Znowelizowane ustawy o podatkach dochodowych wprowadziły od 01.01.2017 r. obowiązek opracowania tzw. globalnych dokumentacji cen transferowych (ang. masterfile), który stanowi dla podatników nowy wymóg w zakresie dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi w stosunku do dotychczas istniejących obowiązków dokumentacyjnych. 

UWAGA! ZMIANY WESZŁY JUŻ W ŻYCIE – więcej w artykule >>Nowe regulacje w zakresie cen transferowych od 2017 roku<< oraz >>Zmiany w cenach transferowych – ważne interpretacje i wyroki<<

Znowelizowane ustawy o podatkach dochodowych od 01.01.2017 r. nakładają na podatników realizujących transakcje z podmiotami powiązanymi obowiązek opracowania tzw. globalnej dokumentacji cen transferowych. Obowiązek dotyczy podatników osiągających przychody ze sprzedaży lub ponoszących koszty w kwocie przekraczającej równowartość 20 mln EUR.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, zakres globalnej dokumentacji cen transferowych będzie obejmował:

  • strukturę organizacyjną grupy podmiotów powiązanych,
  • charakterystykę zasad wyznaczania cen transferowych w grupie (polityka cen transferowych),
  • charakterystykę działalności gospodarczej prowadzonej przez grupę,
  • opis posiadanych oraz rozwijanych prze grupę aktywów niematerialnych (np. znaki towarowe, know-how, technologie, patenty itp.),
  • charakterystykę sytuacji finansowej podmiotów tworzących grupę, obejmującą skonsolidowane sprawozdanie finansowe podmiotów należących do grupy,
  • opis zawartych przez podmioty należące porozumień cenowych w sprawach podatku dochodowego z administracjami podatkowymi innych państw (APA).

Szczegółowy zakres danych, które obejmować będą globalne dokumentacje cen transferowych, zostanie określony w rozporządzeniach wykonawczych do ustaw o podatkach dochodowych.

Sprawdź Ceny transferowe Grant Thornton

Cel opracowania globalnej dokumentacji cen transferowych

Głównym celem opracowania dokumentacji globalnej jest prezentacja podziału funkcjonalnego obowiązującego w grupie kapitałowej, do której należy podatnik. Analiza profilu działalności oraz wyników finansowych poszczególnych podmiotów należących do grupy, umożliwi organom podatkowym ocenę wysokości dochodów osiąganych przez poszczególne spółki z grupy przez pryzmat generowanej przez nie wartości dodanej ocenianej z perspektywy funkcjonowania całej grupy. Globalna dokumentacja cen transferowych będzie stanowiła kolejne narzędzie dla organów podatkowych umożliwiające skuteczniejszą kontrolę procederu transferu zysków pomiędzy podmiotami z grupy.

Sporządzanie dokumentacji cen transferowych na poziomie ogólnogrupowym było dotychczas praktykowane głównie w zachodnioeuropejskich jurysdykcjach podatkowych. Wprowadzenie obowiązku przedłożenia globalnej dokumentacji dla krajowych podatników należy niewątpliwie uznać za jedną z najbardziej istotnych zmian w wymogach dokumentowania transakcji wewnątrzgrupowych, jakie niosą za sobą znowelizowane przepisy podatkowe.

Komentarz eksperta

Marcin Żmuda, Menedżer, Zespół Cen Transferowych

W mojej ocenie wprowadzenie wymogu opracowania analizy działalności grupy będzie stanowiło istotne obciążenie dla podatników z uwagi na stosunkowo szeroki zakres informacji, jakie będzie obejmowała dokumentacja sporządzana na poziomie grupowym.

W szczególności problematyczne może okazać się opracowanie dokumentacji globalnych dla podatników funkcjonujących w strukturach międzynarodowych grup kapitałowych (jednostki zależne od spółek zagranicznych). Na podstawie dotychczasowych doświadczeń można przypuszczać, że podmioty te mogą mieć trudności z pozyskaniem danych dotyczących wyników finansowych podmiotów z grupy, ich modelu biznesowego czy informacji o podziale aktywów niematerialnych obowiązujących w grupie.

W związku z powyższym, podatnicy powinni z wyprzedzeniem zaplanować proces przygotowania dokumentacji cen transferowych według wymogów, które będą obowiązywać od 2017 r., w tym szczególności już teraz rozpocząć proces pozyskiwania danych i dokumentów niezbędnych do udokumentowania transakcji wewnątrzgrupowych.

AUTOR: Marcin Żmuda, Menedżer, Zespół Cen Transferowych

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Obowiązek opracowania globalnej dokumentacji cen transferowych od 2017 r.

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.