Rząd nie ustaje w wysiłkach zmierzających do podniesienia atrakcyjności tzw. ulgi badawczo-rozwojowej (Ulga B+R), czyli ulgi w podatku dochodowym polegającej na odliczeniu od podstawy opodatkowania wydatków na prace B+R zgodnie z art. 18d Ustawy CIT i odpowiednio art. 26e Ustawy PIT. Odliczeniu ma podlegać 100% wydatków kwalifikowanych (obecnie – do 50%). Jeszcze większe przywileje czekają jednak podmioty mające status centrum badawczo-rozwojowego.

Projekt zmian, opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji (nr druku UA29), wniósł Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zakłada on, że od 1 stycznia 2018 r. Ulga B+R będzie atrakcyjniejsza dla przedsiębiorców z uwagi na wyższe kwoty podlegające odliczeniu.

Centrum badawczo-rozwojowe na szczególnych zasadach

Jedna z najbardziej istotnych zmian ma dotyczyć wartości kosztów kwalifikowanych uwzględnianych przy korzystaniu z ulgi. Każdy podatnik ma uzyskać prawo do odliczania od podstawy opodatkowania 100% kosztów pracowniczych, materiałów i surowców wykorzystywanych w pracach B+R, opinii i ekspertyz, wydatków na korzystanie z aparatury naukowej. Jeżeli posiada status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, będzie mógł uczynić tak samo z wydatkami na ochronę praw własności intelektualnej.

Jeszcze atrakcyjniejsze zmiany przewidziano dla centrów badawczo-rozwojowych w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1710 ze zmianami); (dalej: ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej). Podatnicy posiadający taki status będą uprawnieni do odliczenia od podstawy opodatkowania 150% wszystkich kosztów kwalifikowanych, niezależnie od zakwalifikowania takiego beneficjenta jako mikro, małego lub średniego podatnika.

Na podmioty prowadzące prace B+R w tej formie czeka także, zgodnie z projektem, szerszy katalog kosztów kwalifikowanych i większe kwoty odliczeń. Obejmie on np. odpisy amortyzacyjne od budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.

Specjalne przywileje, specjalny status

Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej wprowadziła do porządku prawnego specjalny status centrum badawczo-rozwojowego (Centrum B+R), do którego nadania uprawniony jest minister właściwy do spraw gospodarki. Może go uzyskać „przedsiębiorca prowadzący badania lub prace rozwojowe”.

Musi jednak spełniać szereg warunków zawartych w art. 17 tejże ustawy. Zgodnie z tym przepisem, o status Centrum B+R może ubiegać się tylko podmiot:

  1. którego przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej 2 000 EUR przeliczanym po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy (dla roku obrotowego zaczynającego się od dnia 1 stycznia 2017 r. – 8 595 200 PLN) i jednocześnie
  2. jego przychody netto ze sprzedaży własnych usług badawczo-rozwojowych w rozumieniu przepisów w sprawie polskiej klasyfikacji wyrobów i usług lub praw własności przemysłowej udzielonych przedsiębiorcy przez urząd właściwy do spraw własności przemysłowej, stanowią co najmniej 20% tych przychodów, oraz
  3. nie zalega z zapłatą podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Spełnienie tych kryteriów ustala się na podstawie zbadanego i zaopiniowanego przez biegłego rewidenta i zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok obrotowy poprzedzający rok złożenia wniosku. Nie będzie więc można uzyskać statusu Centrum B+R „z dnia na dzień”. W przypadku podmiotów powstałych np. w wyniku wyodrębnienia działu prowadzącego prace R&D konieczne będzie co najmniej zamknięcie pierwszego roku obrotowego.

AUTOR: Jakub Makarewicz,  Doradca podatkowy, Doradztwo podatkowe

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Ulga B+R: opłacalne centrum badawczo-rozwojowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.