Podstawowym celem postępowania karnego skarbowego jest wyrównanie uszczerbku finansowego Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innego uprawnionego podmiotu, spowodowanego czynem zabronionym, a więc przestępstwem lub wykroczeniem skarbowym.

Zgodnie z Kodeksem  karnym skarbowym orzekanie w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe należy do sądów powszechnym. Wyjątkiem od tej reguły jest postępowanie mandatowe, które kończy się nałożeniem na sprawcę wykroczenia skarbowego, przez upoważnionego funkcjonariusza finansowego organu postępowania przygotowawczego, grzywny w drodze mandatu karnego.

Orzekanie w sprawach o wykroczenia skarbowe następuje wyłącznie w postępowaniu:

 1. w przedmiocie udzielenia zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności,
 2. nakazowym,
 3. uproszczonym,
 4. w stosunku do nieobecnych.

Orzekanie w sprawach o przestępstwa skarbowe następuje także w postępowaniu zwyczajnym (ww.), jeżeli prowadzone było śledztwo.

Organami postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe są:

 • urząd skarbowy
 • inspektor kontroli skarbowej
 • urząd celny

– jako finansowy organ postępowania przygotowawczego,

 • Straż Graniczna
 • Policja
 • Żandarmeria Wojskowa

– jako niefinansowy organ postępowania przygotowawczego,

a wyłącznie w zakresie przestępstw skarbowych także Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne (niefinansowy organ postępowania przygotowawczego).

W przypadkach ściśle określonych w kks organem  nadzorującym postępowanie przygotowawcze jest prokurator, organem nadrzędnym nad finansowym organem postępowania przygotowawczego jest właściwa izba skarbowa, izba celna, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, a także minister właściwy do spraw finansów publicznych.

Stroną w postępowaniu:

o przestępstwo skarbowe jest:

 • oskarżyciel publiczny (prokurator bądź upoważniony przedstawiciel urzędu skarbowego),
 • oskarżony,
 • podmiot pociągnięty do odpowiedzialności posiłkowej,
 • interwenient.

o wykroczenie skarbowe jest:

 • oskarżyciel publiczny,
 • oskarżony,
 • interwenient.

Podmiotem pociągniętym do odpowiedzialności posiłkowej jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, którą organ prowadzący postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe wezwał do udziału w tym charakterze.

Interwenientem jest  podmiot, który nie będąc podejrzanym lub oskarżonym w postępowaniu w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, zgłosił w tym postępowaniu roszczenie do przedmiotów podlegających przepadkowi.

W dalszej części Akademii omówimy przewidziane w kks m.in. procedury takie jak: postępowanie mandatowe, instytucja dobrowolnego poddania się odpowiedzialności oraz tryb postępowania w stosunku do nieobecnych.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Postępowanie karne skarbowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.