosztów rat leasingowych, kosztów ubezpieczenia (fakultatywnego), odsetek od kredytu? Czy można wystąpić po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu o obniżenie kwoty subwencji z tytułu ochrony limitu pomocy publicznej 800 000 Euro? Przedsiębiorcy równolegle czasem składają różne wnioski z brakiem zapewnienia ich otrzymania, a także z brakiem jasności, które z nich dotyczą limitu.

Nie można wystąpić o obniżenie subwencji. Natomiast można część bezzwrotną szybciej spłacić żeby limit pomocy publicznej zmniejszył się.

Masz wątpliwości? Skontaktuj się z naszym ekspertem!

86. Czy subwencja może być przeznaczona na spłatę kredytu (przy czym kredyt w pewnej części dotyczy wypłaty dywidendy dla właściciela; pozostała kwota kredytu dotyczy bieżącej działalności), czy można przeznaczyć subwencję na wcześniejszą spłatę kredytu? Czy trzeba spłacać całość czy wystarczy przedpłacić raty?

Zgodnie z Programem wypłaty do właściciela są zabronione. Natomiast jeżeli wypłata dywidendy została zrobiona wcześniej i teraz spłacamy kredyt to jest to możliwe. Wcześniejsza spłata kredytu jest możliwa w 25% jego wartości nie więcej.

87. Czy oprócz ogólnie wskazanych kosztów na jakie możemy przeznaczyć subwencje, są jakieś bardziej szczegółowe wytyczne?

Nie mogą to być wydatki na wypłaty do właścicieli, akwizycje, przedterminowa spłata kredytu w wysokości większej niż 25% oraz rozliczenia z podmiotami powiązanymi inne niż w toku bieżącej działalności gospodarczej.

88. Czy korzystając z subwencji z PFR  można skorzystać jednocześnie z innych dofinansowań do wynagrodzeń w ramach tarczy antykryzysowej (postój ekonomiczny, obniżony wymiar czasu pracy, dofinansowanie z PUP)?

Tak, można łączyć dofinansowania ale do kwoty 800 tys. EUR (3.5 mln PLN).

89. Czy subwencje można łączyć z innymi pomocami tarczy antykryzysowej? Chodzi przede wszystkim o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników i umorzenie ZUSu.

Tak, można ale do wysokości 3.5 mln PLN.

90. Czy subwencje można łączyć z innymi pomocami tarczy antykryzysowej? Chodzi o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników i umorzenie ZUSu.

Tak do poziomu 800 tys. EUR.

91. Z jakim momentem ustala się stan zaangażowania w limicie 800 000 Euro pomocy publicznej z tytułu subwencji? Czy to moment wydania decyzji, czy rozliczenia i faktycznego wykorzystania subwencji?

W momencie ubiegania się o subwencję.

92. Jak można sprostować błędne dane we wniosku?

Nie można. Po otrzymaniu decyzji negatywnej należy złożyć wniosek raz jeszcze. W przypadku jeżeli nie zgadzacie się Państwo z decyzją to należy złożyć odwołanie.

93. Jeżeli spółka źle zdefiniowała swój status jako MŚP (w rzeczywistości na podstawie powiązań w grupie kapitałowej jest dużym przedsiębiorcą) i otrzymała już subwencję, to w jaki sposób można tą subwencję zwrócić i czy należy wiązać to z odsetkami?

Środki powinny być zwrócone i wniosek należy złożyć ponownie poprawnie określając status przedsiębiorstwa. Błędnie przyznana pomoc w momencie w którym zostanie zidentyfikowana i tak podlegałaby zwrotowi. A trzeba się liczyć również z tym, że w przypadku zwrotu w późniejszym czasie mogą zostać naliczone również odsetki.

94. Czy warunek straty nie przekraczającej kapitału własnego na koniec 2019 skreśla firmę jeżeli chodzi o subwencję z PFR?

Nie.

95. Czym jest rachunkowość gotówkowa?

Nie istnieje pojęcie rachunkowości gotówkowej. W przypadku straty gotówkowej na sprzedaży jest to wynik na sprzedaży powiększony o amortyzację, rezerwy (jeżeli zostały rozpoznane w pozostałej działalności operacyjnej), wynik z przeszacowania i sprzedaży ŚT (jeżeli został rozpoznany w pozostałej działalności operacyjnej).

Masz wątpliwości? Skontaktuj się z naszym ekspertem!

96. Jak rozumieć skumulowaną stratę gotówkową na sprzedaży?

Strata gotówkowa na sprzedaży za okres 12 miesięcy od momentu złożenia wniosku, która jest wynikiem na sprzedaży netto powiększonym o amortyzację, rezerwy (jeżeli zostały rozpoznane w pozostałej działalności operacyjnej), wynik z przeszacowania i sprzedaży ŚT (jeżeli został rozpoznany w pozostałej działalności operacyjnej).

97. Jak wylicza się stratę gotówkową? Czy bierze się przychody netto ze sprzedaży z całych 12 miesięcy od momentu przyznania subwencji w porównaniu do przychodów ze sprzedaży z 12 miesięcy poprzedzających otrzymanie subwencji?

