Recydywa skarbowa stanowi tradycyjną okoliczność obostrzającą karę. Polega na zastąpieniu sankcji zwykłej przewidzianej przepisami kks (art. 54 – art. 111 kks, które zostały przedstawione w poszczególnych typach przestępstw i wykroczeń skarbowych Akademii) sankcją bardziej surową. Recydywa, najogólniej mówiąc, oznacza powrót do przestępstwa. Obejmuje ona nie tylko skazanie na karę pozbawienia wolności, ale także ograniczenia wolności oraz karę grzywny.

Sąd ma obowiązek stosowania nadzwyczajnego obostrzenia kary, jeżeli sprawca:

  1. popełnia umyślnie przestępstwo skarbowe, powodując uszczuplenie należności publicznoprawnej dużej wartości albo popełnia umyślnie przestępstwo skarbowe, a wartość przedmiotu czynu zabronionego jest duża;
  2. uczynił sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu;
  3. popełnia dwa albo więcej przestępstw skarbowych, zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z nich i każdy z tych czynów wyczerpuje znamiona przestępstwa skarbowego określonego w tym samym przepisie, a odstępy czasu pomiędzy nimi nie są długie;
  4. skazany za umyślne przestępstwo skarbowe na karę pozbawienia wolności lub karę ograniczenia wolności albo karę grzywny, w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności lub 6 miesięcy kary ograniczenia wolności albo po uiszczeniu grzywny wynoszącej co najmniej 120 stawek dziennych popełnia umyślnie przestępstwo skarbowe tego samego rodzaju;
  5. popełnia przestępstwo skarbowe, działając w zorganizowanej grupie albo w związku mającym na celu popełnienie przestępstwa skarbowego;
  6. popełnia przestępstwo skarbowe, używając przemocy lub grożąc natychmiastowym jej użyciem albo działając wspólnie z inną osobą, która używa przemocy lub grozi natychmiastowym jej użyciem;
  7. przez nadużycie stosunku zależności lub wykorzystanie krytycznego położenia doprowadza inną osobę do popełnienia czynu zabronionego jako przestępstwo skarbowe.

Zaznaczony wyżej punkt jest właśnie recydywą skarbową.

Samo popełnienie przestępstw skarbowych w okolicznościach wskazujących na recydywę skarbową nie jest jeszcze wystarczające do takiej kwalifikacji. Istotne jest, aby sprawca odbył karę za przestępstwo skarbowe, choćby w części. Aby bowiem mówić o recydywie, do kolejnego przestępstwa musi dojść w ciągu 5 lat po odbyciu kary, a więc wymierzona kara musi zostać chociaż w części wykonana.

Przedawnienie recydywy skarbowej liczy się od chwili wymierzenia za poprzednie przestępstwo kary wymaganej przez kks, tj. 6 miesięcy dla kary pozbawienia wolności, kary ograniczenia wolności lub 120 stawek dziennych grzywny.

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności korzyścią

Podkreślić należy, że prawodawca przyznaje pewien przywilej sprawcom przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. Mianowicie, w sytuacji skorzystania z dobrowolnego poddania się odpowiedzialności, prawomocny wyrok udzielający zezwolenia na zastosowanie tej instytucji nie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Karnego. Również zapłata określonej kwoty tytułem kary grzywny za przestępstwo skarbowe w drodze dobrowolnego poddania się odpowiedzialności nie stanowi przesłanki recydywy skarbowej.

Kks nie limituje ilości skorzystania przez tego samego sprawcę z dobrowolnego poddania się odpowiedzialności, co w praktyce przejawia się tym, że finansowym organom postępowania przygotowawczego ułatwiają zakończenie stadium przygotowawczego w sposób szybki i prosty. Z kolei sam sprawca w sferze tzw. prawnych skutków skazania jest osobą niekaraną (no i nie popełnia recydywy).

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Recydywa skarbowa

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.