Fundacje rodzinne są coraz bardziej popularne. Według naszych danych, zarejestrowano ich już ponad 1000! Co stoi za popularnością tej formy prawnej? Dlaczego warto rozważyć jej założenie? W naszej ocenie grup docelowych fundacji rodzinnych, a zatem również powodów, dla których ta forma prawna jest tak bardzo atrakcyjna jest wiele. Poniżej przedstawiamy pięć najbardziej kluczowych.

Zabezpieczenie przed rozdrobnieniem majątku

Poza ochroną w zakresie roszczeń zachowkowych, fundacja rodzinna pozwala również na zabezpieczenie majątku przed jego rozdrobnieniem.

Niezaplanowana sukcesja w przypadku wielu potencjalnych spadkobierców ustawowych może doprowadzić do rozwodnienia majątku. Ma to szczególne znaczenie w przypadku dziedziczenia udziałów w spółkach.

Przykładowo, w sytuacji spółki rodzinnej, w której jedynym wspólnikiem jest nestor, posiadający żonę i dwójkę dzieci, w sytuacji jego śmierci, udziały te wejdą do masy spadkowej i potencjalnie będą podlegać podziałowi pomiędzy spadkobierców. Zatem, w uproszczeniu każda z tych osób będzie właścicielem 33,3% udziałów spółki (oczywiście jest możliwość objęcia tych udziałów tylko przez jednego lub wybranych spadkobierców, ale takie działanie wymagać będzie dokonania spłaty wobec pozostałych spadkobierców, którzy nie obejmą udziałów, a nadto wymagać będzie zgodnego działania spadkobierców).

Ważny fragment

Powołanie do życia fundacji rodzinnej rozwiązuje powyższy problem, bowiem właścicielem udziałów – pomimo śmierci osób fizycznych – pozostaje w dalszym ciągu fundacja rodzinna. Nie dochodzi zatem do rozwodnienia kapitału. Ma to kluczowe znaczenie dla trwałości rodzinnych biznesów, w których rolę lidera powinni objąć spadkobiercy odpowiednio do tego przygotowani.

Co więcej, wniesienie majątku do fundacji rodzinnej pozwala zapobiegać niekorzystnym skutkom dziedziczenia majątku bezpośrednio przez młodych dorosłych, którzy mogą podejmować w stosunku do tego majątku niekorzystne decyzje.

Zabezpieczenie przed zachowkiem

Fundacja rodzinna jest instytucją, która pozwala na zabezpieczenie przed roszczeniami z tytułu zachowku.

Zachowek ma na celu ochronę najbliższych krewnych spadkodawcy. Zgodnie z jego założeniami, niezależnie od woli spadkodawcy, pewien wąski krąg osób powinien otrzymać od niego określoną część majątku. Do grupy tej zaliczani są: zstępni (tj. dzieci, wnuki itp.), małżonek oraz rodzice spadkodawcy. Osoby te, w sytuacji w której nie otrzymają od spadkodawcy określonej części jego majątku, mogą wystąpić z roszczeniem o wypłatę zachowku w stosunku do osób, które majątek spadkodawcy otrzymały. Wprowadzenie fundacji rodzinnej do polskiego prawa nie zmieniło założeń zachowku, natomiast umożliwiło zabezpieczenie majątku spadkodawcy przed roszczeniami z jego tytułu.

Dzieje się tak dlatego, że ustawodawca przewidział dla fundacji rodzinnej korzystne mechanizmy związane z wniesieniem do niej majątku spadkodawcy.

W szczególności, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, przy obliczaniu zachowku nie dolicza się do spadku funduszu założycielskiego fundacji rodzinnej wniesionego przed więcej niż dziesięciu laty, licząc wstecz od otwarcia spadku, chyba że fundacja rodzinna jest spadkobiercą. Nadto, nie dolicza się również dokonanych przed więcej niż dziesięciu laty, licząc wstecz od otwarcia spadku, darowizn na rzecz osób niebędących spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku.

Ważny fragment

Zatem, jeśli fundacja rodzinna nie zostanie powołana do spadku, odpowiednio wcześniej przekazane jej mienie – zarówno na poczet funduszu założycielskiego, jak i w drodze darowizny – nie będzie polegało doliczeniu do spadku w razie konieczności obliczenia wysokości zachowku.

Przykładowo, w sytuacji w której spadkodawca 13 lat przed śmiercią utworzył fundację rodzinną i przekazał jej wszystkie udziały w posiadanych spółkach, a w sporządzonym testamencie do spadku powołał w całości swoją małżonkę, przekazane mienie (w tym udziały w spółkach) nie będą podlegały doliczeniu do spadku, a zatem w przypadku wystąpienia z roszczeniami z tytułu zachowku – pod uwagę brany będzie tylko majątek, którym faktycznie dysponował spadkodawca (oczywiście wraz z doliczeniami, o których stanowi Kodeks cywilny). Natomiast, co istotne, majątek przekazany fundacji pozostanie całkowicie wolny od potencjalnych roszczeń.