Jest to nie przychód ale strata gotówkowa na sprzedaży za okres 12 miesięcy od momentu złożenia wniosku, która jest wynikiem na sprzedaży netto (przychody minus koszty) powiększonym o amortyzację, rezerwy (jeżeli zostały rozpoznane w pozostałej działalności operacyjnej), wynik z przeszacowania i sprzedaży ŚT (jeżeli został rozpoznany w pozostałej działalności operacyjnej).

98. Jak obliczyć jaki procent strat w perspektywie 12 miesięcy pokryje subwencja? Jest to trudne w perspektywie obecnego otoczenia gospodarczego.

We wniosku należy wpisać 100%.

99. Jak będzie weryfikowane powiązanie spadku przychodów z COIVD-19?

W momencie kiedy składamy wniosek dla MMŚP to składamy jedynie oświadczenie woli (pod groźbą odpowiedzialności karnej w przypadku jego nieprawdziwości), że nasza sytuacja pogorszyła się w wyniku COVID. Na chwilę obecną nie mamy wiedzy w jaki sposób będzie to weryfikowane.

100. Faktury zaliczkowe są wykazywane w deklaracji VAT a nie stanowią przychodu. Jak to będzie rozpatrywane?

Jako obrót.

101. Co ze spółkami które mają łamany lub wydłużony rok obrotowy? Jak wskazujemy przychody ze sprzedaży za 2019 jeżeli rok zakończył się 30.06.2019 i na 31.12.2019 nie przygotowujemy sprawozdania?

Bierzemy przychody ze sprzedaży za 2019 r. z ksiąg rachunkowych lub deklaracji podatkowych.

102. Firma wystawia faktury z datą majową, które dotyczą sprzedaży za kwiecień. Przychody w kwietniu spadły o 39% w stosunku do marca ale w deklaracji VAT tego nie będzie widać (VAT liczy się według faktur). Jak ten problem rozwiązać?

Wniosek należałoby złożyć w takim razie w czerwcu kiedy deklaracja za maj będzie wystawiona. Przychody dotyczą kwietnia ale do celów podatku dochodowego. Natomiast obrót jest wykazany w maju.

Masz wątpliwości? Skontaktuj się z naszym ekspertem!

103. Czy jeżeli w 86% Spółki należą do Holdingu na Cyprze a 14% do członków zarządu to można ubiegać się o subwencję? Spółka ma rezydencję podatkową w Polsce. 

Może ubiegać się o subwencję finansową ponieważ Cypr nie jest rajem podatkowym.

104. Spółka na początku 2020 roku osiągnęła dodatkowy przychód ze sprzedaży nieruchomości. Przychód miał charakter incydentalny i nie stanowił filaru działalności spółki. W spółce wystąpił spadek obrotów w związku z zakazem prowadzenia działalności na skutek COVID-19. Wniosek składa się drogą elektroniczną ale nie ma możliwości wskazania rozbieżności, która powstaje pomiędzy rzeczywistym spadkiem obrotów spółki w związku z wystąpieniem COVID-19, a wartością przychodu wskazanego w deklaracji VAT-7. Ponieważ przedłożone przez spółkę oświadczenia o spadku obrotów nie będą się pokrywały w deklaracji VAT-7, zapewne wniosek spółki zostanie rozpoznany negatywnie. Czy spółce będzie przysługiwało odwołanie od negatywnej decyzji PFR? Czy też spółka będzie mogła jedynie złożyć nowy wniosek po wcześniejszym złożeniu wyjaśnień wskazanych przez PFR zastrzeżeń?

Obrót dokumentujący spadek przychodów z tytułu COVID-19 jest brany z deklaracji VAT-7 z pozycji 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 31. Pytanie jak opodatkowana była sprzedaż nieruchomości i czy była zwolniona z podatku VAT z tytułu pierwszego zasiedlenia lub poniesienia wydatków na ulepszenie, czy też nie. Najprawdopodobniej wydarzenie na podstawie wskazanej przez PFR definicji obrotów z poszczególnych pozycji deklaracji nie będzie kwalifikować się do obrotu.

105. Jak potraktowana zostałaby poniższa sytuacja: Mamy Sp. z o.o. Sp. k. Sp. z o.o. jest komplementariuszem, poza nią wspólnikami są dwie osoby fizyczne (które są także wspólnikami komplementariusza). Zgodnie z umową Spółki komandytowej zgoda wszystkich wspólników (czyli Sp. z o.o. oraz osób fizycznych) jest wymagana przy czynnościach przekraczających zakres normalnego zarządu. Ponadto, każdy wspólnik uprawniony jest do samodzielnego prowadzenia spraw Sp. kom. Czy w opisanym stanie mamy do czynienia z powiązaniem? Czy można by w takim przypadku mówić o przedsiębiorstwach partnerskich?

Powiązanie ważne są tylko przy ustalaniu statusu przedsiębiorstwa (jego rozmiaru). Natomiast nie oznacza to, że tylko jedna firma może korzystać z pomocy. Zarówno Sp. z o.o. jak i Sp. kom mogą niezależnie wnioskować o pomoc. Na początku należy ustalić czy dane finansowe oraz stan zatrudnienia obu Spółek łącznie kwalifikują je jako mikro/MŚP czy duży.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo finansowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.