Z uwagi na dużą atrakcyjność fundacji rodzinnej w kontekście planowania sukcesji, jak i inwestowania majątku prywatnego, coraz więcej osób decyduje się na skorzystanie właśnie z tej formy prawnej. Głównym założeniem fundacji rodzinnej jest możliwość akumulowania majątku rodzinnego oraz zabezpieczenie go przed rozdrobnieniem w kolejnych pokoleniach spadkobierców.

W niniejszym artykule przedstawimy z jakimi kosztami wiąże się proces rejestracji fundacji rodzinnej.

Założenie fundacji rodzinnej – koszty notarialne i wniesienie funduszu założycielskiego

W celu utworzenia fundacji rodzinnej, w pierwszej kolejności należy złożyć oświadczenie o ustanowieniu fundacji rodzinnej, które zamieszcza się w akcie założycielskim lub w testamencie. Oba wyżej wymienione dokumenty należy sporządzić w formie aktu notarialnego.

Kolejnym krokiem jest przygotowanie, również w akcie notarialnym, statutu fundacji rodzinnej, który określa zasady funkcjonowania tego podmiotu. Ustalenie treści statutu należy wyłącznie do fundatora (lub fundatorów – jeżeli jest więcej niż jeden), a przygotowując ten dokument należy zadbać o to, by znalazły się w nim wymagane ustawą elementy.

Jeśli chodzi o koszty związane z sporządzeniem aktu założycielskiego jak i statutu, to obecnie obserwuje się dwie praktyki stosowane przez notariuszy.

Pierwsza z nich polega na przygotowaniu przez notariusza aktu założycielskiego i statutu w jednym akcie notarialnym, co wiąże się z zapłatą jednej taksy notarialnej. Druga praktyka przyjęta przez notariuszy polega na traktowaniu obu dokumentów jako oddzielne przez co w takim wypadku jesteśmy obciążeni podwójną opłatą notarialną.

Przy wyliczaniu taksy notarialnej, należy wziąć pod uwagę dwie kwestie:

  • Notariusz, ustalając wysokość pobieranych opłat, działa na podstawie rozporządzenia w którym zostały wskazane maksymalne stawki, jakie notariusz może pobrać z tytułu prowadzonych czynności notarialnych. Co do zasady wysokość opłaty notarialnej jest uzależniona od wartości dokonywanej czynności, tj. np. uchwalenia statutu fundacji rodzinnej.
  • Fundator zobowiązany jest wnieść do fundacji rodzinnej mienie na pokrycie funduszu założycielskiego o wartości określonej w statucie, nie niższej niż 100.000 zł.

Na potrzeby przykładu, przyjmijmy, że wysokość kapitału założycielskiego tworzonej przez nas fundacji rodzinnej wynosi właśnie 100.000 zł. Przy czynnościach notarialnych o wartości od 60.000 zł do 1.000.000 zł maksymalna stawka, jaką notariusz może pobrać wynosi 1.010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł., Oznacza to, że w przypadku wniesienia funduszu założycielskiego w wysokości 100.000 zł taksa notarialna wyniesie do 1.170,00 zł. Do podanej powyżej kwoty należy doliczyć jeszcze:

  • Podatek od towarów i usług VAT (stawka 23%) – w niniejszym przykładzie będzie to 269,10 zł
  • Opłata za wypis aktu notarialnego – 6 zł za każdą rozpoczętą stronę
  • Podatek od towarów i usług VAT (stawka 23% pobierana od opłaty za wypis aktu notarialnego).

Natomiast, jeżeli notariusz nie przygotuje aktu założycielskiego i statutu fundacji rodzinnej w jednym dokumencie, należy przygotować się na konieczność poniesienia dwóch opłat, które łącznie, przy założeniu wniesienia funduszu założycielskiego w wysokości 100.000 zł, mogą wynieść nawet do 3.000 zł.

Wniosek o rejestrację fundacji rodzinnej – opłaty sądowe

Zgodnie z UoFR, opłata stała, którą pobiera się od zgłoszenia fundacji rodzinnej do rejestru fundacji rodzinnych wynosi 500 zł. Przy czym należy pamiętać, że jeżeli wniosek o rejestrację fundacji rodzinnej w rejestrze fundacji rodzinnych będzie składany przez pełnomocnika, wówczas należy mieć na uwadze konieczność poniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł.

