Jak wskazywałam w poprzednich materiałach postępowania przygotowawcze w sprawie wykroczeń skarbowych lub przestępstw skarbowych z zakresu podatków prowadzone są przez finansowe organy postępowania przygotowawczego (wyznaczony pracownik urzędu skarbowego, czy urzędu celnego, inspektor urzędu kontroli skarbowej).

Udział tego organu lub jego przedstawiciela w postępowaniu przed sądem jest obowiązkowy w przypadku postępowania uproszczonego, gdy organ ten był wnoszącym akt oskarżenia. Natomiast w sprawach o przestępstwa skarbowe, w których akt oskarżenia wniósł prokurator, finansowy organ dochodzenia lub jego przedstawiciel może działać obok prokuratora w charakterze oskarżyciela publicznego.

Postępowanie sądowe toczy się według przepisów Kodeksu postępowania karnego. Niemniej jednak kks wskazuje, że po swobodnym wypowiedzeniu się osoby przesłuchiwanej na wezwanie przewodniczącego, w porządku zadawania pytań osobie przesłuchiwanej występują: oskarżyciel publiczny, interwenient, pełnomocnik interwenienta, biegły, podmiot pociągnięty do odpowiedzialności posiłkowej, pełnomocnik podmiotu pociągniętego do odpowiedzialności posiłkowej, obrońca, oskarżony, członkowie składu orzekającego.

Po zamknięciu przewodu sądowego przewodniczący udziela głosu stronom oraz ich przedstawicielom. Zabierają one głos w następującej kolejności: oskarżyciel publiczny, interwenient, podmiot pociągnięty do odpowiedzialności posiłkowej i oskarżony. Przedstawiciele procesowi stron zabierają głos przed stronami, które reprezentują.

Jeżeli oskarżyciel publiczny, interwenient lub jego pełnomocnik ponownie zabierają głos, należy również udzielić głosu podmiotowi pociągniętemu do odpowiedzialności posiłkowej, jego pełnomocnikowi, obrońcy i oskarżonemu.

Orzeczenie kończące postępowanie powinno w miarę potrzeby zawierać także rozstrzygnięcie co do przepadku przedmiotów i ściągnięcia ich równowartości pieniężnej, środka karnego przepadku korzyści majątkowej i ściągnięcia jej równowartości pieniężnej, należności publicznoprawnej uszczuplonej czynem zabronionym, odpowiedzialności posiłkowej lub roszczeń interwenienta.

Oczywiście mamy prawo odwołać się od takiego wyroku, ale najpierw, w terminie 7 dni od daty jego ogłoszenia, trzeba złożyć wniosek o sporządzenie jego pisemnego uzasadnienia i jego doręczenie.

Termin do wniesienia apelacji wynosi 14 dni i biegnie dla każdego uprawnionego od daty doręczenia mu wyroku z uzasadnieniem. Apelację wnosi się za pośrednictwem sądu, który wydał zaskarżony wyrok.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Postępowanie przed sądem

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.