fbpx

Treść artykułu

Czynnego żalu używa się w przypadku zaniedbania obowiązku podatkowego, gdy podatnikowi grozi ryzyko ukarania mandatem skarbowym, grzywną, wyrokiem sądowym, a nawet pozbawieniem wolności. W zależności od społecznej szkodliwości, dany czyn może zostać sklasyfikowany jako przestępstwo lub wykroczenie skarbowe.

Podatnik, chcąc uniknąć kary, ma możliwość złożenia czynnego żalu, czyli zawiadomienia organu podatkowego o popełnionym czynie i ujawnienia jego okoliczności. Dzięki tej czynności, przedsiębiorca ma szansę na złagodzenie kary lub nawet całkowite uniknięcie odpowiedzialności karnej.

Do przewinień podatkowych zaliczamy takie sytuacje jak np.:

 • niedotrzymanie terminów złożenia zeznań podatkowych,
 • nieodprowadzenie w odpowiednim terminie należnego podatku dochodowego,
 • brak zapłaty podatku VAT,
 • prowadzenie ksiąg podatkowych w niewłaściwy sposób,
 • zatajenie (nierozliczenie) przychodów,
 • rozliczenie wydatków, które nie mogą stanowić kosztów.

Sprawdź Outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton

Nie każde przestępstwo lub wykroczenie kwalifikuje się do czynnego żalu

Czynny żal nie przysługuje każdemu przedsiębiorcy. Przyznanie się do podatkowego przewinienia w nie zawsze przyniesie ulgę, jaką przewidują przepisy. Dotyczy to np. sytuacji, w których organ ścigania rozpoczął już czynności służbowe zmierzające do ujawnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego (w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przewinienia). Za czyn karalny uznaje się również m.in.:

 • kierowanie ujawnionym przestępstwem lub wykroczeniem skarbowym,
 • nakłanianie innej osoby do przestępstwa lub wykroczenia skarbowego, aby skierować przeciwko niej postępowanie o czyn zabroniony,
 • zorganizowanie grupy lub związku mającego na celu popełnienie przestępstwa skarbowego, chyba że czynny żal został złożony wraz z wszystkimi członkami grupy lub związku.

W jaki sposób złożyć czynny żal?

Aby uznać czynny żal za skuteczny należy go złożyć w jeden z następujących sposobów:

 1. ustnie do protokołu;
 2. za pośrednictwem Poczty Polskiej (w postaci tradycyjnej – papierowej);
 3. w postaci elektronicznej przez e-PUAP firmy, e-PUAP prywatny, e-mail Urzędu Skarbowego (musi być opatrzony podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym);
 4. za pomocą serwisu e-Urząd Skarbowy; aby zgłosić w ten sposób czynny żal, należy wejść w następujące zakładki: Twoje dokumenty/Złóż dokument/Zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego (czynny żal); opcja ta nie wymaga podpisu elektronicznego, gdyż każde pismo wysłane przez zalogowanego użytkownika zostaje w jego imieniu opatrzone pieczęcią kwalifikowaną Szefa KAS (taka pieczęć zawiera imię i nazwisko oraz identyfikator użytkownika).

Ważny fragment

Czynny żal w imieniu przedsiębiorcy z prywatnego profilu na ePUAP może złożyć osoba, która została upoważniona do składania plików JPK_VAT i chce przyznać się do naruszenia przepisów podatkowych by uniknąć konsekwencji karnoskarbowych i może taki dokument podpisać elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

AUTOR: Magdalena Kupiec, Asystent, Outsourcing finansowo-księgowy

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Outsourcing finansowo-księgowy Zobacz wszystkie

Roczna korekta VAT

Do 25 lutego podatnicy muszą obliczyć wskaźnik rzeczywisty proporcji i uwzględnić korektę VAT w deklaracji za styczeń bieżącego roku. Jak to zrobić? W jakich pozycjach wykazać dane w JPK_VAT?

Usługi Grant Thornton z obszaru: Outsourcing finansowo-księgowy

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Najczęściej czytane