Kolejnym obowiązkowym kosztem, który pojawia się przy rejestracji fundacji rodzinnej jest opłata w wysokości 30 zł od każdego wniosku do Krajowego Rejestru Karnego w celu wydania zaświadczenia o niekaralności każdej osoby, która ma zostać członkiem zarządu lub rady nadzorczej fundacji rodzinnej.

Ponadto trzeba pamiętać, że jeżeli wniosek o rejestrację czy też wniosek o wydanie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego, będzie składany do sądu przez pełnomocnika, wówczas powstanie konieczność uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Skorzystaj z naszych usług z zakresu: Fundacja Rodzinna
Dowiedz się więcej

Koszty dodatkowe związane z rejestracją fundacji rodzinnej

Dodatkowo, jeśli potrzebujemy wsparcia prawnego podczas rejestracji fundacji rodzinnej, musimy uwzględnić koszty związane z wynagrodzeniem doradców.

Należy pamiętać, że tworzenie statutu fundacji rodzinnej to proces wymagający nie tylko wnikliwej analizy prawnej, ale również głębokiego zrozumienia potrzeb i celów fundatorów. Bez wsparcia doświadczonego prawnika, samodzielne podejmowanie decyzji zakresie sporządzania statutu niesie ze sobą ryzyko nieprawidłowych lub niepełnych zapisów, które mogą prowadzić do komplikacji w przyszłości. Istotą funkcjonowania fundacji rodzinnej jest nie tylko przestrzeganie obowiązujących przepisów ustawowych, ale przede wszystkim dopasowanie statutu do indywidualnych potrzeb i celów fundacji rodzinnej w oparciu o przepisy. Samo odwoływanie się jedynie do ustawy przy tworzeniu statutu nie zapewnia kompleksowego rozwiązania, ponieważ ustawa nie obejmuje wszystkich potencjalnych problemów czy szczegółowych kwestii, które mogą pojawić się w kontekście działalności fundacji rodzinnej. Dodatkowo, należy zwrócić uwagę na perspektywę długoterminową funkcjonowania fundacji rodzinnej. Ustalenie sposobu działania fundacji na kolejne pokolenia jest kwestią o fundamentalnym znaczeniu. W tym kontekście nieocenioną rolę odgrywa doświadczony prawnik, który potrafi zapewnić solidne prawne fundamenty dla długotrwałego i stabilnego funkcjonowania fundacji rodzinnej.

Opłaty za usługi prawników specjalizujących się w procesach sukcesyjnych będą zależały m.in. od zakresu wsparcia oraz stopnia skomplikowania wybranych zagadnień. Wsparcie dedykowanego zespołu specjalistów pomoże  uniknąć pułapek prawnych oraz zoptymalizować strukturę fundacji, zapewniając jej stabilność i bezpieczne funkcjonowanie.

Podsumowanie

Podsumowując, proces rejestracji fundacji rodzinnej niesie za sobą różnorodne koszty, począwszy od opłat notarialnych związanych z sporządzeniem aktu założycielskiego i statutu, poprzez opłaty sądowe za złożenie wniosku o rejestrację, aż po dodatkowe koszty związane ze wsparciem prawnym.

Rejestracja fundacji rodzinnej w wielu przypadkach przynosi jednak wymierne korzyści, które wynagradzają poniesione koszty związane z procesem rejestracyjnym.

Jak możemy pomóc?

Zespół Kancelarii Prawnej Grant Thornton oferuje wsparcie w zakresie sukcesji biznesu, założenia fundacji rodzinnej, strukturyzacji podatkowej wniesienia aktywów do fundacji rodzinnej oraz planowania spadkowego.

Fundacja rodzinna w wielu przypadkach może okazać się rozwiązaniem, które zarówno sukcesorom, jak i nestorom da poczucie bezpieczeństwa, a także uporządkowanej i przyjaznej kolejnym pokoleniom sukcesji na lata.

AUTOR: Bartosz Stephan, Zespół Kancelarii Prawnej Grant Thornton

Fundacja rodzinna – dowiedz się więcej:

Wideo: Czym jest Fundacja Rodzinna i jak zmieniła podejście do sukcesji biznesu w rok od jej wprowadzenia?

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Fundacja Rodzinna

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.