Tym samym, pod ochroną pozostanie przekazany fundacji majątek, w tym w szczególności udziały w spółce, której wspólnikiem pozostanie fundacja rodzinna. Przykładowo zatem, jeśli spadkodawca miał dwójkę dzieci, które nie zostały powołane do spadku, każde z nich może domagać się połowy swojego udziału w spadku, a zatem 1/6 majątku spadkodawcy. Gdyby zatem majątek ten wynosił jedynie udziały w spółkach warte 10 mln złotych, każde z nich mogłoby domagać się 1,7 mln złotych (1/6 z 10 mln). Natomiast, w sytuacji gdy udziały te zostały przekazane fundacji co najmniej 10 lat przed śmiercią spadkodawcy, owa część majątku (1/6) będzie obliczana z tego co pozostało u spadkodawcy (bez doliczenia owych 10 mln złotych). Mimo zatem, że roszczenie z tytułu zachowku wciąż uprawnionym przysługuje, jego wymiar praktyczny został zminimalizowany z uwagi na powołanie do życia fundacji rodzinnej i przekazanie jej majątku.

Google news

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie, podatkach i księgowości! Zaobserwuj nas w Wiadomościach Google

Sposób na dziedziczenie przez partnera

Polskie prawo spadkowe zapewnia dziedziczenie majątku przez małżonka, ale nie czyni tego w stosunku do partnera. Fundacja rodzinna może okazać się remedium na tę ustawodawczą lukę.

Dzięki powołaniu do życia fundacji rodzinnej i przekazaniu jej majątku, partnerzy mogą doprowadzić do przekazania sobie wzajemnie majątku, z pominięciem członków ich rodzin, którzy – jako spadkobiercy ustawowi – byliby powołani do spadku z mocy ustawy. W szczególności zapewnia ochronę przed zachowkiem, a także konsekwencjami sytuacji, w której w ogóle nie sporządzono testamentu bądź testament podważono.

Nadto, przekazanie partnerowi majątku za pośrednictwem fundacji rodzinnej w miejsce przekazania go drogą sporządzenia testamentu może okazać się korzystniejszym rozwiązaniem ze względów podatkowych. W takiej sytuacji opodatkowanie nie będzie dotyczyło całego majątku przekazanego spadkobiercy, a jedynie wypłat dokonywanych z fundacji rodzinnej na rzecz partnera.

Skorzystaj z naszych usług z zakresu: Fundacja Rodzinna
Dowiedz się więcej

Zabezpieczenie majątku przed roszczeniami małżonków i byłych małżonków

Ważny fragment

Majątek fundacji rodzinnej ma charakter bezudziałowy, co oznacza, że w przypadku wniesienia do fundacji rodzinnej majątku osób fizycznych, majątek ten przestaje być ich własnością, a staje się majątkiem samej fundacji rodzinnej, przy czym jednocześnie osoby fizyczne nie uzyskują żadnych praw „udziałowych” w stosunku do majątku fundacji rodzinnej – posiadają oni jedynie określone statutem prawo do wypłat z majątku fundacji oraz prawo do kontroli nad fundacją rodzinną.

Powyższe zyskuje szczególne znaczenie w przypadku sukcesji majątku rodzinnego na rzecz sukcesorów, którzy pozostają w związkach małżeńskich.

Nestorzy bowiem często obawiają się sukcesji, która może doprowadzić do przejęcia majątku rodzinnego przez osoby spoza ich najbliższej rodziny.

Poprzez wniesienie majątku do fundacji rodzinnej, małżonkowie (a także byli małżonkowie) nie będą mogli kierować do tego majątku żadnych roszczeń, bowiem majątek fundacji rodzinnej pozostaje odrębny od majątku poszczególnych sukcesorów.

Zapewnia to ochronę majątku rodzinnego w szczególności w sytuacji rozwodu lub śmierci sukcesora.

Ochrona majątku przed wierzycielami

Fundacja rodzinna jest wehikułem, który może uchronić majątek rodzinny przed wierzycielami. Wynika to z bezudziałowego charakteru majątku fundacji rodzinnej. Fundator ani beneficjenci nie są właścicielami „udziałów” w majątku fundacji rodzinnej. Nie istnieje zatem prawo beneficjenta/fundatora w stosunku do majątku fundacji, które może podlegać zajęciu przez ich wierzycieli, w tym w drodze egzekucji komorniczej.

Co więcej, jako że prawa fundatora w fundacji rodzinnej są niezbywalne, również nie podlegają one zajęciu i nie wchodzą do masy upadłości. Fundator zachowa więc swoje prawa wynikające ze statutu fundacji, pomimo prowadzonej wobec niego egzekucji lub ogłoszenia upadłości.

Zajęciu może podlegać jedynie wypłata na rzecz fundatora będącego beneficjentem fundacji. Bowiem prawo fundatora do takiej wypłaty jest już jego prawem w stosunku do majątku fundacji, a zatem jako takie może podlegać zajęciu.

Jak możemy pomóc?

Fundacja rodzinna może okazać się atrakcyjnym rozwiązaniem, które zarówno sukcesorom, jak i nestorom da poczucie bezpieczeństwa, a także uporządkowanej i przyjaznej kolejnym pokoleniom sukcesji na lata.

Zespół Kancelarii Prawnej Grant Thornton oferuje wsparcie w zakresie sukcesji biznesu, założenia fundacji rodzinnej, strukturyzacji podatkowej wniesienia aktywów do fundacji rodzinnej oraz planowania spadkowego.

AUTOR: Maria Katańska-Gromada, Associate, Zespół Kancelarii Prawnej Grant Thornton

Fundacja rodzinna – czytaj więcej

Wideo: Czym jest Fundacja Rodzinna i jak zmieniła podejście do sukcesji biznesu w rok od jej wprowadzenia?

  Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

  Świadczymy usługi w zakresie Fundacja Rodzinna

  Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

  Pole zawiera niedozwolone znaki

  Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

  Poproś o kontakt

  Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.