Minister Finansów, uwzględniając orzecznictwo sądów administracyjnych, ujednolica stosowanie prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, w zakresie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów ponoszonych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych wydatków, będących następstwem przedterminowego rozwiązywania (zamykania) kontraktów dotyczących instrumentów pochodnych, w tym opcji walutowych.

Interpretacja ogólna Ministra Finansów

Minister Finansów w dniu 3 grudnia 2015 r. wydał interpretację ogólną nr F\3 8201.1.2015, oceniając skutki, jakie na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wiążą się dla podatników w następstwie przedterminowego rozwiązania (zamknięcia) umów dotyczących wystawionych przez tych podatników opcji walutowych. Minister Finansów stwierdził: „kiedy nabywane opcje walutowe zabezpieczały ryzyko kursowe związane z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą należy uznać, iż nabycie to służyło „Rachowaniu i zabezpieczeniu źródła przychodów”, a wydatki jakie podatnik poniósł w związku z zawarciem i rozliczeniem kontraktów, w tym koszty uzyskania i obsługi kredytów zaciągniętych celem spłaty zobowiązań wynikających z przedterminowego rozwiązania kontraktów, podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 updop. Natomiast w sytuacji, gdy nabycie to miało wyłącznie cel zarobkowy (spekulacyjny) wydatki takie nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 1 updop.”

Uzasadnienie decyzji

Jak czytamy w interpretacji, powyższe stanowisko spowodowane jest sytuacją, jaka miała miejsce szczególnie w latach 2007-2008, kiedy to podmioty, celem zabezpieczenia wysokości uzyskiwanych przychodów oraz ponoszonych kosztów uzyskania przychodów, nabywały od instytucji finansowych (na podstawie wieloletnich umów) opcje walutowe – zabezpieczenie przed nagłymi i niespodziewanymi wahaniami kursu złotego. Jednocześnie, z uwagi na fakt, iż wystawienie przez te instytucje wspomnianych opcji wiązało się z poniesieniem przez nabywcę instrumentu określonych kosztów (tzw. premii), część podatników decydowała się również – tytułem zapłaty za nabywane opcje, na wystawienie na rzecz instytucji finansowej opcji walutowych. Z kolei istotne zmiany gospodarcze, mające wpływ na wysokość kursów walutowych spowodowały, że podatnicy często, celem ograniczenia wydatków i strat związanych z wystawieniem przez nich instrumentów pochodnych, racjonalnie decydowali się na przedterminowe rozwiązywanie zawartych umów i zamykanie takich kontraktów.

Odstąpienie od umów skutkowało koniecznością poniesienia przez podatników dodatkowych wydatków, takich jak koszty wynikające z zawieranych ugód czy koszty uzyskania i obsługi kredytów, zaciągniętych celem spłaty zobowiązań wynikających z przedterminowego rozwiązania kontraktu.

Wskutek przedmiotowej interpretacji – mamy nadzieję – że wielu podatników przedmiotowe wydatki będzie mogło uwzględnić w kosztach podatkowych (np. przez korektę wcześniejszych rozliczeń). Przy czym zauważamy, że każdy przypadek wymaga indywidualnej analizy, z uwzględnieniem przepisów dotyczących przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Opcje walutowe kosztem podatkowym

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.